بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ...

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران (نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از مظاهر اسلام را می توان در شکل گیری شهرها در دوران مختلف تاریخی برشمرد. در این تحقیق سعی بر آن شده است که احکام مرتبط با شکل گیری شهرها بصورت موردی و از نگاه سنت ، سیره و جریانات فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران بررسی گردد، از این رو برای رسیدن به این هدف دو پرسش مطرح می گردد:1-شهر تهران از نظر شاخصه های علمی فرهنگی و هویتی ،مطرح شده در چهارچوب نظری شهر اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟2-کدامیک از شاخصه های برنامه ریزی شهر اسلامی در تهران معاصر نقش موثرتری را ایفا می نماید؟روش تحقیق در پژوهش حاضر در بخش نخست عمدتا از نوع توصیفی – تحلیلی است که در آن با مطالعه ی ویژگی ها و شاخصه ها ی شهر اسلامی ، شاخصه ها و مبانی فرهنگی و هویتی استخراج شده است. در گام دوم مطالعات عمدتا بصورت میدانی می باشدکه از طریق تدوین پرسشنامه هایی که از مطالعات مبانی نظری و ادبیات موضوع تدوین شده است ، از طریق کارشناسان مرتبط با این حوزه مورد ارزیابی قرار میگیرد. در مرحله آخر نتایج حاصل از پرسشنامه ها تحلیل شده و در گام بعدی به بررسی کیفی اصول و مبانی شهر پاک ، مستخرج از شاخصه های شهر اسلامی پرداخته می شود . جهت تدقیق تحقیق مکان مورد مطالعه شهر تهران در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل از تحقیق نمایانگر فاصله معنادار وضعیت موجود شهر تهران با شاخصه های شهر اسلامی می باشد .

کلیدواژه‌ها


reference
Ashraf, Ahmad (1974), Historical characterizations of urbanism in Iran`s Islamic period., Name Oloom Ejtemaee Dore Ghadim, Vol.4, PP.7-49.
Amirkhani, Aryan et. al. 2012., Modern and contemporary mosques` architecture, Tehran, Tahan Publications.
Bagheri, Ashraf sadat, 2007, cities in realm of Islamic culture, Tehran, Amirkabir Pub.
Pourjafar, Mohammadreza et.al., 2012, common cultures in architecture of Iran and Turkey bazar., Jade abrisham Int. Conf., Japan.
Zakerzadeh, Amirhosein, 1994, Tehran adventures, Tehran, Qalam Pub.
Rabani, Rasool, 2010, city sociology, Isfahan University pub., Isfahan.
Sajadzadeh, hassan, et. al., 2014, aspects of the Islamic city essence and existence based upon Islamic texts, Motaleat-e-shar-e irani eslami, Spring 2014.
Shaterian, Mohsen et. al., 2014, city and the nature in Islamic culture and instructions, Morsel Pub.
Farjam, Rasool, 2011, social concept of the city from the aspect of Islamic texts and instructions, Barname Rizi Mantaghei quarterly journal, Vol.2, PP.27-40.
Karimian, Hasan, 2005, efficiency of the new theories utilization in analysis of the old textures` spatial structure., Journal of the Humanities and literature faculty, Vol.56, No.172, PP.111-121.
Momeni, Mostafa, 1994, city in east Islam, Tahghighat Joghrafiaee (Geographical studies) Journal, PP.15-46.
Naghizadeh, Mohammad, 2008, Vernacular city and architecture, TJALIAT va EINIAT journal, Mani Pub.
Nazighadeh, Mohammad, 2009, general scheme of the Islamic city restoration, Mahe-e-honar journal, January Vol., PP.4-13.
Nahjolbalagheh, 1995, description and interpretations of Haj Seyyed Alinaghi FEiz Al Islam, Zarrin Pub., Tehran.
Tmicto, Tehran municipality.ir
Parivar, Parastoo et.al., 2009, Analysis of the ecological structure in Tehran city physiognomy, in order to compile the promotion solutions in environment, Mohit Shenasi (Environmental studies) journal, vol.35, No.51, Autumn 2009.
Parvin salimi yekta et. al., 2019, study of the amendments and renovations of the old city textures in Tehran, District 12, with emphasize on recreation approaches, Negaresh haye no dar Joghrafiaye ensani (new insights in human geography) journal, Vol.11, No.2, Spring 2019.
Malek hoseini, Abbas, et.al., 2018, study of the air pollution contaminants in Tehran and the solutions to control it regarding AQI indicator, Negaresh haye no dar Joghrafiaye ensani (new insights in human geography) journal, Vol.10, No.4, Autumn 2018.