شناسایی کارکردهای ترویج روستایی در توسعه اکوتوریسم(مطالعه موردی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
امروزه بحث گردشگری به عنوان یک منبع اقتصادی با ارزش برای کشورها مطرح می‌باشد. این مطالعه با هدف شناسایی نقش ترویج دردستیابی به توسعه منابع انسانی، احترام به حقوق گردشگران و در نهایت توسعه پایدار اکوتوریسم انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – استنباطی می‌باشد. متغیر‌های مستقل شامل کارکردهای ترویج روستایی از دیدگاه کارشناسان ترویج و گردشگری در زمینه توسعه اکوتوریسم (کمک به مردم برای تفکر و پرورش یک روحیه جستجوگرانه، کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلیت‌های اجتماعی- فرهنگی در توسعه اکوتوریسم، ارائه اطلاعات مورد نیاز در زمینه اکوتوریسم به بخش‌های تحقیقاتی ارائه فناوری‌های مربوط به توسعه اکوتوریسم انتقال دانش و مهارت‌های تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم، تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه اکوتوریسم تبادل اطلاعات به منظور آگاهی دادن و آگاهی یافتن در زمینه اکوتوریسم روستا و...) و متغیروابسته نیزتوسعه اکوتوریسم (قابیلیت‌های اجتماعی – فرهنگی و عوامل فردی) بود. حجم نمونه کارشناسان با استفاده از روش تمام شماری 127 نفر بود. ابزار تحقیق نیز مصاحبه و پرسشنامه بود که پایائی آن دارای میزان آلفای کرونباخ 0.83α = بدست آمد. نتایح تحلیل رگرسیون چند گانه مبین آن بود که در بخش کارکردهای ترویج از دیدگاه کارشناسان؛ تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی، انتقال دانش و مهارت‌های تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم، میزان اطلاع رسانی در مورد قابلیت‌های جذب گردشگر در روستا، ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران توسعه اکوتوریسم که در مجموع 30٪ از واریانس متغیر توسعه اکوتوریسم را در استان مازندران تبیین نموده و در آن نقش داشته اند.

کلیدواژه‌ها


منابع
اسدیان، ف و بیگدلی، آ (1382)، بررسی و صنعت جغرافیایی و زیست محیطی گیلان در رابطه با اکوتوریسم در راستای توسعه پایدار، مجموعه مقالات همایشهای علمی‌و پژوهشی گروه‌های علوم انسانی، جلد اول، چالوس: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.
افشارزاده، ن و پاپ زن، ع (1386)، مجموعه مقاله‌های دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران، زیست بوم ایل کلهر، قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری، تهران: موسسه توسعه روستایی ایران.دانشگاه تهران.
عجایب هفتگانه جزیره قشم، 1384، ماهنامه سفر، شماره 5
معصومی، خ (1385). پایان نامه مقطع کاردانی، اکوتوریسم و پارک جنگلی نور، صص23-22.
رمضانی دارابی، ع.(1382). پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی" بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاست‌های جذب گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی‌(مورد بابلسر)، ص 125.
منصوری، م (1388)، بررسی نقش ترویج منابع طبیعی در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: پارک ملی لار استان تهران).پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
مولایی هشتجین، ن و خوشنود، الف (1386)، « اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو »، مجموعه مقالات همایش منطقه جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، اسلامشهر، انتشارات داشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر