بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، گردشگری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
    بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه­های مختلف به عنوان طرحی جهت توسعه فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و کالبدی - فضایی امری ضروری بوده که برای روستاهای حاشیه تالاب منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.روستاهای حاشیه تالاب انزلی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و گردشگری چه اهمیتی از دیدگاه جغرافیا دارند؟ به عنوان پرسش اصلی مطرح بوده و براساس آن فرضیه­های تحقیق مطرح گردید. مهم­ترین یافته­های تحقیق عبارتند از:
-      اکثریت مطلق روستائیان حاشیه تالاب از برنامه­ریزی جهت اشتغال­زایی جوانان، ارتقاء وضعیت معیشتی و بالا بردن سطح زندگی در نهایت جلوگیری از مهاجرت به شهرها راضی بودند.
-      با توجه به پتانسیل­های بالای منطقه مورد مطالعه و برنامه­ریزی دقیق و مدون با سرمایه­گذاری بخش­های دولتی و خصوصی و مشارکت و همکاری روستائیان رابطه مثبت وجود دارد.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی – تحلیلی است . روش مطالعه به صورت اسنادی و مطالعات میدانی بوده است.روش شناختی تحقیق مبتنی بر نگرش سیستمی است.نتائج تحقیق نشان می دهدکه تالاب انزلی از نظر زیست­محیطی دارای شرایط مطلوبی نیست و هر ساله خساراتی آشکارا و خسارات پنهان به وجود می­آورد بنابراین برنامه­ریزی و احیای تالاب الزامی است پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص افزایش عمر تالاب و بالا بردن راندمان تولیدات آن و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مردم منطقه ارائه گردیده است .

کلیدواژه‌ها


منابع
بدری­فر، منصور(1374). جغرافیای انسانی ایران.تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور،
پژوهاب(مهندسین مشاور)(1363). مطالعات شناسایی تکمیل طرح جامع توسعه منابع آب و خاک منطقه ساحلی دریای خزر، جلد 4، سازمان برنامه و بودجه.
ثابت­رفتار، کریم(1375). طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی، فاز 2 و 1، دانشگاه گیلان.
جاماب(مهندسین مشاور)(1367). طرح جامع آب کشور، گزارش حوزه سفیدرود، تالاب و تالش، وزارت نیرو.
حسینی، محمدسعید(1363). مطالعه و بررسی وضعیت گونه­های ماهی در معرض خطر دریای خزر (تالاب)، سازمان محیط­زیست.
دادرس، حسن(1386). قرُق و قرُق­بانی پدیده جغرافیایی انطباق انسان با محیط در حاشیه تالاب انزلی، فصل­نامه چشم­انداز جغرافیایی، شماره 5.
دفتر طرح و احیاء تالاب انزلی(1361). پیش­طرح مقدماتی تالاب انزلی، جهاد سازندگی گیلان.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی گیلان(1385). آمارنامه استان گیلان.
سعیدی، عباس(1377). مبانی جغرافیایی روستایی.تهران: انتشارات سمت،
شرکت سهامی آب منطقه ایی رشت(1385). سالنامه آماری.
کردوانی، پرویز(1374). اکوسیستم­های آبی ایران، دریای خزر.تهران: نشر قومس،
کیمبال و شایگان(1350). مطالعات سیمنولوژی مرداب انزلی، سازمان محیط­زیست.
محیط زیست گیلان، جایگاه 2004 مطالعه تنوع گونه­ای و جمعیت پرندگان مهاجر و آبزی و کنار آبزی تالاب انزلی. انتشارات محیط­زیست گیلان.
منوری، سیدمسعود(1369). بررسی اکولوژی تالاب انزلی.[رشت]: انتشارات گیلان،
مولایی، نصراله(1381). الگوی بهینه برای برنامه­ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 3.
وزارت جهاد کشاورزی(1382). طرح مطالعات مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم.