سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد اجتماعی با بهره گیری و مقایسه از مدل‌‌های تشابه به حل ایده آل(TOPSIS) و تکنیک بردار ویژه(TEV) مطالعه موردی: دهستان میانکاله بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور- ایران

2 مدرس دانشگاه. دانش آموخته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، از دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده :
کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه‌جانبه ی فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.قرن‌هااستکهمردمبهدنبالزندگیخوببوده‌اندوانسان‌هاپیوستهبرایبهبودشرایطزیستخود،کوشیده‌اندتاازاستعدادهاوتوانمندی‌هایمحیطزندگیخود،بهبیشترینمیزانوبهتریننحو بهره‌برداریکنند. دراینمیانهموارهمسئلهاصلیاینبودهاستکه: زندگیمطلوبچیست؟تعاریفو شاخص‌هایگوناگونی  اعمازعینیوذهنیدرموردکیفیتزندگیمطرحشده‌اند،کههمینخودارائه تعریفواحدوموردپذیرشوفاقجهانیرادرشناساییشاخص‌هایمناسبواندازه‌گیریآنهابامشکل روبه‌روساختهاست. این مقاله به‌دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد اجتماعی در جامعه نمونه ارتباط معناداری وجود دارد؟پاسخی مستدل ارائه نماید.محدوده‌ی مورد مطالعه11روستا از دهستان میانکاله شهرستان بهشهر و روش تحقیق بصورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه‌ای و میدانی از طریق پرسش‌نامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سئوال تحقیق از طریق نرم‌افزار(SPSS) مورد تحلیل قرار گرفته است با توجه به نتایج تحقیق و مقدار  sig بدست آمده از متغیرها که پایین تراز سطح آلفا/05  بوده، می‌توان استنباط کرد که رابطه معناداری بین کیفیت زندگی روستایی ساکنان دهستان میانکاله از بعد اجتماعی وجود دارد وهم‌چنینبابهره‌گیریازروشتاپسیسدرجهترتبه‌بندیروستاها؛ روستاهای امیرآباد،زینوند،زاغمرز بهترتیبازبیشترین وروستاهای نمک‌چال، یعقوب لنگه از کم‌ترینتاثیرپذیری ازکیفیت زندگیبرخورداربوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


منابع ماخذ:
1-پورطاهری،مهدی.کاربرد روش‌‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا.ناشر سمت.چاپ اول.1389
2-پورطاهری، مهدی. افتخاری، عبدالرضا. فتاحی،احد.ارزیابیکیفیتزندگیدرنواحیروستایی مطالعۀموردی: دهستانخاوۀشمالی،لرستان. پژوهش‌هایجغرافیایانسانی،شماره76،تابستان1390
3-جاجرمی، کاظم. کلته،ابراهیم. سنجش کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی گنبد قابوس. مجله جغرافیا و توسعه پاییز و زمستان 1385
4-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی. شبکه بهداشت و درمان پاوه آذر 1388
5-ربانی خوراسگانی،علی. کیانپور مسعود. مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی مطالعه موردی شهر اصفهان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی س15،شماره58-59
6-رضوانی  محمدرضا ، منصوریان حسین،احمدی فاطمه . ارتقایروستاهابهشهرونقشآندربهبودکیفیتزندگیساکنانمحلی مطالعهموردی: شهرهایفیروزآبادوصاحبدراستان‌هایلرستانوکردستان  Archive of SID.1388
7-رضوانی، محمدرضا ،منصوریان،حسین. سنجشکیفیتزندگی:  بررسیمفاهیم،شاخص‌‌ها،مدل‌‌هاو ارائةمدلپیشنهادیبراینواحیروستایی.فصل‌نامهروستاوتوسعه،سال۱۱،شماره۳،پاییز۱۳۸۷
8-شایق، میترا. پیش به سوی زندگی با کیفیت. ماه‌نامه  اقتصاد خانواده. برگرفته از سایتwww.aftabir.com27 تیر 1387   
9-شناسنامه آبادی دهستان‌‌ها و بخش‌‌های استان مازندران، وزارت کشور استانداری مازندران معاونت برنامه‌ریزی دفتر آمار و اطلاعات.جلد اول 1385
10-فتاحی،احدا.... ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان دلفان پایان‌نامۀدورهکارشناسیارشدرشتهجغرافیاوبرنامه‌ریزیروستایی. دانشگاهتربیتمدرس.دانشکدهعلومانسانی.استادراهنما دکترعبدالرضارکن الدینافتخاری.1389
11-قربانی،رسول. تیموری،راضیه. تحلیلی بر نقش پارک‌‌های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی seeking-escapingنمونه موردی پارک‌های شهری تبریز. فصل‌نامه پژوهش‌های جغرافیا انسانی شماره 72 زمستان 1389
12-عینالی، جمشید.ظرفیت سازی برای کاهش اثرات سوانح طبیعی(زلزله)در مناطق روستایی نمونه موردی شهرستان خدابنده رساله‌ی دکترا دانشگاه تربیت مدرس.1389
13-لطفی ،صدیقه. مفهومکیفیتزندگیشهری: تعاریف،ابعادوسنجشآندربرنامه‌ریزیشهریفصل‌نامهعلمیپژوهشیجغرافیایانسانیسالاول،شمارهچهارم،پاییز1388
14-کوکبی، افشین. برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر مورد پهنه مرکزی شهر خرم آباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1384
15-Denis Huschka, Roland Habich, Quality of life in rural areas. Processes of divergence and convergence.2007
16-Christopher Best, B.A .The Quality of Rural and Metropolitan Life.University (Burwood) 1996.
17-Lesly Fallod.What is quality of life? Supported by sanofi-aventis. www.whatisseries.co.uk.2009
18-Jackie Brown,Ann Bowling,Terry Flynn.Models ofQuality of Life: A Taxonomy ,Overview and Systematic Review of the Literature. 2004.
19-w. futa. m.d ewuola.Introduction to Rural Life.76-79. 2010
20-Norman,Walzer.Quality of Life Rural Erea.University wisconsin1994