آسیب‌شناسی مبانی نظری برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی طرح‌های شهری و روستایی با رویکرد آمایش گردشگری (استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

    چکیده
هدف از این مقاله،شناسایی مشکلات موجود در مبانی نظری برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی طرح‌های شهری و روستایی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش گردشگری می‌باشد روش استفاده شده در این پژوهش،کیفی و مبتنی بر تکنیک دلفی می‌باشد.مطالعه میدانی در سطح سه استان غربی کشور انجام گرفته است و در هر یک از استان‌ها90 نفر، مرکب از3گروه:1-کارشناسان ومدیران عضو کارگروه معماری و شهرسازی2-مهندسین مشاور و پیمانکاران3- افراد دانشگاهی آشنا با طرح‌های شهری و روستایی انتخاب و با استفاده از پرسش‌‌نامه‌های متعدد بر اساس مراحل نه‌گانه دلفی در یک دوره2ساله نظرات آن‌ها اخذ گردید و در نتیجه به دلیل حاکم بودن تفکر سرمایه‌داری، غالب‌بودن برنامه‌ریزی اکتشافی برفرایند برنامه‌ریزی و هم‌چنین اتمام عمر طرح‌هایی که به روش پوزیتویستی تهیه می‌شوند و آنچه در این تحقیق در خصوص علل ناکامی طرح‌های توسعه شهری و روستای به‌دست آمد نشان می‌دهد طرح‌هایی که برای توسعه نقاط روستایی و شهری در محدوده استان‌های ایلام، لرستان و کرمانشاه تهیه می‌شوند دارای اشکالات شکلی و محتوای فراوان بوده و قادر به ایجاد  سکونت‌گاه شهری و یا روستایی ایدآل و زیبا نخواهند بود

کلیدواژه‌ها


منابع:
1-   1387؛احمدی ، فضل‌الله و نصریانی، خدیجه و اباذری پروانه؛ تکینک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .
2-   1382؛احمدیان، رضا؛ طرح‌های توسعه شهری ناکارآمد و تحقق‌ناپذیر، ماه‌نامه شهرداری‌ها، دوره جدید سال پنجم شماره5.
3-   1386؛ انوری، مینا و نساج، مینا، بررسی و تبیین نقش صنعت گردشگری در توسعه فضاهای شهری؛ همایش منطقه‌ای جغرافیا ، گردشگری و توسعه پایدار، اسلام شهر .
4-   1383؛ بحرینی، سیدحسین و همکاران ؛ استفاده از توان‌های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص: پارک موزه نفت مسجدسلیمان؛ مجله محیط شناسی شماره35 .
5-   1383؛پاپلی یزدی، محمد حسین،عدالت اجتماعی و توسعه کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش سرزمین،فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره74 .
6-   1385؛پورکاظمی، محمدحسین، رضایی جواد؛ بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش ناپارامتری ( ایرا و کشورهای منطقه) پژوهش‌نامه اقتصادی ،6(3(پیاپی22)) .
7-  1389؛پورمحمدی و همکاران؛ مهندسی مجددفرایند برنامه‌ریزی با تاکید بر کاربرد آینده نگاری،مجله جغرافیا و توسعه شماره20.
8-   1388؛تقوایی ، مسعودو محمود اکبری؛ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری شهری ، انتشارات نگار اصفهان .
9-   1382؛حسین‌زاده دلیر ، کریم و حیدری چنان‌چه، رحیم؛ جستاری پیرامون ارزیابی صنعت توریسم در ایران؛ مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز؛ شماره13 پاییز1382
10-              1385،رحمانی ، محمود، آمایش سرزمین و توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری ، فصل‌نامه جمعیت شماره62/61 .
11-              1384؛فقیهی، ابوالحسن و علیزاده؛ محسن؛ روایی در تحقیق کیفی، م فرهنگ و مدیریت ، شماره9 .
12-              1387؛رضوانی ، محمدرضا ، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول .
13-              1388،زالی، نادر و همکاران، شناسایی عوامل کلیدی توسعه نطقه‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی بر پایه سناریو: طالعه استان آذربایجان شرقی،مدرس علوم انسانی، مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم شماره 1
14-              1388، شهیدی،حمد شریف و هکارانمجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی ، شماره 67صص113-99
15-              1387؛محبی، محمد رضا و همکاران ؛ بررسی مشکلات موجود در توزیع آب به روستاها یک مطالعه به روش دلفی؛ مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره4 شماره2 .
16-       1388؛ معصومی ، مسعود؛ درآمدی بر رویکرد‌ها در برنامه‌ریزی توسعه‌ی گردشگری محلی– شهری و منطقه‌ای، انتشارات سمیرا چاپ اول .
17-              1387 معصومی اشکوری، سید حسین، اصول و روشتهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای، نشر پیام،
18-       1387؛ موحد، علی، توزیع فضایی مراکز اقامت‌گاهی در شهر تاریخی مطالعه موردی : شهر اصفهان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی ، شماره65،.
19-              1387؛ مهدوی، مسعود و قدیری، مجتبی و قهرمانی ، نسرین، اثر گردشگری بر توسعه روستایی با نظرسنجی از روستاییان دره کن و سولقان، فصل‌نامه روستا و توسعه، سال11 شماره2 .
20-              1386،ناظمی قدیری، امیر، «آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا»، مرکز صنایع نوین، وزارت صنایع و معادن، تهران
 
- Bigano, hondrea . et al,(2006) the Impact of  Climate Change  ON Domestic And INTERNATIONAL TOURISM :  A Simulation Study . Paper Provided  By Fondazione .
 
- Luiz moatinho – K.H.Huarng-tiffany yn-c.y.chen.(2008) Modeling Forcasting tourism demand : the case of flows from mainland china to Taiwan 19 march 2008 published online , springer verlag 2008 journal service business volume 2
- Wei tao, wen-hui zhong , yan hong(2005)’Urban tourism research methodologyA case study of Guangdong-Hong Kong-Macao area’ Volume 15, Number 2, 173-178, DOi