نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان از منظرخدمات شهری(مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

2 کارشناس‌ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 کارشناس‌ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
امروزه زنان به‌عنوان سرمایه اجتماعی هر کشوری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جوامع برعهده دارند. به همین دلیل شناسایی نیازها و برنامه‌ریزی برای تأمین آن‌ها می‌تواند کشورها را در مسیر توسعه یاری دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی میان خدمات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و فرهنگی با رفع نیازهای شهروندان (هدف یا نیاز) می‌باشد. چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق استفاده از تعریف نیاز به‌عنوان یک فاصله یا شکاف بین وضع موجود خدمات شهرداری و وضع مورد انتظار خدمات از منظر شهروندان می‌باشد. در این تحقیق از روش پیمایش توصیفی و پیمایش تحلیلی و هم از روش پیمایش مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 156127نفر از زنان بین 18 تا 65 سال بر اساس برآورد جمعیت سال 1388 می‌باشد که از این تعداد، 178 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان نیازهای اجتماعی و فرهنگی نیازهای اجتماعی 45 درصد و نیازهای فرهنگی 55 درصد از مجموع نیازها را تشکیل می‌دهند و در این میان نیاز به امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌طور کلی، این نتایج علاوه بر اولویت‌بندی نیازهای زنان شامل بیان فاصله وضع موجود تا وضعیت مطلوب (شکاف موجود) و همچنین رتبه­بندی عوامل موثر بر تأمین نیازهای زنان و همچین ارائه نتایجی قابل اجرا جهت بهبود خدمات‌رسانی با اثربخشی حداکثری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
اسمی، رضا (1383)، مرکز تحقیقات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 14.
توسلی، غلامعباس(1371)، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
جک ای. ادواردز، ماری دی. تامس، پل رزن فلد، استفانی بوث کیولی (1379)، "تحقیق پیمایشی راهنمای عمل"، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دریفوس، هیوبرت؛ رابینو، پل(1379)، میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ، تهران، نشر نی.
روشه، گی (1376)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز،تهران، ‌‌‌انتشارات تبیان.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1383)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، موسسه انتشارات آگاه، چاپ دهم.
سن،آمارتیا (1381)، توسعه به مثابه آزادی، تهران، ‌‌‌انتشارات کویر، چاپ اول.
شولتز، پی؛ الن شولتز، سیدنی(1374)، کریمی و همکاران، نظریه‌های شخصیت، تهران، ‌‌‌انتشارات ویرایش.
صادقی، علی؛ پورکریمی، فاطمه (1387)، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss، تهران، ‌‌‌انتشارات جهاد دانشگاهی.
فتحی واجارگاه، کوروش (1375)، نیازسنجی در برنامه­ریزی آموزشی و درسی، تهران، انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش.
گزارش سالانه ( 1383)، امور بانوان ریاست جمهوری.
گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ‌‌‌2008 (1388)، معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
مارجوری ال دوالت (1374)، روش‌ رهایی‌بخش: مطالعات زنان و تحقیق‌ اجتماعی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مازلو، آبراهام اچ (1369)، انگیزش و شخصیت، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
نجات ثابت، زین العابدین (1374)، بررسی نیازهای آموزشی تحقیقگران تحقیقگاه علوم و فناوری، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Barrow, R. & Milburn, G. (1990). Critical Dictionary of Educational concepts. Harvester Publishing.
Bodor, J. (2001). Employees needs assessments in USA, American college of education Journal.
Campbell, Angus,  Converse, Philip E., Rodgers, Willard L. (1976). The quality of American life: perceptions, evaluations, and satisfactions.
Kaufman, R. (1991), Startegic Planning in Education, Technomic Publication.
McRobbie, Angela (2000) Feminism and Youth Culture MacMillan
Miler, D. (1976), Omford Clarndon Press.
Neuman, william. Lawerence (1994), Social Research Methods, Boston: Allan and Bacan.
Postlethwaite, T. N. (1997). Overview of issues in international achievement studies. Paper prepared for lecture at Oxford Department of Education.
Rossett,A.(1987) Training needs assessment. Englewood cliffs Educational technology.
Smith, K.F. (1988), Designing and Model For Needs Assessment. Dissertation Abstracts.
Stufflebeam, D.l (1985), conducting Educational Needs Assessment , Boston, Massachusset.
Suarez , T.M(1991).Needs Assessment Studies . In : International Encyclopedia of Curriculum. Edited by A.Lewy. Pergamon Press .
Walton, R. (1970), Need: A central Concept, Social Services Quartly.
Walton, R., and R. McKersie. (1966). Behavioral dilemmas in mixed-motive decision making. Behavioral Science.
http://www.Region8.tehran.ir.