بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
    هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی‌های بهینه بخش گردشگری استان کرمانشاه در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق بکار برده شده در مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی بوده و جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای روش‌های پیمایشی و کتابخانه‌ای - اسنادی و از ابزارهای تحلیلی SWOT و QSPM استفاده شده است. در فرآیند تحقیق ضمن بررسی داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف و بررسی‌های میدانی، مجموعه یافته‌ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی وجمع‌آوری گردید و به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد، اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژ ی‌های چهارگانه در راستای اهداف انجام شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویت‌های استراتژیک تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد حوزه گردشگری استان کرمانشاه در راستای توسعه پایدار گردشگری با قوت‌های بیشتری نسبت به ضعف‌ها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با تهدیدهای قوی تر روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی‌های ST به ویژه تلاش در جهت احیاء و نمایش مزیت جاذبه‌های تاریخی و آداب و رسوم محلی استان در مجامع ملی و بین المللی می‌توان به نتایج مطلوب تری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


منابع
حیدری، رحیم(1387). برنامه‌ریزیصنعت گردشگری. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول،
چاک، وای، گی(1388). جهانگردیدرچشم اندازجامع. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، تهران، آگاه
صباغ کرمانی، امیریان(1379). «بررسی اثرات اقتصادی توریسم در ایران با استفاده از تحلیل داده- ستانده»، پژوهش‌های بازرگانی
پورکاظمی، حسین و رضایی، جواد(1384). بررسی کارایی صنعت گرد شگری با استفاده از روش ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقهپژوهشنامه اقتصادی
سیمای میراث کرمانشاه(1381). ناشرمعاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه
کریمی، جلیل(1388). مطالعات اقوام، جهاد دانشگاهی کرمانشاه، گروه جامعه شناسی
جیمز براین کویین(1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد سائلی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی
شرکت تدبیرشهر(1385). طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه
رضوانی، حمیدرضا(1389). برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی.تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول،
آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه
اعرابی، سیدمحمد، هاشم آقازاده و هوشنگ نظامی‌وند چگینی(1387). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک.تهران: دفترپژوهش های فرهنگی،
آهنگران، محمد اسماعی(1382). اصولومبانیبرنامه‌ریزیاستراتژیک، چاپ اول، انتشارات موسسه فرهنگی زهد.
محلاتی، صلاح الدین(1380). درآمدیبرجهانگردی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی،
نوبخت، محمد باقر(1387). توسعهگردشگریدرایرانموانعوراهکارها. تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی،
هریسون، جفری و کارون، جان(1382). مدیریتاستراتژیک. ترجمه بهروز تالی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Elliot, James. (1997), Tourism: politics and public Sector Management, London: Routledge.
Yuksel, I and ˇdeviren, M. D. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Information Sciences, no 177. pp440-458.
Olsen, J. E and Haslett, T. (2002). Strategic Management in Action, Systemic Practice and Action Research, Vol. 15, No. 6, December 2002.
Kajanus, M. (2001). Strategy and innovation model for the entrepre – neurial forest owner. Academic Dissertation in forest planning, University of joensuu.
McDonald, M. H. B. (1993). The marketing planner. xford: butter worth Heinemann, pp. 143
Reid, D. (1995). Sustainable development: An introductory guide. London: Earth scans Publications.
Masberg, B.A, Morales, N, (1999), Acase analysis of strategies in ecotourism development, Aquatic Ecosystem Healh and management, N 2.