فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

چکیده
انسجام در حرکت تحقیق، تعیین نقاط ضعف احتمالی پژوهش­های پیشین و برنامه­ریزی برای تصحیح روندهای آتی در پژوهش در هر زمینه یا حوزه­ای، نیازمند نوعی بازنگری و فراتحلیل می­باشد. با انجام یک فرتحلیل درست، نتایجی بدست می­آید که از عهده هر یک از تحقیقات و پژوهش­ها بصورت جداگانه خارج است. در سال­های اخیر در کشور ما، تعداد قابل توجهی مطالعه و تحقیق در جامعه دانشگاهی و توسط محققین در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، انجام شده است.
پژوهش حاضر با هدف شناخت خصایص و روندهای شکلی و محتوایی تحقیقات و پژوهش­های انجام شده در این حوزه و دستیابی به نتایجی ارزشمند حاصل از کل مطالعات موجود، انجام گرفت. روش انجام این پژوهش، اسنادی از نوع فراتحلیل می­باشد.
نتایج نشان دهنده آن است که تحقیقات موجود، از سال­های 1380 به بعد رونق یافته است. از نظر شیوه تحقیق، در برخی از آنها کاستی­هایی مشاهده می­گردد. هچنین عمده نتایج و پیشنهادات بخوبی جمع­آوری و دسته­بندی شد

کلیدواژه‌ها


منابع
اخوان، آرمین و صالحی، اسماعیل (1389)، توسعه پایدار شهرى و جلوگیرى از جرایم از طریق طراحى محیطى (CPTED) درجهت برنامه ریزی شهر امن و پایدار، شماره 75 ماهنامه بین المللى راه و ساختمان
اخوان، آرمین و صالحی، اسماعیل (1389)، رویکرد جلوگیرى ازجرایم ازطریق طراحى محیطى: رویکردى موثر درکاهش جرم وترس ازجرم در محیط‌هاى شهرى، شماره 69 ماهنامه بین المللى راه و ساختمان
اعتمادی فر، سید احسان (1388)، نقش روشنایی شهری و طراحی نورپردازی در امنیت شهر تهران، مجموعه مقالات دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران؛ موسسه نشر شهر، چاپ اول
بیانلو، یوسف و منصوریان، محمدکریم (1385)، رابطة تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم، شماره 22 فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی
پور احمد، احمد، رهنمایی، محمدتقی و کلانتری، محسن (1382)، بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران، شماره 44 مجله پژوهش‌های جغرافیایی
پورجعفر، محمدرضا (1387)، امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تأکید بر رویکرد C.P.T.E.D، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران-ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، شماره 6
پورجعفر، محمدرضا، رضایی فر، فاطمه و تقوایی، علی اکبر (1389)، فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه اجتماعی در کاهش میزان جرم‌های شهری و ارتقای امنیت محیطی؛ با توجه به شهرهای سنتی ایران، شماره 3 دانشنامه علوم اجتماعی
 
تقوایی، علی اکبر، رفیعیان، مجتبی و رضوان، علی (1390)، تحلیل رابطه بین مؤلّفه‌های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری؛ مطالعه­ی موردی: منطقه 17 شهر تهران، شماره 77 نشریه پژوهش­های جغرافیایی
تقوایی، مسعود، ضرابی اصغر و مغانی رحیمی، بهنام (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز، شماره 48 فصلنامه علوم اجتماعی
توکلی، مهدی (1384)، شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم خیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی
دلاور، علی (1374) مبانی نظری و عملی پژوهش درعلوم انسانی و علوم اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رحمت، رضا (1386)، نقش طراحی محیط در پیشگیری از وقوع جرم؛ بررسی نظریات محققین، شماره 8 و 9 فصلنامه حقوقی گواه
زنگی آبادی، علی و رحیمی نادر، حسین (1389)، تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، تابستان
شکرکن، حسین (1377) فراتحلیل، نشریه پژوهش در آموزش، مجموعه مقاله‌ها. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
صالحی، اسماعیل (1388)، نقش آسایش محیطی فضاهای شهری درپیشگیری ازناهنجاریهای رفتاری، شماره 44 محیط شناسی؛ سال 33
عباسی ورکی، الهام (1387)، شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز شهر قزوین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS، به راهنمایی محسن کلانتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان
عبداللهی حقی، مریم (1383)؛ پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مورد تحقیق سرقت در شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان
غلامحسینی، رحیم (1391)، بررسی راهکارهای نورپردازی مناسب فضاهای عمومی با هدف افزایش امنیت شهری (مورد مطالعه: نورپردازی در کانون­های تمرکز بزهکاری منطقه 6 تهران)، به راهنمایی محسن کلانتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان
قالیباف، محمدباقر (1389)، بررسی و تحلیل نقش کانون‌های جرم خیز در وقوع جرایم شهری، شماره 100 ماهنامه شهرداری­ها
قدیمی، بهرام (1390)، ورزش در شهر تهران (فراتحلیل مطالعات ورزش جوانان، بانوان و سالمندان)، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
قزلباش، سمیه (1387)، ناهنجاریهای کالبدی در مناطق اسکان غیررسمی شهرها و تأثیر آن بر وقوع ناهنجاریهای اجتماعی، مقطع کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، به راهنمایی محسن کلانتری
قصری، محمد [و دیگران] (1390)، بررسی تأثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری؛ مطالعه موردی: جرایم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران، سال هفتم شماره سوم فصلنامه ژئوپلیتیک
کلانتری، محسن (1380)؛ بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تهران
کلانتری، محسن (1386)، به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پیشگیری و کنترل بزهکاری، همایش منطقه ای پیشگیری وضعی از بزهکاری در اسفند 86
کلانتری، محسن، قزلباش، سمیه و جباری، کاظم (1388)، تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل، با مطالعه موردی جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان، شماره 3 ؛ سال دوم فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی
کلانتری، محسن و آیت، آیت الله (1386)، تاثیر شرایط محیطی بر وقوع بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن؛ مورد مطالعه: تأثیر تاریکی، خلوتی و شلوغی محیط در نوع و میزان جرایم ارتکابی در شهر تهران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم؛ سال دوم، شماره پنجم
کلانتری، محسن و توکلی، مهدی (1386)، شناسایی کانون‌های جرم خیز شهری، شماره 2 سال دوم فصلنامه مطالعات پیششگیری از جرم
کلانتری، محسن و قزلباش، سمیه (1388)، شناسایی کانون‌های جرم خیز شهری با استفاده از مدل‌های آماری گرافیک مبنا و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان، شماره 11 سال چهارم فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
کلانتری، [و دیگران] (1388)، مدیریت و تحلیل داده‌های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک‌های درون یابی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، شماره 4 سال 4 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی
کلانتری، محسن و عبدالهی حقی، مریم (1386)، کمبود توقفگاه‌های عمومی (بخش اول)، ماهنامه اصلاح و تربیت؛ ش 154، دی ماه
کلانتری، محسن و عبدالهی حقی، مریم (1386)، کمبود توقفگاه‌های عمومی و تاثیر آن در وقوع سرقت وسایل نقلیه (بخش دوم)، ماهنامه اصلاح و تربیت؛ ش 154، دی ماه
کلانتری، محسن، حیدریان، مسعود و محمودی عاطفه (1390)، ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری با استفاده از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی، شماره سوم سال دوازدهم فصلنامه دانش انتظامی
کلانتری، محسن، هدایتی، اکبر و عباسی، الهام (1389)، بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی درشکل گیری کانون‌های جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی: قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهر قزوین، شماره سوم سال یازدهم فصلنامه دانش انتظامی
محمودی جانکی، فیروز و قورچی، مجید (1388)، نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم، شماره دوم دوره سی و نهم فصلنامه حقوق
موسی پورموسوی [و دیگران] (1390)، تأثیر بلندمرتبه سازی بر میزان جرایم شهری؛ مطالعه­ی موردی: مناطق بیست و دو گانه­ی تهران، شماره 77 نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی
هدایتی، اکبر و عباسی، الهام (1388)، مدیریت علمى کانون‌هاى جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایى؛ مورد مطالعه: انواع جرایم سرقت در شهر قزوین، شمارة 2 سال 4 فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی
B. Poyner, "Design against Crime: beyond Defensible Space”; London: Butterworth's, 1983.
Coleman, A. (1985), Utopia on Trial, Hilary Shipman Ltd, London.
Cozens, P. M. (2002). Sustainable Urban Development and Crime Prevention Through Environmental Design for the British City. Towards an Effective Urban Environmentalism for the 21st Century. [doi: DOI: 10.1016/S0264-2751(02)00008-2]. Cities, 19(2), 129-137.
Crowe, T. (2000), Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.
Dan Fleisher and Fred Heinemann, "Crime Prevention Through Environmental Design and Community Policing", Washington, DC: US Department of Justice, August 1996, PP.34_41.
Geason, S., Wilson, P.R., "Designing out Crime", Australian Institute of Criminology, Canberra, 1989.
Gronland, B., "Towards the Humans City for the 21st Century"; Stockholm, 2000
Lynch, K. (1960), The Image of the City, MIT Press, Cambridge, MA
Meyer, T. & Qhobela, M., "The History of Crime Prevention Through Environmental Design: A Comparative Study". Pretoria: CSIR, 1998.
National Crime Prevention Council (U.S.), Designing Safer Communities”; CPTED Handbook, NCPC (U.S.), Washington D.C, 1997.
Petrella, Laura “Urban Space and Security Policies: Between Inclusion and Privitilization”; UN Habitat; WUF, Barcelona, Spain, 2004.
Plaster, S., Carter, S., Planning for Prevention: Sarasota, Florida’s Approach to CPTED, Florida Criminal justice Executive institute, Tallahassee, Florida, 1993.
Poyner, B. (1983), Designing Against Crime: Beyond Defensible Space, Butterworths, London.
Poyner, B. (1991), "Situational crime prevention in two parking facilities", Security Journal, Vol. 2 No.1.
Poyner, B., Webb, B. (1997), "Reducing theft from shopping bags in city centre markets", in Clarke, R.V. (Eds), Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, 2nd ed., Harrow and Heston, Guilderland, NY.
Wekerle, M., Whitzman, R., ”Safe Cities: Guidelines for Planning, Design and Management”; Van Nostrand Reinhold, USA, 1995
Wolf, F. M, Meta-Analysis. Sage university. Paper series on quantitative applications in social sciences, 07-061. New bury park, CA: sage (198