دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، بهار 1398، صفحه 1-357 (سال یازدهم ،شماره دوم بهار 1398) 
2. شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM *

صفحه 15-30

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


6. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی


9. بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی

صفحه 150-161

پروین سلیمی یکتا؛ سید جمال الدین دریاباری؛ سید خلیل سید علیپور


19. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


22. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر

صفحه 401-414

ربابه رجبی امیرآباد؛ بیژن رحمانی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی