شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

باوجود کاربرد گستردۀ مدل‌های راهبردهای خودتنظیمی، هنوز ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن در آموزش و پرورش به‌خوبی روشن نیست. هدف این مقاله شناسایی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خود تنظیمی در آموزش و پرورش شهر تهران است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک دلفی برای پالایش عوامل و مؤلفه‌ها بهره گرفته شده است. نظرسنجی به‌عمل‌آمده در چهار مرحله و در سال 1398 انجام‌شده و نتایج هر مرحله با استفاده از بارهای عاملی پالایش شده است و برای رتبه‌بندی مؤلفه‌ها در وضع مطلوب با توجه به پرسشنامه استخراج‌شده از مؤلفه‌های به‌دست‌آمده از روش دلفی در طیف لیکرت از روش حداقل مربعات (نرم‌افزار pls) استفاده شده است. الگوی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در 3 بعد و 9 مؤلفه و 22 شاخص برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران طراحی‌شده و تاثیر این مولفه ها و شاخص ها بر ابعاد شیوه های حل مساله مشخص گردید. شاخص های ارائه شده در این پژوهش می‌توانند راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را برای دانش آموزان مقاطع متوسطه را ارزیابی کند و با توجه به بهره‌گیری از پشتوانۀ ادبیات غنی در ارتباط با موضوع و مقایسه با مدل‌های مختلف و شاخص‌های سنجش شدنی و به‌کارگیری نظرات خبرگان در راهبردهای خودتنطیمی، امکانی است تا آموزش و پرورش های گوناگون بتوانند ضمن تحلیل وضعیت کنونی و بهره‌گیری از تجارب موفق، اقدام به ارائۀ طرح‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی کارا و اثربخش در آموزش و پرورش و دیگر سازمان‌های مشابه نمایند.

کلیدواژه‌ها


References
Aghdasi, B, (2014), Problem Solving Skills Part 1 Logical Reasoning, Pargar Quarterly, Iranian Mathematical Olympiad Committee No. 7,
Amini, F., (1397), The role of problem-solving methods, self-regulation and self-esteem in the academic achievement of third year high school students, Master Thesis, Islamic Azad University,
Hassanpour, S., (2015), A Study of the Relationship between Hardiness and Mental Health and Life Satisfaction, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Year 13, Issue 3, 295-290,
Derakhshan Horeh, Kh., (2010), Self-regulated learning, Educational Technology Quarterly, 2 (26), pp., Pp. 29-27
Kajbaf, M. and Molavi, H. and Shirazi Tehrani, A. (2003), Investigating the Relationship between Motivational Beliefs and Self-Regulated Learning Strategies with Students' Academic Performance, Cognitive Science News, Year 5, Number 1, 33-27
Kakabrai, Saturn; Ezzati, Nasim, (2017), The Structure of Structural Relationships, Social Problem Solving, Perception of the Quality of Social Relationships and Emotional Welfare, Thought and Behavior in Clinical Psychology, No. 35, pp. 16-7,
Karimi, Alireza, Salimi Baher, Minoo (2014), An Analysis of Creativity, Problem Solving and Strategic Thinking, Foroozeh Publications, First Edition,
Karimi, F and Farahbakhsh, R (2011), The relationship between self-regulated learning and academic performance of students of Isfahan University of Medical Sciences, Master Thesis, Islamic Azad University,
Safflower, Nafiseh, Abdollahi, Azimeh Sadat, Shahandeh, Maryameh (2015), Standardization of R-SPSI Social Problem-Solving Questionnaire for Secondary Elementary Students, M.Sc. Thesis in Islamic Psychology, Positive Orientation, Payame Noor University, Natanz Center ،
Cong, K. N., & My, L. N. T. (2020). Development and Psychometric Properties of a Social Problem-Solving Test for Adolescents. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy38(1), 76-95.
D'Zurilla, T. J. Nezu, A. M. Maydeu-Olivares, A. (2010) Social Problem Solving: Theory and Assessment. In: Chang, E. C., D'Zurilla, T. J., Sanna, L. J. (Eds). Social Problem Solving: Theory, Research, and Training. Washington, D. C: American Psychological Association: 11-17.
Eck, J. E. William, S. (2015) Problem Solving: Problem Oriented Policing inNewport News. Washington, DC: Police Executive Research Forum.
Gómez, oaquín (2017). EFQM Excellence Model and TQM: an empirical comparison, Volume 28, 2017 - Issue 1-2.
Hsu, Chia-Chien & Brian A. S. (2007). The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment, Research & Evaluation Journal, 21 (10), 1.
Lau, y. Fang, L. Cheng.L, Kwong, H. K.2019. Volunteer motivation, social problem solving, self- efficacy, and mental health: a structural equation model approach. Doi: 01،52/2825443452،025/85154520.Pages 009-039
Pintrich, P.R & Degroot, E.V. (1999). Motlvira tional and self – regulated learning components of classroom academic per for mance. Journal of educational 10, 33-40.
Pintrich, P.R & Degroot, E.V. (2007). Motlvira tional and self – regulated learning components of classroom academic per for mance. Journal of educational 10, 33-40.
Pintrich, P.R & Degroot, E.V. (2007). Motlvira tional and self – regulated learning components of classroom academic per for mance. Journal of educational 10, 33-40.
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (1998). Method of Research in Behavioral Science, Tehran: Agah.