ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه شهری « نمونه مطالعاتی شهر شیروان »

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیروان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده
    توجه به توسعه پایدار در جوامع پیشرفته امروز، از اهمیت خاصی برخوردار است. توسعه پایدار عبارت است از پیشرفت روز افزون که تمامی ابعاد مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صورت یک جانبه نباشد بلکه دائمی و تأثیر سوئی بر محیط زیست نداشته باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف کلی « تعیین رابطه بین عملکرد تعاونی‌های مسکن شهر شیروان و توسعه شهری » انجام گرفته است به منظور نایل آمدن به این هدف دو فرضیه در نظر گرفته شده است. تعداد تعاونی‌های مورد مطالعه قرار گرفته در این پژوهش 9 مورد است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهر شیروان می‌باشد که در شمال شرقی استان خراسان شمالی قرار گرفته گسل‌های متعددی مناطق مختلف آن را در معرض خطر قرار می‌دهد و بوسیله رشته کوه‌های آلاداغ و شاه جهان در جنوب و کپه داغ در شمال محصور می‌گردد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تعاونی‌های مسکن شهر شیروان سبب تخریب اراضی زراعی و باغات در محدوده شهری شیروان شده اند که آثار جبران ناپذیری بر محیط شهری وارد نموده اند.

کلیدواژه‌ها


منابع
پاپلی یزدی محمد حسین، رجبی سناجردی حسین(1382). نظریه‌های شهر و پیرامون.تهران: انتشارات سمت
دانشگاه تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ( 1375 )
پور محمدی، محمدرضا(1385). برنامه ریزی مسکن.تهران: انتشارات سمت،
ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون(1380). ویژه تعاونی مسکن، شماره 12
شکویی، حسین(1378). جغرافیای شهری.تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور،
هادیزاده، مریم(1382). حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان.مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،
مرآت نیا، منصوره(1379).رانت اقتصادی (بهره مالکانه) در طرح‌های توسعه شهری. فصلنامه مدیریت شهری
فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌(1386). انتشارات روابط عمومی‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
فصلنامه تحقیقی، تحلیلی، خبری و آموزشی(1384). انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
فصلنامه اقتصاد مسکن(1386). انتشارات مسکن و شهرسازی.
دلال پور محمدی، محمد رضا(1382). کاربری اراضی شهری.تهران: انتشارات سمت،
اهری، زهرا ( 1367 ) : مسکن حداقل، انتشارات مرکز
وزارت مسکن و شهرسازی ( 1373 ) : مجموعه مقالات سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، انتشارات دانشگاه تهران
وزارت مسکن و شهرسازی ( 1374 ) : مجموعه مقالات سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، انتشارات دانشگاه تهران
رفیعی، مینو ( 1364 ) : خانه سازی در جهان سوم، انتشارات دانشگاه تهران
دلاور، علی ( 1386 ) : روش‌های آماری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی