تأثیر مولفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

چکیده
    هدف از این پژوهش تاثیر مولفه­های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی فعال مرد اعزامی به ایران می­باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­ای است که تاثیر عوامل گرایش دهنده گردشگران ورزشی فعال مرد را در5 حوزه زیرساخت­ها، جاذبه‌های طبیعی و غیر طبیعی، فرهنگ، مدیریت و سیاست می­سنجد. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما روی 32 نفر از گردشگران ورزشی با استفاده از روش آلفا، کرونباخ 85/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل 132 نفر از گردشگران ورزشی فعال (بازیکنان، مربیان، سرپرستان و پزشکان و همراهان تیم‌های ورزشی) می­باشد که از کشورهای روسیه، ترکیه، ارمنستان، ازبکستان، یونان، سوئد، کانادا، اردن، کویت و هند برای انجام مسابقات ورزشی به ایران سفر کردند. برای نمونه­گیری از روش سرشماری استفاده شد. در تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها از آزمون t تک متغیره، ضریب رگرسیون و آزمون F استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که با توجه به میانگین مولفه­های گردشگری، مولفه­های زیرساخت­ها، سیاسی، جاذبه­های طبیعی و غیر طبیعی، مدیریت و فرهنگ به ترتیب اولویت می­باشند. یافته­های مربوط به تاثیر مولفه­های گردشگری از دیدگاه گردشگران بر اساس سن نشان داد که بین نظرات گردشگران ورزشی سنین 28 تا 40 سال به بالا تنها در خصوص مولفه مدیریت تفاوت معناداری وجود دارد و این یافته­ها در زمینه تاثیر مولفه­های گردشگری از دیدگاه گردشگران بر اساس مسولیت در تیم نشان داد که تمامی مولفه­ها به یک میزان می­توانند بر گرایش گردشگران ورزشی اثرگذار باشند. بر اساس اطلاعات حاصله، امکان گرایش گردشگران ورزشی فعال به ایران، برای بهبود وضعیت اقتصادی ورزشی کشور، زمانی میسر است که همه مولفه­های اثرگذار مورد توجه و بررسی مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


منابع
افصح حسینی، فاطمه السادات(1385). ورزش، شهر، توریسم، ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش.
جردن، فیونا. شهریور و مهر(1384). توریسم ورزشی و رابطه آن با جنسیت افراد: چالش‌های بین المللی و راهکارهای آن. پنجمین کنگره بین المللی علمی- ورزشی بسوی آینده. تهران.
شیخی، حمیدرضا(1381). ورزش و جامعه. مشهد. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
عبدلی، بهرام(1384). مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی. تهران. انتشارات بامداد کتاب
غفوری، فرزاد و دیگران(1386). عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران.فصلنامه المپیک. شماره 4.
مالمیر، مهدی(1385). اثرات ورزش بر توسعه شهری (رابطه بین توریسم ورزشی و توسعه شهری). ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش.
مجتبوی، کوروش، شهریور و مهر(1384). توریسم ورزشی و نقش زنان در توسعه پایدار. پنجمین کنگره بین المللی علمی‌– ورزشی بسوی آینده. تهران.
محمودی یکتا، مهدی(1387). شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال مرد سفر کننده به ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان
نوربخش، مهوش و دیگران. پاییز(1389). بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تاکید بر جاذبه‌های طبیعی. فصلنامه علمی- پژوهشی جهش. سال دوم. شماره7.
هنرور، افشار(1383). عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
Bramwell, B (1997). Strategic planning before and after a mega- event. Tourism Management, pp. 167-176.
Cho, Kwang-Min (2001). Developing Taekwondo as a tourist commodity. IJASS, 13 (2), 53-62.
Crompton, J. L; Mckay, S.L (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, Vol; 24, No. 2, pp.425-439.
Gibson H. J; Willming C and Holdnak, A (2003) Small- scale event sport tourism: fans as tourists. Tourism Management. 24. 181-190.
Gibson H.J (1999). Sport tourism: the rules of the game. Parks & Recreation, Arlington: Jun. Vol. 34, Iss. 6; pg. 36, 8 pgs.
Gibson, H and Yiannakis, A (1992). Some correlates of the sport Lover (Tourist): A life course perspective (Presented at the North American Society for the Sociology of Sport Conference, Toledo, Ohio and November 4-7.
Gratton, Chris; Henry, Ian (2001). Sport in the City: the role of sport in economic and social regeneration. Routledge, Florence, KY, USA.
Green, B and Chalip, L (1998). "Sport tourism as the celebration of subculture". Annals of tourism Research 25: 275-92.
Higham, J; Hinch T. (2002). Tourism, sport and seasons: The challenges and potentials of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management 23, pp. 175-185.
Hinch, T; Higham, J. (2003). Sport tourism development. Channel View Publication. UK.
Kim, C. (1999) Cross- cultural perspectives on motivation. Annals of Tourism Research 261, pp. 201-204.
Kim Nam- Su; Laurence Chalip (2003). Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives background, interest, and constraints, Tourism Management, Article in Press.
Kozak, M. (2002) Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism Management 23, pp. 221-232.
Williams D.R; Schreyer R (1990). The effect of the experience use history on the multidimensional structure of motivations to participate in leisure activities. Journal of Leisure Research 22, pp. 36-54.
-Yamaguchi, Y (2006). Sport tourism, sport volunteer and sport for all. Journal of Asian Sport for All, Vol. 1, pp. 29-36.