اهمیت نقش عشایر مرزنشین در مناطق استراتژیک (مطالعه موردی: عشایر ایل شاهسون استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده
   در این مقاله، نویسنده کوشش کرده است که حتی‌المقدور، خالی از هرگونه ذهنیات و پیشداوری‌ها، دشواری‌های اجتماعی - اقتصادی ایل مذکور را بررسی نماید. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه، این بررسی‌ها، نه بر سبیل درمان قطعی دردهای این ایل، بلکه به صورت پیشنهاداتی عرضه شده است. مقاله مورد بحث، ضمن بیان خلاصه‌ای در بررسی‌های مربوط به تاریخچه ایل شاهسون، گسترشگاه ایل و ویژگی‌های اکولوژی آن، اشاره‌ای به مختصات جمعیت‌شناسی، تکیه اصلی بر تأثیر سیاست اجرایی دولت قبل و بعد از انقلاب در چگونگی ساختار ایل، اثر شرکت کشت و صنعت مغان پارس‌آباد در شکنندگی ساختار ایلی، تأثیر و تأثر از کشور همسایه جمهوری آذربایجان در مسایل مختلف ایل شاهسون، تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان و اثر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و بالتبع اهمیت مرزشان که هم مرز با جمهوری آذربایجان مورد بحث قرار گرفته و در پایان پیشنهادات مربوط به حل معضلات فعلی عرضه شده است. روش تحقیق در این پژوهشمیدانی و اسنادی می باشد و سعی شده با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه مسئله بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدی، ح.(1378). قومیت و قوم‌گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت،تهران: نشر نی
امیراحمدیان، بهرام(1384). روابط ایران و جمهوری آذربایجان، نگاه آذری‌ها به ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
اردلان، ظ. (1350). نظام خانوادگی در ایل شاهسون ـ کنگره مردم شناسی دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم اجتماعی و تعاون 1352
بیات، فرهاد(1383). دیدگاهای حیدر علی اف نسبت به جمهوری اسلامی ایران، باکو: سفارت جمهوری اسلامی ایران
افشار، ا.(بی تا). ایل بزرگ شاهسون ـ مقدمه‌ای بر شناخت ایل‌ها ـ چادرنشینان و طوایف عشایری ایران ـ فصل چهارم ایل بزرگ شاهسون ـ ص77-102
تاپرز، ر.(بی تا). شاهسون (قره قویونلوها ـ آق قویونلوها) ترجمه ورهرام، م. عشایر ایران
تاپرز، ر.(1384). تاریخ سیاسی اجتماعی شاهسون‌های مغان . ترجمه اسدی. نشر اخوان.
تلویزیون، صدا و سیمای ایران، شبکه 1 تلویزیون، چهارشنبه 23/9/1367 (بیست و سوم آذر 67) ساعت5/19 – آمار 65-66.
ثابتی، ح.(بی تا). بررسی اقالیم شبانی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رسول زاده، محمد امین(1380). جمهوری آذربایجان، چگونگی شکل گیری و وضعیت کنونی آن، ترجمه تقی سلام زاده، انتشارات: شیرازه
شاهسوند، پ.(1379). بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایل شاهسون انتشارات عشایری.
صدیقی، م. شناخت مقدماتی ایل «شاهسون» و مجموعه مقالات مردم‌شناسی «دفتر دوم» ص 81 -96.
طباطبایی، سیدحسین(1384).  ژئوپلتیک آذربایجان، تهران: نشر سپید.
عباسی معروفان، ح.(1367). ایلسون‌های آذربایجان، ذخایر عشایری، فصلنامه عشایری، شماره سوم، تابستان
عزیزی، پ.(1387). بررسی ساختار اقتصادی‌ـ اجتماعی ایل شاهسون . تهران: نشر قومس.
قلمی، ع.(1376). مغان در گستره تاریخ، انتشارات فرشاد
کشت و صنعت مغان در عرصه تلاش. زیتون (مجله علمی ـ تخصصی وزارت کشاورزی) ـ شماره 91، 23 تیرماه 1368 ، ص 12.
کیاوند، ع. (1368). حکومت، سیاست و عشایر. انتشارات عشایری.