ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر زنجان و نقش آن در طراحی مسکن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
    تأثیرات آب و هوا بر زندگی جوامع انسانی، موجب اهمیت یافتن بررسی­های زیست اقلیمی در مطالعات مربوط به برنامه ریزی شهری گردیده است. زیرا نتایج حاصل از چنین بررسی­هایی می­تواند راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به طراحی و ساخت سکونتگاه­های جدید و توسعه سکونتگاه­های موجود باشد. در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه شرایط زیست اقلیمی حاکم بر شهر زنجان، به ارائه الگویی مناسب جهت طراحی و ساخت مسکن پرداخته شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در شهر زنجان:
1- مشکل عمده در رابطه با آسایش انسانی غالب بودن سرما در بیش از 6 ماه از سال است.
2- باید از طرح‌های متراکم و فشرده در ساخت و سازها استفاده کرد.
3- ساختمان‌ها باید به سمت جنوب ساخته شوند.
4- داشتن پنجره ای در دیوار جنوبی ساختمان لازم است.
5-گرم کردن درون ساختمان در فصل سرد ضروری است.

کلیدواژه‌ها


منابع
جهانبخش، سعید(1377). ارزیابی زیست اقلیم انسانی شهر تبریز و نیازهای حرارتی ساختمان. فصلنامه‌ی تحقیقات جغرافیایی. شماره‌ی 47.
حبیبی، کیومرث و احمد پوراحمد و ابوالفضل مشکینی(1387). از زنگان تا زنجان (سیری بر تحوّلات کالبدی – فضایی بافت کهن شهر زنجان). چاپ اول. زنجان: انتشارات دانشگاه زنجان.
حیدری، محمّدجواد (1388). ارزیابی راهبردهای نوسازی و بهسازی بافت‌های کهن شهری در ایران (مطالعه‌ی موردی: بخش مرکزی شهر زنجان). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز. دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی. گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
رمضانی، بهمن و حسن کیانپور (1388). شناخت آسایش بیوکلیماتیک انسانی در حوضه‌ی شهرک ماسوله‌ی گیلان. فصلنامه‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ی یازدهم، شماره ی 4.
سال نامه‌های هواشناسی استان زنجان سال‌های 1360 تا 1380.
شکویی، حسین (1381). فلسفه ی جغرافیا. تهران: انتشارات گیتاشناسی. چاپ یازدهم.
شیعه، اسماعیل (1381). مقدّمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. چاپ دوازدهم. تهران.
طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر زنجان 1388.
علیجانی، بهلول (1374). نگرشی نو در کاربرد آب و هوا در مدیریّت منابع و توسعه ی کشور (نقش آب و هوا در طرّاحی مسکن). فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی. شماره ی 35.
قنبری، عبدالرسول و محمّد ابراهیم عفیفی و غلامرضا صادقی (1389). نگرشی نو بر ارزیابی آسایش انسانی در شهر لار با توجّه به شاخص‌های زیست اقلیمی. فصلنامه ی جغرافیای طبیعی. سال سوم. شماره ی 10.
محمّدی، حسین (1386). آب و هواشناسی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمّدی، حسین و علی سعیدی (1387). شاخص‌های زیست اقلیمی موثّر بر ارزیابی آسایش انسانی (مطالعه ی موردی: شهر قم). فصلنامه ی محیط شناسی. سال چهارم. شماره ی 34. دانشگاه تهران.