ژئوپلیتیک شیعه با تأکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دکترای جغرافیای سیاسی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

چکیده
در حال حاضر جمعیت مسلمانان جهان به بیش از یک میلیارد نفر رسیده­است و بر اساس آماری که از منابع مختلف ارائه شده است شیعیان بیش از 20 درصد این جمعیت یعنی جمعیتی بیش از دویست میلیون نفر را تشکیل­داده­اند. جمعیتی که با توجه به متأثر بودن آنها از انقلاب­اسلامی­ایران و علاقه آنها به شهرهای مقدس از جمله مشهد، پتانسیل خیلی خوبی را برای ایران و علایق ژئوپلیتیکی آن فراهم­نموده­است. در این مقاله با روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی سعی شده است تا به اهمیت ایدئولوژی تشیع، به عنوان یک عنصر موثر بر ژئوپوپلیتیک شیعه، با تأکیدبر زائران حضرت امام رضا(ع) پرداخته شود؛ امری که مبنای خودآگاهی و بیداری در انقلاب ایران و سایر جنبش‌های اسلامی‌منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
احمدی، عباس و موسوی، الهام سادات(1389)، جغرافیای شیعه و فرصت­های ایران در قلمروهای شیعی جهان­ اسلام، زاهدان: مجموعه­ مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان­اسلام، فروردین 1389.
بختیاری، محمد عزیز(1385)، شیعیانافغانستان، قم: مؤسسه شیعه شناسی.
پاشاپور، محمد(1382)، نهضت­های اسلامی، بازیگران جدید نظام بین­الملل، تهران: اندیشه­سازان نور.
توال، فرانسوا(1379)؛ ژئوپلیتیک شیعه؛ ترجمه علیرضا قاسم آقا؛ تهران: نشر آمن.
توال، فرانسوا(1382)، ژئوپلیتیک شیعه، ترجمه کتایون باصر، تهران: انتشارات ویستار.
توسلی، غلامعباس(1384)؛ شیعه و جهانی شدن؛ مجله خردنامه شماره ۶۵ ؛۱۶ شهریور ۱۳۸۴/
خالدی، شهریار(1384)، جغرافیایانسانی؛چشماندازفرهنگی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی
دورانت، ویل(1365)، "تاریخ تمدن"، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
شفایی، حامد(2007)، نگاهی ­به اخراج مهاجرین ­افغانی از­ ایران، سایت­آرمان: (http://www.armans.info)
صحفی، محمد(1380)، ژئوپلیتیک فرهنگی و مسئله امنیت ملی، تهران: شمسا.
عزتی، عزت اله(1380)؛ ژئوپلیتیک در قرن 21؛ تهران: انتشارات سمت.
کریستین سن، آرتور(1369)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمى، تهران: امیرکبیر.
کوهن، سائول برنارد(1387)، ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه عباس کاردان، تهران: ابرار معاصر تهران.
متقی زاده، زینب(1384)؛ جغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس؛ قم: موسسه شیعه شناسی.
مومنی، مصطفی(1386)،  توسعه شهرنشینی و صنعت، بحثی در شهرنشینی و جغرافیای اوقات فراغت و گردشگری، گردشگری در ایران(از مفهوم تا راهکار)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
مومنی، مصطفی، صرافی، مظفر، قاسمی‌خوارزمی، محمد(1387)، «ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد»، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 11، دوره بهار و تابستان.
والرشتاین، ایمانوئل(1377)، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر نی.
یعقوبی احمد ابن ابی یعقوب(1343) البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
Ajit, Kiran, Shinde(2004), Quest for Good Governance, Contribution Find Potential of Religious Institutions as Stakeholdersh.
Fuller E. Graham(2003); Islamist Politics in Iraq after Saddam Hussein; United States of Aerica; Washington, DC: Institute of Peace(www.usip. Org/2005)
Gerecht, Reuel Marc(2005); The Islamic Paradox, Shiite Clerics, Sunni Fundamentalists, and the Coming of Arab Democracy; United States of America; Washington, D.C: The AEI Press.
Hammond, p.(2003), Review article: Making War and Peace, Contemporary Politics, 20 March 2003.
ICEP(1977), Turismo Religioso, Turismo-Mercados Emissores, n 12
Nolan,1989/11: Santos,2004: christian pilgage in modern western euroupe, chaple hill, the university of north Carolina press.
http://www.armans.info