داوران

 

نام داور سمت / سازمان
حسین ابراهیم زاده استادیارگروه علوم اجتماعی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
عباس احمدی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عباس ارغان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا
علی اصغر اسمعیل پور روشن عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
تیمور آمار دانشیار جغرافیا ی برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مریم پویا گروه تاریخ دانشگاه ولایت ،دانشکده ادبیات و علو انسانی
عیسی پوررمضان استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ایران
محمدصادق یحیی پور جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
فرهاد حمزه استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدعلی خلیجی اسکویی استادیار- شهرسازی
علیرضا خواجه شاهکوهی دانشیارجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
وحید ریاحی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
آزیتا رجبی دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران
محمد مهدی رحیمی استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
محمد رحمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
کامران رضائی زاده مهابادی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
محمدتقی رضویان استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
کیومرث یزدان پناه درو دانشیارر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
محمد رضا زندمقدم استادیار و مدیر گروه جغرافیا در تمامی مقاطع تحصیلی و رشته ها دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پروانه زیویار دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سیدخلیل سیدعلی پور استادیارومدیرگروه جغراقیای شهری
رحیم سرور استاد گروه جغرافیا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سونا شاهی پور مدرس دانشگاه
یعقوب شربتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجید ولی شریعت پناهی دانشیار جغرافیای برنامه ریزی روستایی وانسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگارامام (ره) شهرری
مجید شمس دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر
سید مصطفی طیبی ثانی دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود .دانشکده علوم انسانی.گروه تربیت بدنی
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
مصطفی علی نقی زاده استادیار -جغرافیا (اکولوژی)
نصراله فلاح تبار دانشیار گروه جغرافیا مجتمع یادگار امام ره -
مهرنوش قدسی استادیار جغرافیای شهرسازی و معماری دانشگاه آزا د اسلامی واحد هشتگرد.
محمدرضا قربانی پارام استادیارگروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، دماوند
محمدباسط قریشی استادیار دانشگاه آزاد اسلای واحد رشت
نوذر قنبری استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی شهری - روستایی واحد کرمانشاه
سعید کامیابی دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
زینب کرکه آبادی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزا اسلامی واحد سمنان
علی کرمی استادیار جغرافیای سیاسی وگردشگری
مجید کریم پور ریحان دانشیار آمایش،کاربری اراضی،بیابان،توریسم دانشگاه تهران
حسن لشکری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حیدر لطفی دانشیار جغرافیای سیاسی وگردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار
صدیقه لطفی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران
افشین متقی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی مدیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ریاست سازمان جغرافیایی
باقر مرسل گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
شهرزاد مقدم دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس ملک حسینی دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سیدمحمدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی آزاد سمنان
محمد حسن نامی رئس گروه ژئوپلتیک مرکز مطالعات راهبردی استاد جغرافیای سیاسی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون فارابی
فرشاد نجفی اسدالهی استادیار- جامعه شناسی
آرش وحید استادیار شهر سازی تهران غرب