شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌ و کارهای گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، دانشگاه گلستان

چکیده

چکیده
    هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل، تعیین‌کننده موفقیت در کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر بخش گردشگری در روستای زیارت شهرستان گرگان است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، که بر مبنای راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام رسیده است. صاحبان کلیه کسب و کارهای خانوادگی و شخصی فعال در بخش گردشگری روستای زیارت، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند که 176 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق از طریق روش نمونه­گیری ترکیبی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه تحقیق از طریق مصاحبه با پژوهشگران، متخصصان و خبرگان حوزه گردشگری استان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (میانگین 86/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که اهداف و انگیزه‌های غالب برای شروع و ادامه فعالیت‌ها اقتصادی و مالی است. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل به نام­های امکانات و منابع، زیرساخت‌ها و خدمات، یادگیری و حرفه‌آموزی، ارتباطات و پیوندها و مدیریت کسب و کار 36/80 درصد عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارها را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


منابع
افتخاری، ع. ر.، سجاسی قیداری، ح. (1389). توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاه‌ها و تجربیات). انتشارات سمت. تهران.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. (1388). زیارت یادگاری از گذشته میراثی برای آینده، مروری بر فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بهسازی بافت باارزش روستای زیارت. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. معاونت عمران روستایی. تهران.
رضوانی، م. ر.، نجارزاده، م. (1387). بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستایی در فرآیند توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان). توسعه کارآفرینی، 1 (2): 182-161.
علی میرزایی، ع.، اسدی، ع.، طهماسبی، م. (1390). موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه موردی: صنایع تکمیلی خرما). توسعه کارآفرینی، 3 (12): 184-165.
فرجی سبکبار، ح. ع.، بدری، س. ع.،‌ سجاسی قیداری، ح.، صادقلو، ط.، شهدادی خواجه عسکر، ع. (1390). اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 75: 68-53.
قمبرعلی، ر.، زرافشانی، ک. (1387). شناسایی شاخص‌های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس‌بندی چندبعدی. توسعه کارآفرینی، 1 (2): 160-131.
Bransgrove, C., & King, B. (1996). Strategic marketing practice amongst small tourism and hospitality businesses. In: R. Thomas, Spring symposium proceedings of international association of hotel management schools, (pp. 29-38). Leeds Metropolitan University.
Daugstad, K. (2008). Negotiating landscape in rural tourism. Annals of Tourism esearch, 35(2), 402-426.
Donald Getz, D., Carlsen, J. (2000). Characteristics and goals of family and owner-operated businesses in the rural tourism and hospitality sectors. Tourism Management, 21, 547-560
Eadington, W. R., and M. Redman (1991). Economics and Tourism. Annals of Travel Research, 18:41-56.
Edgell, D. L. Sr., and Linda Harbaugh (1993). Tourism Development: An Economic Stimulus in the Heart of America. Business America, 114 (2): 17-18.
Frater, J. (1982). Farm tourism in England and overseas. Research memorandum 93. Centre for Urban and Regional Studies, Birmingham.
Frey, N., George, R. (2010). Responsible tourism management: The missing link between business owners’ attitudes and behavior in the Cape Town tourism industry. Tourism Management, 31: 621–628.
Getz, D., Carlsen, J., 2000. Characteristics and goals off family and owner-operated businesses in the rural tourism and hospitality sectors. Tourism Management 21, 547–560.
Getz, D., Petersen, T. (2005). Growth and profit-oriented entrepreneurship among family business owners in the tourism and hospitality industry. Hospitality Management, 24: 219–242.
Gunn, C. A. (1988). Tourism Planning. second. New York: Taylor and Francis.
Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lordkipanidze, M., Brezet, Han,. Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13, 787-798.
Luloff, A. E., J. C. Bridger, A. R. Graefe, M. Saylor, K. Martin, and R. Gitelson (1994). “Assessing Rural Tourism Efforts in the United States.” Annals of Tourism Research, 21 (1): 46-64.
McGehee, N. G. (2007). An agri-tourism systems model: a Weberian perspective. Journal of Sustainable Tourism, 15(2), 111e124.
McKercher, B. (1998). The business of nature-based tourism. Melbourne: Hospitality Press.
McKercher, B., & Robbins, B. (1998). Business development issues affecting nature-based tourism operators in Australia. Journal of Sustainable Tourism, 6(2), 173-188.
Middleton, V. (2001). The importance of micro-businesses in European tourism. In: Roberts, L., Hall, D. (Eds.), Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. CABI, Wallingford, Oxon, pp. 197–201.
Morrison, A., Rimmington, M., Williams, C. (1999). Entrepreneurship in the Hospitality Tourism and Leisure Industries. Butterworth Heinemann, Oxford.
Murphy, P. E. (1985). Tourism: A Community Approach. New York: Methuen.
Palmer, Adrian, and David Bejou (1995). “Tourism Destination Marketing Alliances.” Annals of Tourism Research, 22 (3): 616-29.
Pearce, P. (1990). Farm tourism in New Zealand: A social situation analysis. Annals of Tourism Research, 17(3), 117-125.
Roberts L, Hall D. (2001). Rural tourism and recreation: principles to practice. Ayr, UK: Leisure and Tourism Management Department, Scottish Agricultural College; p. 25.
Russell, B. (1996). Innovation in small Irish tourism businesses. In: Thomas, R., Shacklock, R. (Eds.), Spring Symposium Proceedings ofInternational Association ofHotel Management Schools. Leeds Metropolitan University, pp. 116–120.
Ryan, C., Gu, H., & Zhang, W. (2009). The context of Chinese tourism: an overview and implications for research. In C. Ryan, & H. Gu (Eds.), Tourism in China: Destination, cultures and communities (pp. 327e336). New York London: Routledge.
Sharma, P., Chrisman, J., & Chua, J. (1996). A review and annotated bibliography of family business studies. Boston: Kluwer.
Shaw, G., and A. M. Williams. (1994). Critical Issues in Tourism. Oxford, UK: Blackwell.
Shaw, G., Williams, A. (1990). Economic development and the role of entrepreneurial activity. In: Cooper, C. (Ed.), Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, vol. 2. Belhaven Press, London, pp. 67–81.
Shaw, G., Williams, A. (1998). Entrepreneurship, small business, culture and tourism development. In: Ioannides, D., Debbage, K. (Eds.), The Economic Geography of the Tourist Industry: A Supply Side Analysis. Routledge, London, pp. 235–255.
Smith, M. (1989). Behind the Glitter: The Impact of Tourism on Rural Women in the Southeast. Lexington, KY: Southeast Women’s Employment Coalition.
Smith, V. (1998). Privatization in the third world: Small-scale tourism enterprises. In W. Theobald, Global tourism (2nd ed.) (pp. 205}215). Oxford: Butterworth-Heinemann.
Su, B. (2011). Rural tourism in China. Tourism Management, 32: 1438-1441
Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J. Van Es, J. C. (2001). Factors for Success in Rural Tourism Development. Journal of Travel Research; 40; 132.