اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری: نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده
    یکی از زمینه‌های ناپایداری توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه، گونه‌هایی از سکونت با مشکلات خاص خود موسوم به اسکان غیر رسمی است که بنا بر اطلاعات رسمی در حال گسترش روز افزون است و نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی ویژه در راستای ساماندهی وضعیت کنونی آن می‌باشد. با توجه به این نگرش، این مقاله در صدد بررسی علل عدم توجه به نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در دو مقوله طراحی و برنامه‌ریزی شهری در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهر خرم‌آباد است. نتایج حاصله حاکی از آن است که نگرش تک بعدی به مسئله حاشیه نشینی به عنوان معضل شهری در خرم آباد راه به جایی نخواهد برد،زیرا حاشیه نشینی تصویر واقعی از فقر ملی است که در نهایت خود رادرمشخص ترین منظرممالک یعنی شهرها به نمایش می‌گذارد.. اساسا کاستی‌های نظام برنامه‌ریزی فضایی ایران و به تبع آن شهر خرم آباد، علت اصلی ایجاد اسکان غیر رسمی در این شهر بوده است. در این ارتباط نقش و تاثیر مدیریت شهری به عنوان عاملی راه گشا در این زمینه، کمتر مورد توجه واقع شده است. اولویت‌دهی سیاست ساماندهی در محل با تاکید برراهبرد توانمند سازی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، مهم‌ترین راهکار اجرایی جهت کاهش و تعدیل معضل حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در شهر خرم آباد است.

کلیدواژه‌ها


منابع
اطهاری، کمال(1380). سنجش علل ساختاری و نهادی حاشیه نشینی در ایران.
ایمانی جاجرمی، حسین و سعیدی رضوانی، نوید(1374). مدیریت شهری در ایران. تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری،
جهانگیر، منصور(1380). قوانین و مقررات شهرو شهرداری.تهران: نشر دیدار،
حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیحه(1384). مرمت شهری.تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
حاج یوسفی، علی(1380). حاشیه نشینی و فرآیند تحول آن (قبل از انقلاب). هفت شهر، سال سوم، شماره8،
خواجه دلوئی، منوچهر(1383). معاون وزیر مسکن وشهر سازی، برنامه تلویزینی پرسمان، شبکه اول سیما،
زیاری،کرامت الله(1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری.یزد: انتشارات دانشگاه یزد،
سعیدنیا،احمد(1379). کتاب سبز شهرداری،جلد یازدهم.تهران: مدیریت شهری،انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور،
شکوئی، حسین(1354). حاشیه نشینان شهر تبریز.تبریز: موسسه تحقیقات دانشگاه تبریز.
عسکری طباطبائی، یداالله(1380). بررسی اجمالی از پدیده بافت‌های پیرامونی و یا حاشیه نشینی در ایران. هفت شهر، سال سوم، شماره8،
صرافی، مظفر(1380). بازنگری پدیده اسکان غیر رسمی در ایران. هفت شهر. سال سوم، شماره هشتم،
صرافی، مظفر(1380). به سوی نظریه ای برای ساماندهی اسکان غیر رسمی- از حاشیه نشینی تا مسکن شهر نشینی. هفت شهر، سال سوم، شماره 8،
صرافی، مظفر(1380). ویژگی‌های حاشیه نشینی. هفت شهر، سال سوم، شماره 8،
مشهدی زاده دهاقانی، ناصر(1380). تحلیلی از ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران. تهران: دانشگاه علم و صنعت.