تحلیل عوامل مؤثر بر حس مکانی شهروندان در شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهر جدید صدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
 حس مکان راهی برای توصیف رابطه عاطفی بین شخص با یک مکان خاص می­باشد. شهرهای جدید اصولاً در مکان‌هایی استقرار پیدا می­کنند که سابقه سکونتگاه‌های انسانی در آن وجود نداشته است، بنابراین افرادی که برای اوّلین بار در این نواحی استقرار یافته ذهنیت و حس مکانی خاصی نسبت به مکان سکونتی جدید ندارند. در این پژوهش سعی می­شود تا با شناسایی عوامل موثر بر حس مکان، آینده شهرهای جدید را برای پذیرش جمعیت هموارتر نمود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی ـ توسعه­ای بوده و روش جمع­آوری منابع پژوهش نیز مبتنی بر مطالعات اسنادی ـ تحلیلی و پیمایشی می­باشد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از تحلیل­های آماری انجام شده و ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال معیار آزمون فرضیات پژوهش قرار گرفته­اند. نتایج بدست آمده از این آزمون­ها نشان می­دهد، هر چه میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات­رسانی مدیران شهری بیشتر باشد، به همان اندازه حس مکان در بین شهروندان افزایش می­یابد؛ از سوی دیگر با تامین امنیت ساکنین و زیباسازی شهر می­توان زمینه جمعیت پذیری این سکونتگاه‌ها و وابسته شدن ساکنین به محل زندگی­ جدیدشان را بیشتر نمود.

کلیدواژه‌ها


- منابع
ابراهیم­زاده، عیسی، قرخلو، مهدی، شهریاری، مهدی، 1388، تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکز زدایی از مادر شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 17.
مهدیزاده سراج، فاطمه، مظفر، فرهنگ و سجاد، ریحانه، 1388، فصلنامه آبادی، سال نوزدهم، شماره 65.
سرشماری عموم و نفوس مسکن 1385، مرکز آمار ایران.
شرکت عمران شهرهای جدید، 1382، شهر فردا-شهر صدرا، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
مطلبی، قاسم، 1380، روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره 10.
مهندسین مشاور شهر و برنامه، 1374، گزارش طرح توسعه و عمران شهرجدید صدرا.
Lee, C-M., Ahn, K-H,. 2005. Five new towns in the Seoul metropolitan area and their attractions in non-working trips: Implications on self-containment of new towns, Habitat International, 29, 647–666.
Seamon, David, (1996), “A pingular impact”, Environmental & Architectural phenomelogy newsletter,Vol.7,No.3.
Shamai, Shmuel (1996), “Sense of place: An empirical measurement”,Isreael, Geoforum, Vol.22.
Norberg-Schulz,Christan (1997), “ The phenomenon of place” , Princton Architectural Press, New York.
Cantrill James G., Susan L. Senecah (2001), Using the ‘sense of self-in-place’ construct in the context of environmental policy-making and landscape planning, Environmental Science & Policy,No.4, 185-203.
Tuan, Yi-Fu (2001), “Space and place: The perspective of experience”, University of Minnesota press, Minneapolis.
Salvesen, David (2002), “The making of place”, Research on place & Space website”, http://www.matr.net/print-4108.
Williams, Daniel (2003), “The meaning of place: Attachments to Femundsmarka national park” , Norwegian journal of geography, Vol.56,No.3.