تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی‌گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار کاربردی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
    با استفاده از قابلیت­ها و مزایای بخش تعاون، می­توان بر پاره­ای از چالش­ها و نابسامانی­های گردشگری ایران غلبه کرد. استان قم از جهت مذهبی و فرهنگی یکی از مهمترین محورهای گردشگری کشور به­حساب می­آید، لیکن جای هیچ شبهه­ای نیست که تنگناهای گوناگونی در سر راه صنعت گردشگری این استان وجود دارد که استان را از جایگاه واقعی صنعت گردشگری که می‌تواند داشته باشد، بسیار دور کرده است. مطالعه حاضر بر آن­است تا نقش بخش تعاون را در زمینه­سازی و سامان­دهی و توسعه گردشگری این استان به­ارزیابی بگذارد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی­ـ­تحلیلی بوده، از دو روش بررسی اسنادی و کتابخانه­ای، و مطالعات میدانی براساس شیوه نظرسنجی و در گردآوری داده­ها، به­کمک پرسشنامه­های محقق­ساخته، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان مرتبط با دو بخش گردشگری و تعاون شاغل به­کار در استان تشکیل داده­اند. نتایج نشان می­دهد باوجود اهمیت زیادی که مولفه­های ساماندهی گردشگری از نظر جامعه آماری پژوهش در توسعه استان دارد، به­سبب وجود شکاف عمیقی که وضع موجود با شرایط مطلوب ساماندهی آن دارد، این مولفه­ها نتوانسته‌اند نقش بایسته‌ای را در این فراگرد ایفا کنند. مهمترین دستاوردهای مطالعه موید این­است­که از نظر جامعه آماری پژوهش، نقش تعاون در توسعه صنعت گردشگری از اهمیت زیاد برخوردار است لیکن وضع موجود آن در حد بسیار بد ارزیابی شده و میزان شکاف بین وضع موجود با شرایط مطلوب در حد زیاد می­باشد. در مورد نقش و جایگاه تعاون در توسعه گردشگری استان نیز تفاوت معناداری در نظرات گروه­های تشکیل­دهنده جامعه آماری پژوهش وجود دارد. هم­چنین مرتبط بودن یا نبودن رشته تحصیلی افراد تشکیل­دهنده جامعه آماری پژوهش اثر معناداری در نظرات آن­ها در مورد نقش مولفه­های موثر در ساماندهی گردشگری استان نشان می­دهد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدی شاپورآبادی، محمدعلی و احمد سبزآبادی(1390). تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعه گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان شهر قم، فصلنامه مطالعات ملی شماره 46
امینی، امیرمظفر، علی زینل همدانی و مسعود رمضانی(1387). ارزیابی مهمترین مؤلفه­های درون سازمانی در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران تهران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12 (43)
امینی امیرمظفر؛ و مسعود رمضانی(1385). بررسی علل و میزان موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران در استان­های مازندران و گلستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13 (2): 123-132
امینی امیرهوشنگ و همکاران(1374). بررسی امکان ایجاد تعاونی­های توریستی در ایران، دفتر تحقیقات وزارت تعاون.
امینی امیرهوشنگ(1352). اصول ومبانی توریسم، تهران.
تقوایی، مسعود، سیدعلی موسوی ویونس غلامی بیمرغ(1389). تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی: مطالعه موردی شهرستان نورآباد ممسنی، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دهم شماره 31.
حبیب­پور، کرم و همکاران(1383). بررسی تعاونی­های گردشگری در استان مازندران، ماهنامه تعاون.
حیدری، اکرم(1383). طرح میزان رضایت­مندی زائرین از نحوه ارائه خدمات در شهر قم، نامه قم، سال ششم، شماره 27-28.
خسروی، حسین(1384). بررسی توانمندی­های گردشگری استان قم و اثرات آن در توسعه این استان، پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن ضیاء توانا، دانشگاه شهید بهشتی.
دفتر تعاونی­های خدمات وزارت تعاون(1382). بررسی وضعیت تعاونی­های گردشگری و هتل­داری، ماهنامه تعاون، شماره 142، ص 9ـ12.
دفتر ترویج و توسعه مشارکت­های مردمی‌وزارت تعاون(1383). بررسی وضعیت گردشگری و تعاونی­های توریستی در ایران (مقایسه وضعیت گردشگری ایران و جهان)، ماهنامه تعاون، شماره 162.
دلاور، علی(1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ دوم. تهران: رشد
زنگی­آبادی، علی و همکاران(1386). شناخت پتانسیل‌های گردشگری بخش باعبهادران و برنامه‌ریزی توسعه آن، شهرداری‌ها، شماره78.
فرزین، محمدرضا(1386). آسیب­شناسی تعاونی­های گردشگری کشور، ماهنامه تعاون، 187- 188.
گودرزوند چگینی، مهرداد(1386). امکان­سنجی توسعه صنعت گردشگری در قالب تشکیل تعاونی در استان گیلان، ماهنامه تعاون شماره 187-188.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان قم(1382). گزارش اقتصادی و اجتماعی استان قم.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان قم(1384). سند ملی توسعه استان قم، مصوبه هیئت وزیران مورخه 9/5/84 نامه 25798/ت 33111
سالنامه آماری استان قم(1389). دفترآمار واطلاعات استانداری قم.
مهندسین مشاور عمران زاوه(1381). طرح مطالعات توسعه اقتصادی و اجتماعی استان قم.
مهندسین مشاور‌هامون(1383). نتایج مقدماتی طرح جامع گردشگری استان قم، کارفرما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قم.
مدیریت میراث فرهنگی استان قم(1382). چشم­اندازی به میراث فرهنگی استان قم.
مرکزآمارایران(1391). گزیده نتایج سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن 1390،
نیکزاد، احمد(1382). مقایسه ویژگی­های جمعیتی و گردشگری ایرانی و خارجی اقامت‌کننده در واحدهای اقامتی استان قم، استانداری قم.
Amini. A. M. & Ramezani. M. (2008) Investigating the Success Factours of Poultry Growers’ Cooperatives in Iran’s Western Provinces. World Applied Sciences Journal. Volume 5, number (1), PP 81 – 87.
Sanjay Kumar Verma (2006) .Cooperative And Tourism : an Asian Perspective Nation Cooperative Union OF India .
Timothy, J, Dallen (1998). "Cooperative Tourism Planning in Developing DestinationJournal of Sustainable Tourism VOL.6/NO1
Gil ,A,R and Curiel, J, E. (2008), Religious Events as Special Interest Tourism. ASpanish Experience, PASOS. Revista de Turismoy Cultural, VOL 6 N3 . 419-433.
Pardellas, X. and, PADIN, C.(2004). Uns propuesta de turismo sostenible para el municipio de caldas de Reis(Pontevedra). Cuadernos de Turismo 13:107-125,
Universidad de Murcia.