سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روشAHP مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

چکیده
با توجه به رشد بسیار سریع صنعت گردشگری در دنیا، برنامه‌ریزی برای توسعه آن و همگام شدن با جریانهای جهانی ضروری است. استان اصفهان به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری بین المللی و داخلی کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و در این بین پرداختن به مناطق نمونه گردشگری برای تامین انواع تقاضای گردشگران جایگاه قابل ملاحظه‌ای دارد. سه منطقه نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی در محور زاینده رود از جمله 93 منطقه نمونه گردشگری استان اصفهان هستند که دارای ویژگیهای منحصر بفردی می‌باشند. از اینرو هدف پژوهش حاضر سطح بندی این سه منطقه بر اساس شاخصهای گردشگری در مناطق نمونه می‌باشد. نتایج این مطالعه که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHPو نرم‌افزارExpert Choice صورت گرفته نشان می‌دهد منطقه نمونه گردشگری تالاب گاوخونی اولویت اول، منطقه نمونه باغ بهادران در اولویت دوم و منطقه نمونه گردشگری زرین‌شهر (رحمت آباد) در اولویت سوم قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
ال. ساعتی توماس، توفیق علی اصغر، (1387)، تصمیم سازی برای مدیران؛ سازمان مدیریت صنعتی
بهرام رنجبران و مهدی زاهدی (1390)، شناخت گردشگری. اصفهان؛ انتشارات چهارباغ
سید حسن قدسی پور (1390)، فرایند تحلیل مراتبی. تهران؛ انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علی اکبر. مهدی قرخلو (1389) اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری. تهران؛ انتشارات اییژ
فصلنامه نگرش نو در جغرافیای انسانی- سال چهارم شماره چهارم پاییز 1391
فصلنامه نگرش نو در جغرافیای انسانی- سال چهارم شماره سوم تابستان 139
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) سال سوم شماره چهارم پاییز 1392
محمد حسین پاپلی یزدی. مهدی سقایی (1390) گردشگری ماهیت و مفاهیم. تهران؛ انتشارات سمت
دیبا زیرک باش(1388) اصفهان و بازارگردشگری. اصفهان؛ انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
حسن حکمت نیا. میر نجف موسوی (1390) کاربرد مدل در جغرافیا. یزد؛ انتشارات علم نوین
مطالعات طرح جامع منطقه نمونه گردشگری تالاب (مهندسین مشاور کاغذ سفید ایده)
مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری زرین شهر (مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا)
مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری رحمت آباد (مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا)
Stephan j.page(2008) transport and tourism global perspectives
Alan a lew,…(2008)word geography of travel and tourism
Elise james ,… (2007) travel and tourism