سنجش کیفیت اجتماعی زندگی نواحی روستایی با معیار فاصله از مرکز شهر با استفاده از مدلTEV، تکنیک‌بردار ویژه (نمونه موردی: روستاهای چهار قلعه‌ی شهرستان بهشهر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
   بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی یکی از فرایندهای اساسی است که امروزه  بیشتر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. این مفهوم زمانی محقق می­شود که دولت­ها بتوانند فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در سطح روستاها یکپارچه و هماهنگ سازند. درگذشته بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی با هدف تعیین تحولات اقتصادی همراه بوده است، اما امروزه با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، این شیوه جای خود را  در عرصه تحولات ساختاری، اجتماعی و کارکردی روستاها جستجو می­کند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی ساکنان روستایی از بعد اجتماعی با معیار فاصله از مرکز شهر می­باشد. محدوده مورد مطالعه، 10 روستا از روستاهای چهار قلعه عبدالملکی شهرستان بهشهر و روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه­ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سئوال تحقیق از طریق نرم­افزار(SPSS) مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق و مقدارSIG  به دست آمده از متغیرها که پایین­تر از سطح آلفا/05   بوده، می­توان استنباط کرد که رابطه معناداری بین کیفیت زندگی ساکنان روستاهای چهار قلعه شهرستان بهشهر از بعد اجتماعی وجود دارد و بیشترین تاثیر آن در روستاهای زینوند، مهدی­آباد، للمرز، یعقوب لنگه و امیرآباد مشاهده شده است

کلیدواژه‌ها


منابع
پورطاهری، مهدی(1389). کاربرد روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه در جغرافیا. تهران: سمت. چاپ اول.
رضوانی محمدرضا، منصوریان حسین، احمدی فاطمه(1388). ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی مطالعه موردی: شهرهای فیروزآباد و صاحب در استا­ن­های لرستان و کردستان.
لطفی، صدیقه(1388). مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال اول، شماره چهارم، پاییز،
رضوانی، محمد رضا، منصوریان،حسین(1387). سنجش کیفیت زندگی بررسی مفاهیم، شاخص‌ها، مدل‌ها و ارائة مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی.فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۱ ، شماره ۳، پاییز،
شایق، میترا(1387). پیش به سوی زندگی با کیفیت. ماهنامه  اقتصاد خانواده. برگرفته از سایت www.aftabir.com
کوکبی، افشین(1384). برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر مورد پهنه مرکزی شهر خرم آباد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،
مختاری، مرضیه، نظری،جواد(1389). جامعه شناسی کیفیت زندگی.تهران: انتشارات جامعه شناسان. ،چاپ اول.
نظری، رقیه(1390). جایگاه کیفیت زندگی در دهستان فهلیان بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی. چکیده مقالات سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا.دانشگاه تهران 3و 4 خرداد،
نقوی، محمدرضا(1387). توان­های توریستی شهرستان بهشهر. شماره. 174 هفته­نامه دیار سبز،
Aelliot. Jennifer(2006). An introduction to sustainable   development.
Christopher Best, B.A (1996).The Quality of Rural and Metropolitan Life.University (Burwood).
Jennifer Walker, MHS, Marilyn Winkelstein(2006). Factors That Influence Quality of Life in Rural Children With Asthma and Their Parents,
Jackie Brown,Ann Bowling,Terry Flynn(2004). Models of Quality of Life: A Taxonomy ,                 Overview and Systematic Review of the Literature.
S.V,Madsen Smith.C.(2008).Enhancing Self-care Ability and Quality of Life among Rural-dwellingThai Elders with Type 2 Diabetes through a Self-help Group:A Participatory Action Research Approach.
van der Maesen, Laurent.Walker, Alan (2003).Social Quality and Quality of Life.European Foundation for Social Quality Amsterdam,The NetherlandsPaper for ESPA-NET Conference, Copenhagen 13-15.November,
Yetunde Abosede Zaid. S.O. Popoola(2010).Quality of Life among Rural Nigerian Women: The Role of Information Library Philosophy and Practice.
www. futa. m.d ewuola.Introduction to Rural Life.76-79. 2010.