بررسی تأثیر ماندگاری شاغلین اداری بر توسعۀ اجتماعی – اقتصادی روستاهای بخش شیب‌آب شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
    اهمیّت توسعه­ی روستایی و نقش حیاتی آن در پیشرفت کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، تحقّق این مهم بیش از هر چیز در گرو توسعۀ منابع انسانی از طریق مشارکت اجتماعی- اقتصادی امکان­پذیر خواهد بود. هویّت دادن به افراد شاغل اداری، استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه­ی مشارکت فعال آن­ها در امور مختلف، عامل مهمّی در انگیزش بیشتر این سرمایه­های انسانی در توسعه­ی روستاها است. شواهد موجود نشان می­دهد که افراد شاغل اداری ماندگار در روستاها، به عنوان نخبگان جامعه­ی روستایی، طی دهه­های گذشته در عرصه­های اجتماعی- اقتصادی جامعۀ روستایی، فعالیت­های چشمگیری داشته­اند، که اغلب از دید برنامه­ریزان و پژوهشگران روستایی دور مانده است. با این دیدگاه، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ماندگاری شاغلین اداری روستایی بر توسعۀ اجتماعی - اقتصادی روستاها با روش توصیفی- تحلیلی در بخش شیب­آب زابل می­پردازد. جمع­آوری داده­ها از طریق مطالعات کتابخانه­ای و تکمیل پرسش­نامه از شاغلین اداری ماندگار و غیرماندگار در سه طبقه از روستاهای جامعه نمونه انجام شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون مان - ویتنی و کروسکال – والیس استفاده شد. یافته­ها حاکی از تأیید فرضیات تحقیق می­باشد، بنابراین، ماندگاری شاغلین اداری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها مؤثر است. لذا پیشنهاد می­گردد: در استخدام شاغلین اداری روستاها، تحصیل­کرده­های هر روستا در اولویت قرار گیرند. برای کارآفرینی شاغلین اداری ماندگار در روستاها، تسهیلات و پشتیبانی­های مالی و نهادی لازم انجام شود. در بررسی و شناخت نیازهای روستاها جهت برنامه­ریزی برای توسعه روستاها از ظرفیت­های علمی و تجربی شاغلین اداری ماندگار در روستاها استفاده گردد.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
ازکیا، مصطفی(1387)، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی توسعه روستایی، انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، تهران.
اشرفی، حسین(1388)، کتابخانه­های عمومی و نیازهای جمعیتی ایران، پیام کتابخانه، 97-122.
امیرنژاد، قنبر(1388)، نقش دانش در توسعه انسانی، فصل­نامه توسعه انسانی، دوره 3و4، دو شماره زمستان 87 و بهار 88، صص213-193.
بیابانی، غلامحسین و هادیانفر، کمال(1387)، مهاجر سرمایه انسانی، شهروند جهانی، فصل­نامه جمعیت، شماره65-66، صص49-64.
پوراشرف، یاسان­الله و طولابی، زینت(1388)، رویکرد کیفی به عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان مورد: استان ایلام، فصل­نامه تعلیم و تربیت، شماره 98، صص153-176.
ترکان، اکبر و شهبازی، میثم(1389)، بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت­های حمل ونقل جاده­ای؛ مسایل و راهکارها، فصل­نامه راهبرد، سال19، شماره 57، زمستان، صص245-276.
حسینی­ابری، سیدحسین(1378)، روستا در مفهوم واقعی آن، فصل­نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره52 و53.
رضایی، مجید(1384)، جایگاه توسعۀ علمی در توسعۀ ملی و عوامل و موانع آن، مجموعه مقالات نخستین کنگره بین­المللی نهضت تولید علم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، جلد 2، تهران.
سکاران، اوما(1380)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
شریعت­زاده، مهدی و چیذری، محمد(1383)، ویژگی­های نیروی انسانی توسعه­یافته، رهیافت، شماره32، بهار و تابستان، صص65-70.
قاسمی­اردهائی، علی(1385)، بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فرابررسی پایان­نامه­های تحصیلی در مقطع زمانی 1359-1383، فصل­نامه روستا و توسعه، شماره9، صص51-80.
مرکز آمار ایران، سال­نامه آماری کشور در سال­های 79-76-75-1365).
مطیعی­لنگرودی، سیدحسن(1388)، برنامه­ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ چهارم، مشهد.
مطیعی­ مطیعی­لنگرودی، سیدحسن و بخشی، زهرا. 1389. نقش اعتبارات به­سازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیّت روستایی دهستان بیهق شهرستان سبزوار، فصل­نامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، سال 42، شماره 72، صص 46 -31.
نونژاد، مسعود(1381)، اقتصاد توسعه، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، شیراز.
Attfield. R and Wilkins. B(1992), International justce and the third word, London, Rutledge.
Currivan. D. B(2000), The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover. Human Resource Mana gement Review. Vol 9,P,495-524.
ESCAP(1996), Showing the way: Methodologies for success full Rural poverty alleviation projects, Bangkook: ESCAP.
Fishbine. M, Aizen. I(1975), Belife, Attitude, Intention and Behaviour. An Introduction to theory and Research. Addison- Wesley, Massach usets.
Friedman. J1992), A world federation of cultures, New York. The free, series on perfeired world for the 1990s.
Goodland. Rand, H.E. Daly(1992), Three step toward Global Environmental sustainability in development, vol 2-3, pp 64-71.
Huang. M, Robert. D and Simons. A. 2002. Rural labour Market: the case of china, journal of Agricultural Economics, vol23,pp117-127.
Lee. J. W. 2005. Human capital and productivity for Korea,s Sustained Economic growth, journal of Asian economic,vol 16, pp 664-687.
Lehman. D. 1979. Development theory, fourcritical studies, London.
Mueller. C. W(1994),Employee Commitment:Resolving some isses. Work and occupations, Vol 19, P,211-236.
Williams. A. M and Cutchin. M. P)2002), The rural of health care provision, Journal of interprofessional car, 107-115.