تحلیل وضعیت پارک‌های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار بخش جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
    پارک‌ها از جمله مکان‌های عمومی‌هستند که بیشترین استفاده از آنها صورت می‌گیرد. در کنار استفاده گسترده‌ای که ازآنها بعمل می‌آید ضرورت دارد که امکانات بیشتری در آنها استقرار یابد تا از این فضاها استفاده بهینه بعمل آید. معلولان در استفاده از فضاهای سبز وپارک‌ها الویت دارند زیرا مشکلاتی که از نظر جسمی و حرکتی و روحی دارند نیازمند استفاده بیشتر از فضاهای عمومی هستند. میزان و نوع امکانات ایجاد شده ، دسترسی‌ها ، فراهم سازی بستر مکانی برای حضورمعلولان وجانبازان خصوصأ معلولان جسمی- حرکتی ، زمان ومدت استفاده ، توزیع فضایی- مکانی پارک‌ها از مواردی است که ضرورت دارد در مطالعات و بررسی‌ها مدنظر قرارگیرد. شهر کرمان مسایل زیادی در ارتباط با فضای سبز دارد. زیرافضای سبز شهراز توزیع فضایی- مکانی مناسب برخوردار نیست و امکانات لازم برای استفاده معلولان در آنها فراهم نیست ، دسترسی به آنها به راحتی صورت نمی‌گیرد در این صورت ضرورت دارد حداقل شرایط در پارک‌ها فراهم گردد. در این مقاله پارک‌های مهم شهر کرمان ازنظر استانداردهای لازم برای استفاده معلولان و جانبازان مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته ، اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که حداقل شرایط در پارک‌ها فراهم نیست ،زیرا از 23پارک مورد مطالعه فقط یک پارک امکانات لازم در آن برای استفاده معلولان و جانبازان وجود دارد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ازGIS صورت گرفته ، نتایج به دست آمده شرایط نامناسب و توزیع نامتعادل آنها رانشان میدهد.در پایان راهکارهایی جهت ارایه بهتر خدمات در پارک‌ها به جانبازان و معلولان ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


منابع
بهرام سلطانی، کامبیز(1371). مجموعه مباحث و روش‌های شهر سازی،( محیط زیست )مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهر سازی.
بنیاد جانبازان استان کرمان(1389). واحد آمار و اطلاعات.
تقوایی مسعود، گلشن مرادی، اعظم صفر آبادی(1389). بررسی و ارزیابی وضعیت پارک‌های شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 38، تابستان .
حکمتی، جمشید(1371) طراحی باغ و پارک‌، انتشارات فرهنگ جامع.
حناچی، سیمین(1383)نقش آگاهی عمومی وآموزش تخصصی در مناسب سازی محیط شهری،مجموعه مقالات کارگاه تخصصی طراحی فضاهای عمومی قابل دسترسی برای کم توانان جسمی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 17 و 18 آذر ماه.
رستم خانی، لقایی(1383). اصول طراحی فضای سبز در محیط‌های مسکونی، چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1383.
روستایی، شهریور، راضیه تیموری، اصغر اکبری زمانی، محسن احدنژاد(1389). ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک‌های شهری با استفاده از GIS و مطالعه موردی پارک‌های محله‌ای منطقه 2 شهر تبریز، مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی‌اهر، تابستان 89.
رئیسی دهکردی، بهمن(1376). معلولانوسدمعبرهایمعماریوساختمانی، انتشارات سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران.
روحانی ،غزاله ،(1371)طراحی باغ و احداث فضای سبز ،انتشارات فرهنگ جامع ،
رهنمایی ، محمد تقی(1382). مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی ،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،چاپ سوم ،تهران .
زیاری، کرامت‌اله(1388). مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه چابهار.
سازمان بهزیستی استان کرمان(1389). واحد آمار و اطلاعات.
سعید نیا، احمد(1383). فضای سبز شهری، کتاب سبز راهنمای شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
قدوسی ، مهران(1381). پارک‌های شهری دیروز امروز فردا،مجله شهرداری‌ها ،سال دوم ،شماره ۲۱.
کارگری، ملیحه(1370). معلولین و پارک‌، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، چاپ شبنم.
مجنونیان، هنریک(1374). مباحثی پیرامون پارک‌ها و فضای سبز و تفرجگاه‌ها، انتشارات پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران.
مسکن و شهری سازی، ضوابط شهر سازی برای افراد معلول.
مهندسین مشاور آمود(1382). فضای سبز عمومی در نمای ابنیه شهری ،مجله شهرداری‌ها ،شماره ۲۲،تهران.
Scottish,Richard1987,information natural heritage trends,London