دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، بهار 1393، صفحه 1-170 (سال ششم ، شماره 2 پیاپی 22، بهار 1393) 

مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

1. بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

صفحه 9-19

محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان؛ غلامرضا سعیدی


10. فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل

صفحه 153-170

یدالله صادقی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محسن کلانتری؛ بهمن کارگر؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری