دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، تابستان 1392، صفحه 1-240 (دوره 5 ، شماره 3 - شماره پیاپی19 ، تابستان 1392) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد)

صفحه 1-13

محمدحسن نامی


3. تأثیر هیدروپلیتیک رودخانه مرزی هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران

صفحه 33-51

سید عباس فروغی نعمت الهی؛ مهدی حسنی باقری؛ محمود شیخ اویسی


مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

8. نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)

صفحه 119-136

سیدموسی پورموسوی؛ فاطمه پورکریمی؛ سمیه خسروی