تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنایع فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
بافت های تاریخی با وجود منزلت مکانی و سکونتی پایین، همچنان منبع ارزشمندی هستند که به مثابه دارایی فرهنگی و هویتی شهرها و کشورها به شمار می روند. پس روش های زیادی برای حفظ و احیاء بافت ارزشمند در نظر گرفته شده است، اما بیشتر اقدام های برنامه ریزی شده که برای مرمت و احیای این بافت ها صورت گرفته است، تک بعدی بوده و صرفاً جنبه کالبدی داشته است. تنها در این زمینه بازآفرینی است که توانسته با توجه به ابعاد اقتصادی فرهنگی همچون بکارگیری صنایع فرهنگی، رویکردهای فعالیت محور را در راستای مداخلات کالبدی مورد توجه قرار دهد و نقش موثری را در احیای بافت ایفا نماید. این پژوهش با بهره گیری از الگوی تحقیق توصیفی- تحلیلی و با بکارگیری رویکردی میان رشته ای و با استفاده از مدل تحلیلی و راهبردی- عملیاتی سعی نمود که شاخص های توسعه صنایع فرهنگی را در زمینه های شهری و امکانات توسعه ای در راستای بازآفرینی منطقه مورد مطالعه را با نیازها و مسائل محدودیت های منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا راهبردهای عملیاتی را برای برآورده ساختن نیازها و به حداقل رساندن محدودیت ها و مسائل بافت تاریخی منطقه ارائه دهد. در عین حال نتایج تحقیقات سعی نمود که نشان داد که مجموعه ای از صنایع فرهنگی با استفاده از مزیت های بافت تاریخی می توانند تقویت و غنی گردد و هم اینکه بافت تاریخی نیز می تواند با بهره گیری از ویژگی ها و مزیت های استقرار صنایع فرهنگی بنیان های عملکردی و فضایی خود را بازآفرینی و تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها


References
Alberti, Fernando G & Giusti, Jessica D. (2012). Cultural heritage, tourism and regional competitiveness, The Motor Valley cluster, City, Culture and Society 3, Elsevier.
Ahmadi Fard, Narges. (2016). Tourism analysis in the regeneration of historical parts of Tehran: Case Study: District 12, Ph.D, [in Persian], Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran.
Howkins, J. (2001). The Creative Economy, How people Make Money From Ideas. Penguin.
Habibi, Seyyed Mohsen and Maliheh Maghsoudi. (2005). Urban renovation, Tehran, [in Persian],Tehran University Press.
Hakim, B. (2007). Generative processes for revitalizing historic towns or heritage districts, Urban Design International, Volume I Number 19, Albuquerque, New Mexico, USA, INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and urbanism), UK Ltd (Charlotte Road London).
Karami, Taj el-Din. (2011). Spatial Inequality in the Physical Expansion of the City, Case: Tehran City, Ph.D., Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran. [in Persian]
Keshavarz, Mahnaz. (2010). Measurement and evaluation of sustainable development approach and its application in urban regeneration, Case study: Khorramabad city, Ph.D., [in Persian], Tehran University.
Kamrova, Seyyed Mohammad Ali. (2010). Phenomenology in the context of worn-out tissues, [in Persian], abstracts of articles of the 2nd National Conference on the Reconstruction and Regeneration of Historical texture and worn out texture, Shiraz.
Landry, Ch & Bianchini, F. (1995). The Creative City, Demos, London.
Moldoveanua, Maria & Valeriu- Ioan Franca, Valeriu. (2014). Urban regeneration and more opportunities for artistic expression and cultural consumption, ELSEVIER, ScienceDirect, Procedia Economics and Finance,490 – 496, Elsevier.
Nazariyan, Asghar. (2007). Urban Geography of Iran, [in Persian], Payame Noor Publications.
Rafiyan, Mohsen. (2013). Income on Creative Regions and Cities, [in Persian]Municipal Journal, No. 100, pp. 12-15.
Vanista Lazarevic, Eva; Boris Koru znjak, Arch; Devetakovic, Mirjana. (2016). Culture design-led regeneration as a tool used to regenerate deprivedareas. Belgrade, The Savamala quarter; reflections on an unplannedcultural zone, Energy and Buildings 115. Elsevier.
UNCTAD. (2008). Creative Economy. http://www.unctad.org/creative-economy.
Yani Said, Shahrul & Aksah, Hasnizan, et al. (2013). Heritage Conservation and Regeneration of Historic Areas in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 105.
Zan, L., Bonini Baraldi, S., & Gordon, C. (2007). Cultural heritage between centralisation and decentralization, Insights from the Italian context. International Journal of Cultural Policy, 13(1), 49–70.