تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی بحران‌های گردشگری؛ مطالعه موردی بحران کرونا

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استایار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 کالج دیوید گیم، دوره A-level، لندن، انگلیس، بریتانیا.

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری کنشی است جمعی که بازیگران مختلفی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در آن نقش آفرین هستند. مدیریت این پدیده هم در حالت عادی و هم در مواقع بحرانی ضروری است. یکی از مهم‌ترین کنش‌گران حوزه مدیریت گردشگری دولت است که نقش تسهیل‌گر و مقررات گزاری این حوزه را بر عهده دارد. اما پدیده‌ای که اکنون صنعت گردشگری را در ایران و کل جهان تحت تاثیر منفی قرار داده است بحران کرونا است. هدف این مقاله بررسی نقش دولت در مدیریت تاثیر این بحران در صنعت گردشگری است. سوال اصلی مقاله حاضر است که دولت چگونه می‌تواند پیامدهای بحران کرونا را در صنعت گردشگری ایران مدیریت کند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که دولت اولا بایستی برآورد درستی از میزان زیان-های ناشی از بحران کرونا در حوزه گردشگری داشته باشد و در ادامه با شناسایی حوزه‌هایی که کم و بیش دچار زیان و آسیب شده‌اند بخشش‌های مالیاتی را برای آن‌ها در نظر بگیرد. همچنین مهیا کردن فضای مجازی و فراهم کردن زیرساخت های این حوزه برای رونق بخش گردشگری از دیگر اقدامات مفید دولت برای حمایت از صنعت گردشگری در برابر بحران کروناست.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadi, F. Afshar, A. And Mr. Al-Taifi, A. (2014), Factors affecting the sense of belonging in the process of recreation in the residential context around the shrine of Imam Reza (AS), Noghan neighborhood, Haft Shahr Magazine. D4, pp. 47 and 48, pp. 70-84.
Azar, Adel and Khadivar, Ameneh (2014), Application of Multivariate Statistical Analysis in Management, Tehran: Negah Danesh Publications.
Ardestani, Mohsen (2008), Fundamentals of Urban Tourism, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and Publishing Organization, Tehran.
Skidmore, William (2006), Theoretical Thinking in Sociology, translated by Ali Mohammad Hazeri et al.
Amirnejad, Saeed (2009), Explaining the strategy of sports tourism in the country, 7th International Conference on Physical Education and Sports Sciences.
Fateh Elahi, Omid (2007), A Comparative Study of the Role of Factors Affecting the Development of Sports Tourism from the Perspective of Iranian and Turkish Sports Managers and Operators. Proceedings of the Sixth International Conference on Physical Education and Sports Sciences, Kish
Mirzaei, Akbar (2009), A Study of Factors Affecting Motivation of Tourist Participants in Sports Events. 7th International Conference on Physical Education and Sports Science.
Honarvar, Afshar, Farzad Ghafouri, Farzam Farzan and Ismail Sharifian (2007), Important Factors in Industry and Tourism Marketing (Tourism) Sports in Iran. Olympic Quarterly, 40.
Nasouhian, Reza, Tavassoli Naeini, Manouchehr. (2020). Limitations and legal problems of foreign investment in the tourism industry while maintaining environmental considerations. Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 269-293.
Najafi, Abbas, Lotfi, Haidar, Mojtahedzadeh, Pirooz, Ezzati, Ezzatullah. (2020). Analysis and study of Iran's border geography in the Persian Gulf: A case study of tourism. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 361-382.
Niti, Mohammad Reza. (2020). Analyzing the role of tourism resources in the sustainable development of tourism in Hyderabad, India. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 457-474.
Original worker of Zenozi, Ghorban Ali, Ezatpanah, Bakhtiar, Valizadeh, Reza. (2020). Identify and analyze the effective developments in the future development of the commercial tourism industry with a future-research approach (case study: Jolfa city). Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 153-173.
Rahai, Hassan, Istalaji, Alireza, Ranjbar, Mohsen, Shariat Panahi, Majid Vali. (2019). The role of desert tourism in rural development (case study of Garmsar city). Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 1-26.
Latin references
Hosseini Golkuh, SA., & Habibi, R. (2015). [The effect of the multicomponent marketing (p4) on increasing tourist attraction (A case study: Masooleh Historical City) (Persian)]. Geograohical Journal of Tourism Space, 4(15), 105-25.
Internet references
https://reliefweb.int
https://www.who.int
A: W.T.O. (2000). W.T.O Annual Report, Madrid: WTO.
B: W.T.O. (2000). Tourism Planning in Country of Philippine, Madrid: WTO.
C: W.T.O. (2000). Tourism Planning in Country of Oman, Madrid: WTO.
D: W.T.O. (2000). Tourism Planning in Country of Uganda, Madrid: WTO.