دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، بهار 1395، صفحه 1-174 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. تعیین مکان مناسب برای پایانه مسافربری شهر بندرعباس با استفاده از روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS

صفحه 1-20

اسداله خورانی؛ محمد رضا رضایی؛ عمار زاهدی