نقش هویت ملی و سرمایه فرهنگی در ارتقای آموزش شهروند جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش ،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی وعلوم تربیتی ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی در ارتقای آموزش شهروند جهانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمی) و رویکرد کیفی از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری (بازمحوری ـ انتخابی) و رویکرد کمی، روش پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (اعضای هیأت علمی استان هرمزگان)، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و اصل اشباع، 14 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه آماری از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی استان هرمزگان با استفاده از جدول مورگان انتخاب و نمونه آماری 185 نفر به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از فیش‌برداری و مصاحبه حضوری نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه‌های هویت ملی (تعلق خاطر به نمادها، اسطوره‌های ملی و مذهبی، فرهنگ و روش اسلامی، نقش تاریخ، احساس تعلق به فرهنگ، روش زندگی ایرانی، آشنایی با میراث جهانی) و سرمایه فرهنگی (حالت تجسم‌یافته ذهنی، حالت تجسم‌یافته عینی، حالت نهادی شده) بر روی آموزش شهروند جهانی دارای بار عاملی بالای 5/0 هستند و از لحاظ آماری در سطح معنی‌دار قرار دارند و مدل ارائه شده با توجه به شاخص‌های AGFI، GFI، RASEA دارای برازش مناسب است و به مسئولان نظام‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود جهت افزایش و ارتقای سطح آموزش شهروند جهانی به مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی تأکید و توجه خاص داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. -        References

  1. Alahyari, Z. (2015). A Survey of Students' Information and Literacy Status of Professional Citizen at Hamadan Islamic Azad University. Master of Science Degree in Management, Islamic Azad University, Tehran Branch [in Persian]
  2. Banks, J. A. (2004). Teaching for Social Justice, Diversity, and Citizenship in a Global World. The Educational Forum, 68: 289-298. Available online at: http://depts.washington.edu/centerme/Fs04banks.pdf
  3. Bee, C. (2017). Active citizenship and its components. In active citizenship in Europe (pp: 57-79) London: Palgrave Macmillan.
  4. Brigham, M. (2011). Creating a Global Citizen and Assessing Outcomes. Jgcee: Journal of Global Citizenship & equity Education, 1 (1): 15-43. Available online at: http://journals.sfe.ca/jgcee/index.php/jgcee/article/viewFile/27/10.
  5. Brioni, S. & Comberiati, D. (2019), Explorations and the creation of a national identity, 10.1007/978-3-030-19326-3_2.
  6. Bugs, R. (1998). Child labor component in the twelve-week Spanish introductory class American education research association proposal component.
  7. Chan, C. & Tang, G. (2019). Contested citizenship in global city: Global citizenship, national identities and local identity in post-handover Hong Kong. Social transformations in chinese societies. Ahead-of-print. 10.1108/STICS-01-2019-0001.
  8. Davies, L., (2008). Global Citizenship Education, Encyclopedia of Peace Education, Teachers College, Columbia University.
  9. Dewey, J. (1914). Led democracy and education “Newark” the free press.
  10. Documents on the components of Iranian national identity. (2007). Available at http://pcci.ir [in Persian]
  11. Echa, P. I. (2018). Capital is key: a case for migrants' cultural capital. International Journal of Migration and Border Studies. 4. 125. 10.1504/IJMBS.2018.10012207.
  12. Fathi Wajjarah, C. and Aalai, Gh. (2010). World citizen training. Journal of Effective Schools Information Education Research, 8: 31-27 [in Persian]
  13. Fermahini, M; (  ). Globalization and Global Citizenship Education. Conference on Globalization and Education [in Persian]
  14. Fielden, J. (2006). Internationalization and leadership: what are the issues? Paper presented at the Leadership and Development Challenges of Globalization and Internationalization Summit, London, UK. Available online at: http://www/lfhe.ac.uk/international/internationalconferences/summit2006/index/html
  15. Fozouni Sherry Jaini, R; Piri & Assadian, S. (2016). Challenges of Elementary Social Studies Curriculum in Social Citizenship Based on the Tyler Model. Journal of Theory and Practice in Curriculum, 4 (7), 55-80 [in Persian]
  16. Ghaedi, J. (2006). Educate the future citizen. Journal of Educational Innovation (17), 183-210 [in Persian]
  17. Ghourchian, N. and Eftekharzadeh, F. (2006). Presenting a Model for Professional Citizen Education in the Third Millennium Higher Education System, Future Journal of Management Research 8 (18), 80-67 [in Persian]
  18. Haigh, M. (2016), Fostering Global Citizenship – tree planting as a connective practice. Journal of geography in higher education. 1-22. 10.1080/03098265.2016.1150438.
  19. Her, V. (2018). Who is a Global Citizen?. Global Journal of Archaeology & Anthropology. 3. 10.19080/GJAA.2018.03.555616.
  20. Hollandsworth, R., Donovan, J., & Welch, M. (2017). Digital citizenship: you can’t go home again. Tech Trends, 61(1), 1-7.
  21. Karvelyte, K. (2019). The global cultural capital – Addressing the citizen and producing the city in Barcelona. International journal of cultural policy. 25. 1-3. 10.1080/10286632.2019.1601718.
  22. Kishani Farahani, E; Fermahini, M. and Rahnama, A. (2013). Essential Components of Islamic-Iranian Citizenship Education. National Studies Quarterly, 4 (4), 51-74 [in Persian]
  23. Kotlyarova, V. (2019), Culture and national in the context of globalization. 1760 1766. 10.15405/epsbs.2019.12.04.238.
  24. Lewis, F. (2014). Human Rights Education in Osler and Starkey: From Analytic Framework to Object of Analysis. Cambridge Open-Review Educational research e-Journal, 1 (1), 19-93, available online at: www.coreyi.edu.com.ac.uk.
  25. Liu, Q., & Turner, D. (2018), Identity and national identity, Educational Philosophy and Theory. 1-9. 10.1080/00131857.2018.1434076.
  26. Mackenzie, A., Enslin, P., & Hedge, N. (2016). Education for global citizenship in Scotland: Reciprocal partnership or politics of benevolence? International Journal of Educational Research, 77: 128-135. Available online at: http://dx.doi.org/10.1016/k.ijer.2016.03.007
  27. Mahmoud Nejad Moghaddam, A. (2012). An Investigation of World Citizenship Teaching in Elementary School Curriculum and Teachers' Viewpoints on Attention to World Citizen Textbooks. Master's Degree Thesis [in Persian]
  28. Markowska, B. (2018). Cultural Capital as Analytical Category: Between Economy and Culture. Zoon Politikon. Special Issue. 133-155. 10.4467/2543408XZOP.18.007.10063.
  29. Mirzaee, H. (2010). Investigation of attention to global citizenship characteristics in elementary social studies curriculum. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch [in Persian]
  30. Mirzaiy, H. (2010). Study of characteristics of global citizenship in primary school’s social studies curriculum. Master’s thesis, Islamic Azad University, Marvdasht.
  31. Moizumi, E. M. (2010). Examining Two Elementary – Intermediate Teachers’ Understandings and Pedagogical Practices about Global Citizenship Education. A dissertation for the degree in Master of Arts. University of Toronto. Available online at: http://search.prquest.com/index.
  32. Mok, M. & Lee, W. O. (2017). Paradigm shifts in assessment for learning: a secondary analysis of the International Civil and Citizenship Study (ICCS) 2009, in line in schools and classrooms Springer Singapore.
  33. Oxfam. (2015). Education for Global Citizenship: A guide for schools. Available online at: http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-quides.
  34. Portamehsabi, S. & Tajour, A. (2011). Citizenship rights and education in Nahj al-Balagha. Alavi Research Journal, (2), 1-23 [in Persian]
  35. Porteous, D., Morgan, D., Solomon, J., Platt, A., Allan, J., Shao, C. & Conner, T. (2019). Global citizens. British Journal of Nursing. 28. 574-577. 10.12968/bjon.2019.28.9.574.
  36. Pugliese, G. D. (2015). Preparing students for citizenship in a global society: a case study. A dissertation Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education. Southern Connecticut State University, New Haven Connecticut.
  37. Purslim, A; Arefi, M. and Fathi Wajjarah, C. (2017). Designing a Global Citizenship Curriculum Model in Early Education in Iran: A Model Based on Data Theory, Modern Educational Thoughts. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, 3 (13) [in Persian]
  38. Rahbari, M; Balbali, M.and Ghorbi, S. M. (2015). National Identity in the Document of Fundamental Education Transformation c. A. Iran. National Studies Quarterly, 61, No. 1 [in Persian]
  39. Robertson, R. (2001). Globalization to social theories and world culture. Translated by Kamal Poladi, Tehran, Third, and International Center for the Dialogue of Civilizations [in Persian]
  40. Rubenstein, R. E. (2017). Civil rights and the charter school choice: how stricter standards for charter schools can aid educational equity. Dissertation, University of Richmond in Virginia: School of Law.
  41. Rüland, Jürgen. (2019), Good global citizen?, ASEAN’s image building in the United Nations, Asia pacific business review, 25, 1-21. 10.1080/13602381.2019.1652983.
  42. Sklad, M., Friedman, J., Park, E., & Oomen, B. (2016), Going Global: A qualitative and quantitative analysis of global citizenship education at a Dutch liberal arts and sciences college. Higher Education, 72, 323-340.
  43. Supreme Council for Cultural Revolution. (2011). Document the fundamental transformation of education. Tehran. [in Persian]
  44. Tan, C. M. & Hon, L. & Ng, P. (2018). National Identity and Social Welfare. Theoretical Economics Letters, 8, 1665-1673. 10.4236/tel.2018.810107.
  45. The Twenty-Year Vision System Document c. A. Iran. (1392). Available at www.dolat.ir [in Persian]
  46. Tye, K. A. (2003). Globalizing global education to nurture world citizen. The education Digest, 69 (4): 18-23.
  47. Tye, K. A. (2014). Global Citizenship Education: a worldwide movement: An update policy future in education, 12: 855-871. Available online at: http://online.sagepub.com.
  48. White, J., White, J., Aragon, S. & Pascale, A. (2019). Collegiate Cultural Capital and Integration into the College Community.
  49. Xing, J. (2015). Global Citizenship Education in Hong Kong. International Journal of Information and Education Technology, 5 (2): 136-139. Available online at: http://www.ijiet.org/papers/490-S00006.pdf
  50. Yazdani, F; Sharifi, A. & Imani, M. T. (2018). Providing a Model for Professional Citizen Education in Elementary Education in the Country. Educational Leadership and Management Journal of Islamic Azad University of Garmsar Branch, Twelfth year, No. 2, Summer 2018, pp. 221-255. [in Persian]