ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

 پژوهشگران محترم:

   نکات مهم 

  نویسنده محترم : هنگام ارسال مقاله لطفا سمت نویسندگان را براساس فرمت محل دانشگاهی خود   تنطیم و ارسال نمایید ، فایل مقاله چاپی بعداز بارگذاری تغییر داده نمی شود.
 

  قبل از ارسال فایل مقاله ، نحوه نگارش مقاله را در راهنمای نویسندگان  مطالعه وسپس  ارسال فرمایید. باتشکر

  نویسنده محترم: هنگام ارسال فایل نهایی مقاله  عنوان وسمت نویسندگان را به لاتین  ارسال نمایید.

 

 

                                                                                        

 

 

 

  نویسنده محترم : لطفااز ارسال هم زمان دومقاله  خودداری نمایید.

- کاربران  محترم با عضویت در سایت می توانند مقالات خود را جهت بررسی و داوری ارسال نمایید.

 

- فرم تعهدنامه  وفرم تعارض  صفحه اول وب سایت وهمچنین در قسمت راهنمای نویسندگان  قابل دسترسی است. الزامیست

 

- پرداخت هزینه داوری الزامیست.

 -براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(622815/ 10- 98/10/04 ) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000ریال وپس از تایید نهاِیی،    مبلغ0 3/500/00ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ  1/500/000  ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.
 
-شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفا  پس از تایید مجله صورت پذیرد.
 -نویسنده محترم: مشخصات نویسندگان  دقیق وبه ترتیب  درمقاله درج نمایید. 
نویسنده محترم: هنگام ارسال فایل نهایی مقاله  سمت نویسندگان را به لاتین  ارسال نمایید.

  ینویسندگان استفاده گردد فرمت  نگارش فلنامه رعایت نمایید)

 

ورود به سامانه