تحلیل عوامل موثر در افزایش قیمت زمین در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان.

چکیده

چکیده
هدف از مقاله حاضر تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در افزایش قیمت زمین در مناطق شهری کاشان است که به منظور نیل به این هدف، ابتدا فرایند افزایش قیمت زمین (در طی سال‌ها‌ی90-1385) در مناطق شهری مورد بررسی، سپس با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره به تحلیل عوامل موثر در این افزایش قیمت پرداخته، در نهایت به ارائه سیاست­های مناسب جهت اعتدال­بخشی در حوزه زمین شهری و جلوگیری از سوداگری آن پرداخته می­شود. رویکرد حاکم در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی و مطالعات میدانی می­باشد، بدین­گونه که ابتدا مطالعات ساختاریافته در قالب مطالعه اسناد موجود انجام و سپس جهت دستیابی به آمار به روز شده در حوزه قیمت زمین شهری از مطالعات میدانی استفاده شده است هم‌چنین جهت تحلیل مولفه­های موثر در این افزایش قیمت از روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر تهیه و تنظیم پرسش‌نامه از بین دو گروه شهروندان و صاحبان بنگاه املاک استفاده شده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد230 نمونه انتخاب و پرسش‌نامه به صورت تصادفی ساده بین آن‌ها توزیع شده است. نتایج یافته­ها حاکی از افزایش روزافزون قیمت در برخی مناطق شهر مانند خیابان امیرکبیر این شهر می­باشد که رابطه معنادار99% بین گویه­های قرارگیری در منطقه خوش آب و هوای شهر، اقامت قشر بالای جامعه، بزرگ بودن اندازه قطعات زمین و افزایش قیمت در این منطقه از شهر می­باشد که در طی5 سال اخیر رشدی در حدود35% را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ:
- اردشیری، مهیار و مرجان زحمت‌کشان، بانک زمین شهری و ضرورت ایجاد آن در کلان‌شهرها نمونه موردی شهر شیراز، کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس، 1388
- پورمحمدی، محمدرضا، برنامه­ریزی مسکن، انتشارات سمت، 1387
- حسین­زاده­دلیر، کریم و سعید ملکی، توسعه پایدار شهری و کاربری اراضی شهر ایلام، مجله دانشکده علوم انسانی، ویژه نامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری شهری، دوره جدید شماره اول، 1384
- دژکام، ژاله، مسأله مسکن در ایران، رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1364
- شجاعی، ریحانه سادات، بررسی ارتباط بین قیمت زمین و نحوه‌ی استفاده از اراضی شهری در تهران، فصل‌نامه علمی اقتصاد مسکن، :1386
- فدایی، علی اکبر، فتاحی، محمد جواد، برنامه‌ریزی توسعه زمین برای کاربرد مسکونی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 1380
- لطفی، کورش، تأثیر طرح‌ها‌ی توسعه و عمران شهری بر روی زمین‌ها‌ی شهر، مجموعه خلاصه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، تهران، سازمان ملی زمین و مسکن، 1378
- میرکتولی، جعفر، فرایند عرضه زمین و نقش آن در توسعه شهریایران مورد شهر گرگان، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1380
- میرکتولی، جعفر، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی عرصه زمین شهری، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1389
- Archer, R. W. " the possible uses of urban land pooling/Readjustment for the planning Development of B angkok" Third Word planning Review, Vol 9, 1987
- Arnott, R. "Housing policy in developing countries the importance of informal economy". Department of Economics University of California, Riverside. 951-827-1518, 2008
- Azizi, M.M. " Provision of urban public commercial land in Iran". Habitat Intl. Vol oo, No. o, 1995
- Balchin, P.N. and Kievej, L. “urban economics”, Macmillan Bulding and sarrying series, London, 1977
- Clarke, Giles, urban management in developing countries, Acritical Roal, 1991
- Dunkerley, H. " Urban land policy: Issues and opportunities". Newyork, Axford University Press, 1983
- M asser, I. " Land readjustment: An Overview", Third planning Review, Vol 9, 1987
- Ofori, I.M. " president chiang Kai-shek and land Reform" proceeding of an international seminar held in Taipei, October: China land Reform Association, 1986.
- pol and et al, " can the public and private sectores work together to produce Non-profit-Housing"London (ontario), Annual Meeting of the Ontario Non-profit Housing Associational, 1997.
- Short, J.R. An introduction to urban Geography. Routledge and Kegan paul, London 1984