بررسی منشاء و اثرات پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
محیط زندگی انسان همواره دستخوش حوادث طبیعی ناگواری بوده که محیط زیست او را با خطر مواجه ساخته است. یکی از این حوادث و بلایای طبیعی بروز مستمرتوفان‌های گرد و غبارمی باشد. بیشترین گرد و غبار موجود در جو با منشأ ذرات ریز دانه اتفاق می‌افتد و این ذرات ریز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از فراوانی بالاتری برخوردار می‌باشند. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل عوامل بسترساز و تشدیدکننده پدیده گردو غبار در نقاط مبدا و همچنین اثرات این پدیده در استان کرمانشاه به عنوان یکی از نقاط مقصد این پدیده می‌باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده‌ها به صورت کتابخانه ای، مصاحبه با مسئولان و استفاده از نظرات کارشناسان می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، تالاب‌های جنوب عراق به طور روز افزونی کاهش یافته اند که در این راستا سیاست‌ها واقدامات عمرانی اخیر ترکیه و همچنین ایران در جهت مهار آبهای سطحی و بهره برداری بهینه از منابع آبی باعث کاهش دبی آب رودخانه‌های دجله و فرات شده است. از نتایج آن خشک شدن تالاب‌های هورالعظیم و هورالهویزه و افزایش عرصه بیابانی جنوب عراق می‌باشد. البته تحولات سیاسی و نظامی چند ساله ی اخیر کشور عراق نیز در تشدید پدیده موثر بوده است. عدم وجود ثبات سیاسی باعث کم توجهی به مسائل زیست محیطی عراق شده است. همچنینتردد بیش از حد وسایل نقلیه اعم از نظامی و غیرنظامی در کشور عراق باعث به هم خوردن سطح خاک‌های حساس به فرسایش و شدت گرفتن توفان‌های گرد و غبار شده است. خسارت و یا کاهش درآمد در بخش کشاورزی از عمده زیان‌های اقتصادی پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه بوده است. در حوزه ی اجتماعی اختلال در ناوگان هوایی، تعطیلی مراکز آموزشی و اداری و بویژه اثرات سوء آن بر سلامت انسان از اثراتی بوده است که برای استان کرمانشاه به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع
توئیهای نجف‌آبادی، لیلا، (1384)، بررسی و تعیین الگوهای همدیدی موثر بر طوفان‌های گرد و خاک در منطقه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
زراسوندی، علیرضا(1388).بررسی اثرات زیست محیطی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان.
کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول(1374)، مبانی آب و هواشناسی، تهران، انتشارات سمت.
گودرزی‌نژاد، شاپور(1378)، ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، انتشارات سمت.
Chen, Y,s. Sun-Mack, P.Minnis, D.f.Young. and W.L.Smith, Jr, (2004). Seasonal surface spectral emissivity derived from Terra Models data. Proc. 13th AMS conf. satellite ocean oqr. And Meteorol, Norfoik, VA, sept.
Gabriel, K.R, (1999). Ratio statistics for randomized experiments in precipitation stimulation.J.Appl. Meteor. 38.
Garrison, V.H. at al (2003). African and Asian dust: from desert soils to coral reefs. Bioscience 53 (5).
Griffin, D.W. , V.H Garrison , et al. (2001). African desert dust in the Caribbean atmosphere: Microbiology and public health. Aerobiological (June 14).
Gudarzi Negad,S. (1378). Geomorphology and Environment Management, SAMT Press.
Kaviani. M.R. and Alijani. B. (1374). The fundamental of climate, Tehran, SAMT.
Miller SD,Ku ciauskas, Ap, Liu M. JIQ, Reld JS, Breed DW, walker Al, Al Mandoos A.(2003) Haboob dust storms of the southern Arabian peninsula.J. Geophys. Res. Atoms. 113. Do 1202.
Moulin,C,f. Gullard, F.Dalac, and C.E.Lambert (1997), Long-term daily monitoring of Saharan dust load over ocean using meteosat ISCCP-B2 data 1. Methodology and preliminary results for 1983-1994 in the Mediterranean, J.Geophys.Res., 102.
Pauly, P.M, N.L. Baker, and E.H.Barker,(1996). An observational study of the “Interstate 5” dust storm case, Bull, Amer. Meteorol. Soc, 77.
Prospero, J.M. (1981). Atmospheric transport of soil dust from Africa to south America, Nature.
Raloff,J. (2001). ILL winds: Dust storms ferry Toxic agents between countries and even continents. Science news. 160.NO.14. October.
Sultan, B.,K.Labadi, J.F. Guegon, and S.Janicot (2009), Climate drives the meningitis epidermics onset in west Africa, Plos medicine,2.
Tubeihaye Najafabadi, L.(1384).Survey and Identify Patterns effective upon dust storms in Isfahan region, M.A. thesis, Islamic Azad University, Najaf Abad.
Wang.H,R.W. Zurek, and M.I. Richardson, (2005). The relationship between frontal Dust storms and transient Eddy Activity in the Northern hemisphere of Mars as observed by Mars Global survey, JGR-planets.
Wilkerson, W.D,(1991). Dust and sand forecasting in Iraq and adjoining countries, AWS/TN-91/001. Air weather service, scott AFB, IL.
Ye, D.Z, J.F. chou, J.Y.Liu, Z.X. zhang, Y.M. wang, Z.J. Zhou, H.B. JU, and Q. Hunag (2000) causes of sand stormy weather in northern china and control meatures (in Chinese). Acta Geogrsin, 55.
Yogngsin, Cand JY Lim (2004). The recent characteristics of Asian dust and haze events in Seoul, Korea. Meteorology and Atmospleric physics, 87.