بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری(مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
    توسعه فعالیت‌های گردشگری در نواحی مقصد از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت است در این راستا امروزه دولت‌ها و برنامه‌ریزان تلاش‌های زیادی را در راستای توسعه این فعالیت انجام می‌دهند از این رهیافت برای توسعه فعالیت‌های گردشگری الزامات مختلفی وجود دارد که یکی از این الزامات برنامه‌های نرم افزاری در راستای برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در نواحی مقصد می‌باشد. این الزامات را می‌توان در ابعاد مختلف آگاهی، تصویر ذهنی، کیفیت ادراک شده و وفاداری مورد بررسی قرار داد. که هر کدام از این ابعاد دارای متغیر‌های مختلفی می‌باشد. مقصد گردشگری رامسر با توجه به موقعیت قرارگیری و بهره‌مندی از جاذبه‌های اکوتوریستی مانند دریا، جنگل و روستاهای سبز دارای اهمیت ویژه‌ای در نزد گردشگران است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت برند در مقصد گردشگری رامسر با تأکید بر ابعاد ذکر شده می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است که اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بین ابعاد تفاوت معنادار وجود دارد و در سه بعد آگاهی از برند، وفاداری و تصور ذهنی میانگین بالاتر از حد متوسط و در بعد ادراکات میانگین پایین‌تر از حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
ابراهیم پور، حبیب و سیدنقوی، میرعلی و یعقوبی، نورمحمد(1389). عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین)، مطالعات گردشگری (14):69-92
ایمانی، خوشخو و محمدی حسین و ایوبی یزدی، حمید(1389). مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی، مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری خلیج همیشه فارس
ایوبی یزدی، حمید و بذرافشان، مرتضی(1390)، اهمیت برند و برند‌سازی در مقاصد گردشگری، اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها، تهران، ایران
قرخلو، مهدی و رمضان زاده لسبوئی، مهدی و گلین شریف دینی، جواد(1389). اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال اول، شماره 3، ص1
مرکز آمار ایران(1385)، فایل سرشماری آماری، ایران
مقدم، فرزاد(1388). راهبرد ساخت برند در گردشگری ایران. دوماهنامه توسعه مهندسی بازار، شماره 11، پاییز ص46
Hashimoto, A., and D. Telfer (2006). Selling Canadian Culinary Tourism: Branding the Global and the Regional, Product. Tourism Geographies 8(1):31–55.
Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing. Journal of Marketing 36:46–54. 1997 Marketing Management-Analysis, Planning, Implementation, and Control (9th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Long, L. (2004). Culinary Tourism. Lexington: University Press of Kentucky.
Milligan, J.W. (1995). Are Banks Ready for Product Branding? United States Banker 105 (April):39–41.
Munar, A.M. (2008). CAMPER: Walking into Tourism. In Cases from the Experience Economy, A. Sørensen and J. Sundbo, eds., pp. 44–55. Roskilde: CELF and Roskilde University http://cof.ruc.dk/download/Casebook.pdfW (30 October 2009).
Munar, Ana Marı´a (2009). Challenging the Brand, Bridging Tourism Theory and Practice, Bridging Tourism Theory and Practice, Emerald
Tasci, A., W. Gartner, and A. So (2007b). Branding Macao: An Application of Strategic Branding for Destinations. Paper Presented at the 2nd International Conference on Destination Branding
Williams, P., A. Gill, and N. Chura (2004). Branding Mountain Destinations: The Battle for ‘Placefulness’. Tourism Review 59(1):6–15.
Anholt, S. (2002). Foreword. Journal of Brand Management 9(4/5):229–239.
Cai, Liping A. (2009). Tourism Branding:Communities in Action,Emerald.
Reiser, D. (2001). Globalization: An Old Phenomenon that Needs to Be Rediscovered for, Tourism? Tourism and Hospitality Research 4(4):306–320.