استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار ژئوپلتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم استراتژیک دانشگاه دفاع ملی، تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

4 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیده
 ایالات متحده در اکتبر2001به افغانستان حمله نمود و طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا آغاز شد. بعد از10سال در22ژوئن2011باراک اوباما اعلام کرد که نیروهای افغانستان در آینده نزدیک شروع به خروج از افغانستان می‌کنند و نهایتاً تا2014 کلیه نیروهای عملیاتی آمریکا از افغانستان خارج می‌شوند. درحالی که ویژگی دولت در افغانستان شکست تداوم یافته است و طالبان هنوز درحال فعالیت هستند و اقدامات تروریستی آن‌ها مخل امنیت افغانستان است. افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکا، هم با چالش و هم با فرصت‌هایی روبه‌رو است که این وابسته به توانایی مدیریت بحران آمریکا قرار دارد. در این مقاله به تحلیل وضعیت جدید افغانستان که با خروج نیروهای آمریکا شکل می‌گیرد پرداخته خواهد شد. سؤال اصلی تحقیق این است که: استراتژی جدید آمریکا چه تأثیری بر امنیت ملی افغانستان خواهد گذاشت؟ این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی معتبر و با روش توصیفی همراه با تحلیل داده‌ها تهیه و تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع
عبدالله خانی، علی(1383)نظریه‌های امنیت(جلد اول) چاپ دوم, تهران: انتشارات موسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
عزتی، عزت‌الله؛(1386)؛ نظریه‌های جدید در جغرافیای سیاسی؛ تهران؛ انتشارات قومس.
کالینز، جان. ام(1383), استراتژی بزرگ. ترجمه کوروش بایندر, تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل
لاکوست، ایو و ژیبلن، بئتریس(1378)عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپلیتیک, ترجمه علی فراستی, تهران: نشر آمن
Acharya, Arabinda, and Syed Adnan Ali Shah Bukhari, and Sadia Sulaiman, (2009), Making Money in the Mayhem: Funding Taliban, Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan, Studies in Conflict & Terrorism, NO. 32, Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN:1057-610X print /1521-0731online.
Aras, Bulent and Sule Toktas, (Summer2007) Afghanistan’s Security: Political Process, State building and Narcotics, Middle East Policy Council, Available at http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy- archives/afghanistans-security-political-process-state-building-and-narcotics.
Armitage, L. Richard  and Samuel R. Berger and Daniel S. Markey, (2010), US strategy for Pakistan and Afghanistan, Council on Foreign Relations.
Document (May 23, 2005), Joint Declaration of the United States-Afghanistan Strategic Partnership, United States White House Press Office, available at http://www.afghan-web.com/politics/us-afghan-partnership.html.
Jalalzai, Musa Khan, (16, June 2011), The Unwanted US Withdrawal from Afghanistan, outlookafghanistan.net, available at http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=916.
Kuntzsch, Félix(July 2008), Afghanistan’s Rocky Road to Modernity: Non-State Actors and Socio-Political Entities in the Process of State- and Nation-Building, Programmed Peace and security internationals, Institute Quebecois des international Studies Available at http://www.psi.ulaval.ca/fileadmin/psi/documents/Documents/Travaux_et_recherches/Afghanistan_s_Rocky_Road_to_Modernity.pdf.
Lafraie, Najibullah, (2009), Resurgence of the Taliban insurgency in Afghanistan: How and why?, International Politics Vol. 46, No.1, Palgrave Macmillan, Available at http://www.humansecuritygateway.com/documents/JIRD_ResurgenceOfTaliban_Afghanistan.pdf
McCaffrey, R. Barry (3 June 2006), “Academic Report, Trip to Afghanistan and Pakistan http://www.washingtonspeakers.com/prod_images/pdf/McCaffreyBarry.VisitToAfghanistan.pdf
Mullen, Mike, (23April 2011), USA has long term commitment to Afghanistan, Available at http://www.gmic.gov.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=216:website-journalist&catid=38:news&Itemid=87
Mullen, Rani D.( July 2008), "Democracy-Building at the Precipice in Afghanistan" Taiwan Journal of Democracy, Volume 4, No..1
Obama, Barack, (Jun 22, 2011), Obama speech on troop withdrawal from Afghanistan , Available from http://ed.msnbc.msn.com/_news/2011/06/22/6920627-live-obama-speech-on-troop-withdrawal-from-afghanistan
Pouligny, Béatrice, (2000), Promoting Democratic Institutions in Post‐conflict Societies: Giving Diversity a Chance, International Peacekeeping, Volume 7,Issue 3,
http://web.archive.org/web/20011125160021/http://www.afghanistanfoundation.org/Docs/Whitepaper.htm
Radin, CJ (May 9, 2011), Afghan National Army update, May 2011, The Long War Journal, available at http://www.longwarjournal.org/archives/2011/05/afghan_national_army_4.php
Rotberg, I. Robert, (Summer, 2002), The New Nature of Nation-State Failure, The Washington Quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology
Sharm, Raghav, (April2009), India & Afghanistan, IPCS, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, Available at http://casi.ssc.upenn.edu/system/files/Related+Resource+-+SR69-Final.pdf
Wyatt, Caroline,(9 March2011), Can Afghan National Army survive Nato exit?,BBC Website, Available at http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12681599
Scott, Zoe, (May 2007) "Literature Review on State-Building" University of Birmingham, International Development Department, available at www.gsdrc.org/docs/open/HD528.pdf
OECD, (July 2009) State building in fragile situations – How can donors ‘do no harm’ and maximize their positive impact? Country case study – Rwanda, Organization For Economic CO-Operation and Development Joint study by the London School of Economics and Price water house Coopers LLP, Available at www.oecd.org/dataoecd/30/54/45582738.pdf
Yamin, Tughral, (July14, 2011), US withdrawal: Implosion, or peace for Afghanistan? blogs.tribune.com.pk, available at, http://blogs.tribune.com.pk/story/6979/us-withdrawal-implosion-or-peace-for-afghanistan/