بررسی تغییرات اقلیم شهر اهواز در رابطه با توسعه منطقه ای و برنامه ریزی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

شهر اهواز، از جمله شهرهای واقع در منطقه نسبتا خشک است . شهر و اقلیم، تأثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. به دلیل اهمیت این موضوع، ایـن تحقیق بر آن است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل رتبه ای من- کندال به مطالعه تغییـرات عناصر اقلیمی شامل حداقل، حداکثر و متوسط دما، بارش و رطوبت اهواز در طـول دوره آمـاری2015-1965 در فرایند توسعه منطقه ای و برنامه ریزی شهری پرداخته است .نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که با توجه به مطابقت روند های دما و بارش، بافت قدیمی شهر جهت آسایش و رفاه شهروندان ، فضاسازیهای درون شهری خود را کاملا بر اساس عناصر محیطی انجام داده است. ساخت فشرده، کوچه های باریک و سایه دار و حتی رنگ ساختمانها متأثر از این توجه می باشد. بر این اساس محور اصلی بحث، بررسی چگونگی تأثیر شرایط اقلیمی بر شهرسازی بومی ایران و نیز استخراج این اصول بکار گرفته اقلیمی در مصالح، تیپولوژی معماری، سازمان فضای شهری و عناصر شهری می باشد. که باید برای احتراز از این خشکی و پیامدهای دیگر آن، برنامه ریزی توسعه شهری و منطقـه ای در راستای مقابله با بحران و به صورت مدیریت ریسک جهت یابی شود.

کلیدواژه‌ها


References
Afshar Sistani, I.,1380. Archaeological and Historical Monuments of Khuzestan, Tehran: Rozaneh, ISBN: 964334031, 156-186.
Ahvaz Municipality, Natural features of Ahvaz city,. 2016.
Akhtarkavan, M. 1390. Regulation of conditions compatible with the environment and climate of Iran, Kalhor Publishing, p. 223.
Askareh, Hussein,. 1384. Analysis of the annual rainfall trend in Isfahan province, Research Journal of Humanities, University of Isfahan, Volume 18, Special Issue of Geography, pp. 91 -116.
Bosworth, C. E .1379. "AHVĀZ — I.History". Encyclopædia Iranica. ۱. New York: Bibliotheca Persica Press., ISBN 0-933273-81-9, pp. ۶۸۸–۶۹۱
Fallah Ghalharia, (G. H), Khoshhal, Dastjerdi (J), and Habibi Nokhandan, (M) ,.2015. Using Mann Kendal and t-test methods in identifying trends of climatic elements: a case study of northern parts of Iran, Management Science Letters, 2, 911-920, doi: 10.5267/j.msl.2011.10.015, 110-122.
Fallah Ghalharia, G. H, Khoshhal, Dastjerdi ,J, and Habibi Nokhandan, M .2012. Using Mann Kendal and t-test methods in identifying trends of climatic elements: a case study of northern parts of Iran, Management Science Letters, 2, 911-920, doi: 10.5267/j.msl.2011.10.015.
Heydari, Leila, Azar, Ali. 2019. Investigating the position of new models of urban planning in new urban neighborhoods (Case study: Yaghchian neighborhood of Tabriz). Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (3), 355-372..
Hojam, Sohrab, Khoshkho, Younes and Shamsuddin Vandi, Reza.1386. Analysis of the trend of seasonal and annual rainfall changes in some selected stations in the central part of Iran using non-parametric methods, Geographical Research, Vol. 157-40, No. 64, p. 168.
Jahandideh, Marzieh, Shirvani, Amin. 1391. Trend analysis for rainfall time subsets in Fars province, Engineering Journal. Water Resources, No. 5
Jahangbakhsh, saeid. Torabi, sima. 1383. Survey and Changes in Temperature and Precipitation in Iran, Journal of Geographical Research, No. 74, pp. 104 – 125.
Karimi Razkani, Alireza, Shaykh al-Islami, Alireza, Prizadi, Taher. 1398. The role of urban management in the resilience of cities against natural disasters (Case study: Baqershahr city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 441-456.
Khaliq, M.N, Ouarda, T.B.M.J. and Gachon ,P. 2009. Identification of temporal trends in annual and seasonal low flows occurring in Canadian rivers: The effect of short- and long-term persistence. Journal of Hydrology,369: 183–197.
Hamedani, A,. K,. 2008. Ahvaz - Part One: Registration and History. The Great Islamic Encyclopedia, 10, Tehran: Great Islamic Encyclopedia Center, ISBN:964-7025-05-X, 482-484
Manafluyan, Sanaz, Sadat Saeedeh Zarabadi, Zahra, Behzadfar, Mostafa. 2019. Assessing the factors affecting climatic resilience (Case study: Tabriz). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 509-525.
Moinfar, Mohammad, Big Babaei, Bashir. 2019. Location of new cities with ecological approach (Case study: Urmia city). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (3), 237-255.
Modarres, R. and da Silva, V. P. R.. 2007. Rainfall trends in arid and semi-arid regions of Iran, J. Arid Environ, 70, 344-355.
Modarres, R., and Sarhadi, A. 2009. Rainfall trends analysis of Iran in the last half of the twentieth century, Geophysical Research J., (114), D03101.
Natural features of Ahvaz city, .1395 .Ahvaz Municipality
Results of the General Census of Population and Housing,.2016.
Rahimzadeh, F. Khoshkam, M . 1382. Changes in humidity series in synoptic stations of the country, Proceedings of the Third Regional Conference and First National Climate Change Conference, University of Isfahan, pp. 75-98.
Raziei, T., Daneshkar Arasteh, P., and Saghafian, B.2005. Annual rainfall trend in arid and semi arid region of Iran, In: ICID 21st European Regional Conference, 1-8.
Saboohi, Razieh, Soltani, Saeed, Analysis of Climate Factors in Large Cities of Iran,. 1386. Agricultural Science and Technology and Natural Resources.
Salmi, T., Maatta, A., Anttila,( P.), Ruoho-Airola, T., Amnell, T. 2002. Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimates. Publications on Air Quality, Vol. 31. Helsinki, Finland.
Shaterian, R. 1388. Climate and Architecture of Iran, Danesh TV Publishing, p. 680
Sohrabi, M. M. Famous, p. Sabzevar, A. A. Marianji, Z.,1387. Investigation of Climate Change in Hamadan Province with respect to Rainfall Data and Application of Mann-Kendall Method, First Conference on Optimizing Water Resources Management in Lorestan Province, pp. 54-68.
Tabari, H., Shifteh Somee., B., and Rezaeian Zadeh, M.. 2011b. Testing for long-term trends in climatic variables in Iran. Atmos. Res., 100, 132-140.
Tavassoli, m. 1387. Construction of the city and architecture in the hot and dry climate of Iran, Payam Publishing, pp. 78-102.
 
.