دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، بهار 1397، صفحه 1-238 (سال دهم_ شماره دوم- بهار 1397) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

صفحه 1-22

احمد احمد پور؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

4. شناخت و ارزیابی کیفی میادین شهری اروپایی بر اساس ماتریس QRM و روش HSE

صفحه 67-85

مهسا فرامرزی اصلی؛ حسین موسی زاده؛ حمید دانش پژوه؛ مونا لقمان؛ شهرام جنگجو


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


20. آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک

صفحه 151-174

سید جمال الدین دریاباری؛ سیاووش هارون بحری؛ شقایق خانجان زاده کاکرودی؛ محمد حاجی محمدلو؛ مهدی پزشکی