بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری تا سال 2050 میلادی (نمونه موردی: استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت؛ ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده
   اقلیم بخش مهمی از ظرفیت گردشگری یک منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت آب و هوا و تنوع آن به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است و اغلب گردشگران در انتخاب محل و مدت اقامت به آن توجه دارند. اقلیم معمولا به عنوان یک منبع طبیعی خاص مورد نظر بوده است؛ منبعی که قابل تجدید است. بدین جهت اقلیم با دیگر منابع متفاوت است و مکان‌های گردشگری و حتی اقتصاد ناحیه‌ای و محلی را در مقیاس وسیعی تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از شاخص Tci و همچنین آزمون من-کندال روند تغییرات اقلیمی استان فارس و همچنین تاثیر این تغییرات در وضعیت اقلیم آسایش گردشگری در سال‌های آینده مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش بصورت همبستگی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که ماه‌های فوریه (بهمن)، مارس (اسفند)، ژوئن (خرداد)، دسامبر (آذر)، و همچنین میانگین سالانه دارای روند مثبت و معنا دار بوده و رو به بهبودی هستند و بقیه ماه‌ها نیز روند ثابت دارند. همچنین بهترین ماه برای گردشگری در استان نیز ماه اکتبر(مهر) و بدترین ماه نیز ماه ژانویه (دی) می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
احمد آبادی(1386). ارزیابی اقلیم توریستی ایران با استفاده از شاخص اقلیم توریستی و پهنه بندی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،
اسماعیلی، ر، صابر حقیقت، الف، ملبوسی، ش.(1389). ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی بندر چابهار در جهت توسعه گردشگری، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. صص1-3.
امیدوار،ک، خسروی،ی.(1389). بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال، مجلهجغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، شماره 2،.صص 33-46، تابستان،
تولایی، س.(1385). مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، دانشگاه تربیت معلم، تهران،
خراسانی زاده، ف.(1390). بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر وضعیت توریسم استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، گزارش علمی، تابستان،
حیدری، رحیم (1387). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، چاپ اول، تهران
خلیلی اقدم، ن، سلطانی، الف.(1388). بررسی تغییر اقلیم ارومیه طی 50 سال گذشته، مجلهپژوهش‌هایحفاظتآبوخاک، جلد شانزدهم، شماره چهارم، صص 142-145،
دیبانی، پرویز (1371). شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تهران
سالنامه آماری استان فارس،استانداری فارس(1389).
عباسی،ف، ملبوسی، ش. باباییان، الف.، اثمری، م.، برهانی، ر.(1389). پیشبینی تغییرات اقلیمی خراسان شمالی در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آمار خروجی مدل ECHO-G، نشریهآبوخاک (علوموصنایعکشاورزی) جلد 24، شماره 2، خرداد – تیر،صص233-218.
عزیزی، ق، روشنی،م.(1387). مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 64، صص13-28، تابستان،
عزیزی، قاسم، کریمی احمد آباد،مصطفی،سبک خیز،زهرا(1384). روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش co2، نشریهعلومجغرافیاییدانشگاهتربیتمعلم، جلد 4، شماره 5، صص 25-43، بهار و تابستان و پاییز و زمستان،
کریمی کاخکی،م،سپهری،ع.(1389). روندهای تغییر اقلیم طی دو دوره در همدان و تبریز،مجلهدانشآبوخاک،جلد ۱،شماره 4 صص144-146.
مدرسی،ف، عراقی نژاد، ش، ابراهیمی،ک، خلقی،م.(1389). بررسی منطقه ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره سو،نشریهآبوخاک،جلد 24، شماره3، مرداد و شهریور، صص 489-476،
مسعودیان، الف.(1383). بررسی روند دمای ایران در نیم سدۀ گذشته، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان، صص 89-106،
مهدوی، م، طاهر خانی، م.(1383). کاربرد آمار در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات قومس،
ناظم السادات، م ج، دشتکیان، ک، دزیاین، س.(1381). مقایسه میزان راحیت انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریایی خزر، مطالعه موردی یزد و گرگان، محیط شناسی، شماره 29، ص 51-57، تابستان
ناظم السادات،م ج،سامانی،ن،مولایی نیک خو،م.(1384). تغییر اقلیم در جنوب و جنوب غرب ایران از دیدگاه مشاهدات بارش بر همکنش با پدیده النینو نوسانات جنوبی،مجله علمی کشاورزی جلد 28، شماره 2، صص81-97،
نگهبان، سعید(1388). بررسی مقایسه ای مدل‌های برآورد آسایش اقلیمی در شهر یزد، رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست. دانشگاه تهران
وحیدی اصل،م ق.(1386). آمار و احتمال در جغرافیا (جلد دوم)، چاپ سوم، دانشگاه پیام نور،
Cannon , K.(1999). Rural tourism : the creation of new tourist spaces , John wiley and – sons , newyork pp2.
Kastenholz. E.(2002). the market for rural tourism on north and central Portugal benfite –segmentation approach , pp 269-284.
Know.H.Rural tourism: panaceandparadox Available :hsc.csu. edu.augeogeograph activity tourism rural. 2001
Hein, L. Metzger, M.J and Moreno(2009). A potential impacts of climate change on tourism; a case study for study for spain. Current Opinion in Enviromental Sustainability, volume 1.170-178.
Matazarakis,A.de freitas,C.R.,scott.D.(2007). Assessment Method For Limate and Tourism Based on daily Data. Developments in tourism climatology: 52-58.
Matazarakis, A.F Farajzade.H.(2009). Quantification of climate for tourism in the North West Of Iran. Meteorological applications Volume 16 issue. 4, Pages 545-555,
Mieczkowsky, Z.(1985). The tourism climatic Index A Method of evaluating world climatis for tourism, Canadian Geogerafer. 29(3), 220-233,
Moreno,A.Amelung,B.(2009). Climate change and tourism comfort on Euroup’s Beaches in summer, A summer: A Reassessment, Coastal management Volume 37, Pages 550-568.
Pal,I, Al-Tabbaa, A.(2009). Trends in seasonal precipitation extremes – An indicator of ‘climate change’ in Kerala, India. J Hydrol 367: 62–69,
Perry,A.(2001). "More heat and drought: can Mediterranean tourism survive and prosper",Ln proceedings of the first international workshop on climate tourism and recreation,A matazarakis and C.R de freitas, eds. Pp.j-6 international Society Biometeorology,
Scott,D.& McBoyle,G.(2001). "Using a 'tourism climate index ' to examine the implications of climate change for climate as a tourism resource".Adaptation and impacts Research Group,Environment Canada , Faculty of Environmental Studies ,University of Waterloo , Canada. N2L 3GI, 69 – 88,
Shamsipour, I.(2010). Zoning of Tourism Climate of Iran".18th Conference on Applied Climatology, Climatology,Wednesday,20 january,
Shih,C.Nicholls,S and Holecek,D.F.(2007). Implications of Global Climate Change for Torism Flows and Seasolity. Joumal of Travel Research , vol 45 , No.3,285 -296,