طراحی برنامه‌ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

چکیده
    برنامه‌ریزی اولین گام جهت استفاده صحیح از منابع طبیعی و فرهنگی برای توسعه صنعت گردشگری است.در این راستا با تعیین ظرفیت برد، می توان به تعیین خط مشی‌های مدیریتی برای توسعه صنعت گردشگری و کاهش اثرات نامطلوب محیطی کمک کرد.دژ باستانی قلعه رودخان فومن به عنوان یک اثر ثبت شده ملی به علت مکان خاص قرارگیری آن سالانه پذیرای گردشگران بسیاری است.هدف تحقیق ، بررسی و تعیین مقدار ظرفیت برد فیزیکی،واقعی و موثر برای برنامه‌ریزی مناسب از این مکان گردشگری است.روش تحقیق استفاده از فرمولهای تعیین ظرفیت برد با توجه به شاخص‌های منطقه است.نتایج بدست آمده حاکی از ظرفیت برد فیزیکی معادل 2،315،925 نفر گردشگر  در سال،ظرفیت برد واقعی معادل 1،047،915 نفر گردشگر در سال و ظرفیت برد موثر معادل 702،260 نفرگردشگر در سال است .با توجه به اعمال ظرفیت برد موثر به عنوان کاربردی ترین نوع ظرفیت برد،گردشگری در منطقه دژ باستانی قلعه رودخان با آمار 156،560 نفر در سال 1389 تقریبا یک پنجم میزان ظرفیت برد موثر است و این مطلب نشان دهنده پتانسیل بالای قلعه است که با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب میتواند به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم منطقه برای جذب گردشگر مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
اصلاح عربانی،ابراهیم(1384). کتاب گیلان. تهران:انتشارات گروه پژوهشگران ایران.
سازمان جهانی جهانگردی(1379). برنامه‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌ای، ترجمه بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
بذرپرست،مجید(1383).اکوتوریسم دره قلعه رودخان با تاکید بر قابلیت‌ها و محدودیت‌های اقلیمی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
جوزی، سیدعلی، مرادی مجد، نسرین و عبداللهی،هدی(1388). ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه بوالحسن دزفول به منظور استقرار کاربری گردشگری به روش تصمیم گیری چند معیاره، فصلنامه پژوهش‌های علوم و فنون دریایی، زمستان، صص71.
حسن پور،محمود؛ احمدی،زینب؛ و الیاسی،حسن(1390). تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ایران نمونه موردی شهداد، مرنجاب-بند ریگ ومصر- فرحزاد،فصلنامه مطالعات گردشگری،شماره 14،صص177.
رضوانی،علی اصغر(1386). جغرافیا و صنعت توریسم(چاپ هفتم).تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان،آمار تعداد گردشگران قلعه رودخان.
صنایع گلدوز، سانا؛ و مخدوم،مجید (1388). برآورد ظرفیت برد اجتماعی روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پر انرژی (مطالعه موردی:تخت سلیمان ایران)، مجله محیط شناسی،شماره 51،صص50.
طالبی،صنم(1390). برآورد ظرفیت قابل تحمل روستای توریستی کندوان،ماهنامه مدیریت جهانگردی،شماره30و31، صص30.
عبدالله زاده،محمود(1384). برنامه‌ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی(چاپ دوم).تهران:دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
فرهودی،رحمت الله؛ و شورچه، محمود(1383).برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور،فصلنامه مطالعات جهانگردی،شماره 7،صص19.
نهرلی،داود؛ و رضایی،سحر(1381). بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی،مجله محیط شناسی،شماره 29،صص101.
ولا،فرانسوا؛ و بیچریل،یونل(1388).گردشگری بین المللی.محمد ابراهیم گوهریان و محمد مهدی کتابچی. تهران:انتشارات امیر کبیر.
Ceballos-Lascurain, Hector). 1996.( Tourism, Ecotourism and Protected Areas,IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Coccosis,Harry;Mexa,Alexandra.(2004).The challenge of tourism carrying capacity assessment, England,Ashgate publishing company.
McCool, Stephen F;.Lime,David W. )2001( .Tourism carrying capacity: Tempting fantasy or useful reality?,Journal of Sustainable Tourism,pp372.
Nghi,Tran ; Thanh Lan ,Nguyen; Dinh Thai, Nguyen; Mai, Dang; Thanh, Dinh Xuan)2007.( Tourism carrying capacity assessment for Phong Nhake Bang and Dong Hoi ,Quang Binh Province, VNU Journal of Science, Earth Sciences,23,pp80.
Patil D.Y,;. Patil ,Lata S. )2008( .Environmental Carrying Capacity and Tourism Development in Maharashtra ,Tourism Society and Environmental Issues,pp95.
Proceedings of the 14th Biennial Coastal Zone Conference. )2005.(Tourism carrying capacity assessment in the Mediterranean coastal Tourist destinations,New Orleans, Louisiana,UNEP-MAP Priority Actions Program Regional Activity Center .
Singh.l.k.(2008).Ecology,environment and tourism,India,ISHA books.