تاثیرپذیری اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی (مطالعه موردی:ناحیه صنعتی میامی، شهرستان شاهرود)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس‌ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
   تحقیق مورد نظر به بررسی صنعتی کردن روستاها و تاثیر شهرک‌های صنعتی در توسعه و تحول روستایی می‌پردازد. در این راستا ارتباط بین صنعتی شدن وتوسعه روستایی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد، موردآزمون قرار گرفت. بسیاری از محققان توسعه براین باورند که تمرکززدایی صنعتی، به ایجاد درآمد و نیز افزایش مصرف وایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی منجر گردیده است. به‌منظور بررسی تاثیرپذیری اقتصادی روستاها از نواحی صنعتی منطقه مورد مطالعه(ناحیه صنعتی میامی در شهرستان شاهرود)به صورت موردی انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به روش همبستگی و همخوانی و با استفاده از مشاهدات میدانی و تکمیل پرسش‌نامه صورت گرفته است. جامعه آماری از روش آماری کای دو X2 آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه وتحلیل اطلاعات قرار گرفته است و از روش ضریب چوپروف درجه اهمیت فرضیه مشخص شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ناحیه صنعتی میامی، سبب افزایش درآمد روستایی آن و ایجاد فرصت‌های شغلی برای روستائیان این ناحیه شده است و بیشتر کارکنان ناحیه صنعتی میامی را ساکنان روستایی تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


منابع
تقوایی،مسعود، شفیعی. پروین. صنایع روستایی وجایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور، نشریه سپهر، شماره40.
رحیمی، عباس(1383). تبیین ویژگی‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وصنایع روستایی، تهران:وزارت جهاد کشاورزی.
روزبهان، محمود(1376). مبانی توسعه اقتصادی، انتشارات تابان.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان(1385). معاونت آمار و اطلاعات، گروه نقشه وGIS.
سرشماری عمومی نفوس ومسکن(1365).انتشارات مرکز آمار ایران.           
سرشماری عمومی نفوس ومسکن(1375).انتشارات مرکزآمار ایران.
سمنائی، ابوالفضل، عبدالله‌زاده. رضا(1386). سالنامه آماری استان سمنان1385، دفتر آمار اطلاعات، گروه استخراج وپردازش داده‌های آماری.
عادل‌نیا، سعیده(1383). اثرات اقتصادی اجتماعی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی( مورد مطالعه شهرک صنعتی توس). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
فرید، یدالله(1368).جغرافیای شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز.
مطیعی لنگرودی، سید حسن(1381). مقاله عوامل رکورد صنایع دستی در نواحی روستایی شهرستان مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد،
وزارت جهاد سازندگی(1372).عوامل موثر در صنعتی نمودن مناطق روستایی، دفتر مطالعات اقتصادی.
Bollman,Ray.D&Bryden,john.M(1997)Rural Empolyment InOECD.p,stekram ruobal LanoigeR,Of scimanyD dna erutcurts:seirmuoc.
Das, p.k(1979) Basic Issues, macro policies & components of a programme of Development Industry & Development
Huq S.(1994)."Global Industrialization: A Developing country perspective”, Industrial Ecology and Global change, Cambridge university press.
Liedholm kilby (1994)“ The Role of Nonform activities in The Rural Economy” macmillan pressin association with the IEA.
samal. Kidhore .c (1997)Rural Non –farm Activities in spesific Regions of arissa ,Jonrnal of Rural Development.