راهکارهای شناسایی استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران با تأکید بر توسعه و کارآمدی شهر: ارائه یک الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، مؤسسه آموزش عالی آل‎طه، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش آمیخته، به مطالعه سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران پرداخته است. در بخش کیفی، با 10 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان‎ارشد شهرداری تهران و 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند، مصاحبه‌های عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته‌های بخش کیفی از طریق بررسی توسط مصاحبه‌شوندگان، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان کدگذاری‌های انجام‌شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان‎ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، 278 نفر با روش خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته 20 سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران؛ شامل چهار مؤلفه طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی‌های عمومی استعدادهای نیروی انسانی، طراحی مدل شایستگی‌های اختصاصی و وجود سیستم ارزیابی عملکرد و استفاده مقتضی از آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


-           References
Al Ariss, A., Cascio, W. F., & Paauwe, J. (2014). Talent management: Current theories and future research directions. Journal of World Business49(2), 173-179.
Arizi Samani, S. H. R., Khoshoei, M. S., Nouri, A. (2012). Application of Job Evaluation and Analysis Center in Determining Management Competencies. Contemporary Psychology Quarterly, 7(1), 95-85.
Armstrong, M. (2006). Strategic human resource management. Kogan Page Ltd.,.
Bagheri, N., Razaviyan, M. T., & Tavakoliniya, J. (2019). The role of urban management in neighborhood tourism sustainability. (Case Study: Tajrish Neighborhood with Green Approach). Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11(4), 17- 37.
Bethke-Langenegger, P., Mahler, P., & Staffelbach, B. (2011). Effectiveness of talent management strategies. European Journal of International Management5(5), 524-539.
Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A., & Sumelius, J. (2013). Talent or not? Employee reactions to talent identification. Human Resource Management52(2), 195-214.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Davies, B., & Davies, B. J. (2010). Talent management in academies. International Journal of Educational Management, 24(5), 418-426.
DeNisi, A. S., & Gonzalez, J. A. (2017). Design performance appraisal systems to improve performance. The Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behaviour, 63-75.
Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review23(4), 272-285.
Ghamari, A., Abdollahi, B.; Zeinabadi, H. R.; (2017). Evaluation of Organizational Excellence Based on Hierarchical Analysis with Emphasis on Development of Economic Capacity of Shahr Bank. Urban Economics and Management Quarterly, 5 (19), 1-13.
Ghamari, A.; Zeinabadi, H. R.; Arasteh, H. R.; Behrangi, M. R. (2018). Organizational Productivity by Retaining Human Resources Talents: A Model Presentation (Case Study: Tehran Municipality). Urban Economics and Management Quarterly, 6 (23), 80-67.
Iles, P., Chuai, X., & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business45(2), 179-189.
Khalvandi, F.; Abbaspour, A. (2013). Designing a Process Optimization Talent Management Model; A Case Study of Pars Oil and Gas Company. Journal of Public Management Research, 6 (19), 128-103.
Loufrani-Fedida, S., & Missonier, S. (2015). The project manager cannot be a hero anymore! Understanding critical competencies in project-based organizations from a multilevel approach. International Journal of Project Management33(6), 1220-1235.
Malekshahi, G. R., Baranipesyan, V., Aghaee, A., Nami, M. H., & Molavi, M., (2020). Spatial pattern analysis of quality of life indicators in urban communities. Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12(1), 111- 129.
Michaels, E., Handfield-Jones, H., & Axelrod, B. (2001). The war for talent. Harvard Business Press.
Moghimi, S. M.; Gholipour, A.; Javaherizadeh, I. (2014). Identifying and ranking key employee indicators in order to manage organizational talent. Journal of Human Resource Management Research Imam Hussein University, 6 (3), 191-165.
Nijs, S., Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & Sels, L. (2014). A multidisciplinary review into the definition, operationalization, and measurement of talent. Journal of World Business49(2), 180-191.
Norad Sedigh, M.; Navehebrahim, A. R.; Arasteh, H. R.; Zeinabadi, H. R. (2017). Analysis, ranking and presentation of the pattern of identifying elementary principals of non-public schools in Tehran (mixed method). New Approach in Educational Management, 8 (31), 28-1.
Schweyer, A. (2010). Talent management systems: Best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning. John Wiley & Sons.
Shanbhag, M., Dutt, M. L., & Bagwe, S. (2016). Strategic Talent Management: A Conceptual Analysis of BCG Model. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2(7).
Sharer, E., Jones, C. J., Morris, A., Harpel, A., Miesle, A., & Dixon, J. (2016). Recruiting and Maintaining Millennial Talent for The JM Smucker Company.
Sleiderink, D. E. M. (2012). Talent management in health care: identifying and retaining talent at Medisch Spectrum Twente.
Stahl, G., Björkman, I., Farndale, E., Morris, S. S., Paauwe, J., Stiles, P., ... & Wright, P. (2012). Six principles of effective global talent management. Sloan Management Review53(2), 25-42.
Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy: optimizing human capital through human resources and organization development strategy in a field study. Benedictine University.
Tabatabaei Mozabadi, S.M. (2019). Educational management and organizational change (Emphasixing on creative capital of cities). Publisher: Kohsar.
Tabatabaei Mozabadi, S.M., Ghamari, A. (2018). Talent management in banking system. Publisher: Kohsar.
Tansley, C. (2011). What do we mean by the term “talent” in talent management?. Industrial and commercial training43(5), 266-274.
Thornton III, G. C., & Byham, W. C. (2013). Assessment centers and managerial performance. Elsevier.
Ward, J. L., & Levin, G. (2016). Program management complexity: A competency model. Auerbach Publications.
Zad, V. V. (2013). Spatial discrimination in Tehran’s modern urban planning 1906–1979. Journal of Planning History, 12(1), 49-62.