بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: تحلیلی بین کشوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم – مدیرعامل منطقه آزاد قشم

2 کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی – کارشناس مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

3 کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی– کارشناس روستاهای هدف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

4 کارشناس ارشد مدیریت- معاون سرمایه گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

چکیده

چکیده
    علاوه بر سرمایه‌های فیزیکی، اقتصادی و انسانی، مفهوم نو‌ظهور دیگری تحت عنوان «سرمایه اجتماعی» در مباحث توسعه مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مجموعه‌ای از عناصر فردی و گروهی، رسمی و غیررسمی در اجتماع به همراه روابط واقعی و انتزاعی درون و بین آن عناصر، اشاره دارد که با خلق مشارکت اجتماعی[1]، انسجام اجتماعی[2] و اعتماد اجتماعی، موجب زایش اثراتی هم­افزا[3] شده و در نهایت بر کلیه ابعاد توسعه تأثیر می‌گذارد. رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از جنبه‌های مطرح در خصوص مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی است که دارای ابهامات فراوانی است. مقاله حاضر با استفاده از داده های 164 کشور در زمینه شاخص‌های «درصد زنان شاغل در سطوح وزارتخانه‌ای» و «درصد کرسی‌های اشغال شده توسط زنان در مجلس» به عنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی و داده‌های «سرانه تولید ناخالص داخلی»[4] به عنوان شاخص توسعه اقتصادی و با بهره‌گیری از تحلیل همبستگی پیرسون[5]، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی پرداخته است. نتایج بررسی رابطه بین سرانه تولید ناخالص داخلی با شاخص درصد زنان در سطح وزارتخانه­ها، در بین کشورهای با توسعه انسانی بالا، متوسط و پائین؛ حاکی از آن است که تنها در کشورهای با توسعه انسانی بالا رابطه معنی­دار و مثبتی بین شاخص توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی، وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی، شاخص‌ درصد زنان شاغل ، سرانه تولید ناخالص داخلی.
 [1] . Social Participation           


[2] . Social Cohesion


4. Synergic: منظور از هم‌افزا بودن اثرات مجموعه عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی این است که اثرات ناشی از روابط متقابل بین عناصر، متفاوت (بیشتر و یا کمتر) با جمع جبری اثرات تک تک آن عناصر در حالتی که هیچگونه رابطه‌ای با یکدیگر ندارند، می‌باشد.


[4] . GDP per capita


[5] . Pearson Correlation

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدی،ی(1381). سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی. مجله سیاسی. اقتصادی. شماره 225 و 226، ص 232-0244
ازکیا، م. و غفاری، غ. ر(1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشرنی.
الوانی، م.و سید فقوی، ع(1379). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها. فصلنامة مطالعات مدیریت شماره 33 و 34، ص 3-24.
تشکر، ز. و م. ر، معینی(1381). نگاهی به سرمایة اجتماعی و توسعه . فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اول، شمارة 4، ص 25-41.
شریفیان ثانی، م(1384). مجموعه مقاله‌های نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی. ویراستار کیان فروزش. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی وتهران.
ناطق‌پور، م. ج. وا، فیروز آبادی(1384). سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در شهر تهارن. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شمارة 4، ص 59-91.
ناطق‌پور، م. ج. وا، فیروز آبادی(1385). شکل‌گیری سرمای اجتماعی و فرا تحلیل عوامل مؤثر برآن. نامة علوم اجتماعی. شمارة 28، ص 160-190.
Beugelsdijk, S. and T.V, Schaik(2003). Social capital and regional economic growth. Paper submitted To ERSA, Jyvaskyla (Finland). Faculty of Economics. Tilburg university.
Durlauf, S.N. and M, Falchamps(2004). Social Capital. CSAE, WPS/ 2004-14.
Putham, R. 1993. Making Democracy work, Civic traditions in Modern Italy. Princeton NJ, Princeton University press.
March, C.(2000). Social capital and Democracy in Russia. Communist and post Communist Studies. 53, P. (183-199).
Bourdieu, P.(1986). The Forms of capital. New York, Greenwood.
Chambers, R.(1997). General interaction participation of participatory research and Development, in power and participatory Development theory practice. Edited by Nici N. et. Al., intermediate Technology publication, London.
Moseley, M. J.(2004). Rural Development: principles and practice, sage, publication, Lon don.
Woolcock, M. and D, Narayan(2000). Social Capital: Implications for Development theory, Research and policy. The world Bank Research observer, Vol 15, No 2.
Sabatini, F.(2005). The role of social capital in Economic development. Investigating the causal nexus through structural Equations Models. University of Rome la Sapienza, Department of public Economics and SPES Development Studies Research centre, University of casino, Department of Economics.
Keffer and Knack.(1997). Does social capital have an economic pay off? A cross country investigation. Quarterly Journal of economics. No 7.
Hall and Jones.(1999). Social in frastructures and economic performance.