تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی( مطالعه موردی : دهستان های افزر و زاخروئیه شهرستان قیروکارزین فارس )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی و مدرس دانشگاه پیام نور

4 مربی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور جمهوی اسلامی ایران

چکیده

چکیده
    هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش زنان روستایی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان قیروکارزین و شناسی متغیرهای اثرگذار (عوامل فردی، خانوادگی , اجتماعی) بر میزان مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف کشاورزی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و بر اساس مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و مورد توصیف و تحلیل آماری قرار گرفته است. با فرمول کوچران 384 زن روستایی فعال در امور مختلف کشاورزی، از روستاهای دهستان‌های افزر و زاخروئیه بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری spss و آزمون‌های t تک نمونه ای , tدو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به سوال تحقیق که عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی محدوده مورد مطالعه کدامند؟ و در چه بخش‌هایی فعالترند ؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که زنان در امور زراعی و در مرحله برداشت محصول مشارکت بیشتری دارند و برخی از عوامل چون فردی، خانوادگی و اجتماعی، مانع از مشارکت زنان روستایی در امور کشاورزی شده است. در جهت توانمند سازی بیشتر زنان در فعالیت‌های کشاورزی، به ایجاد شرکت‌های تعاونی روستایی مخصوص زنان، فرهنگ سازی و تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به مشارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی و.... پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


7 - منابع
آجیلی، عبدالعظیم (1380) آموزش زنان روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نشریه دهاتی، شماره 51، ص 281 – 275
افشاری، زهرا (1374) مشارکت زنان در توسعه افتصادی ایران، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، ص 665 – 649
بامداد، شیدا (1377) بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زنان در 252 شهرستان کشور در سال 1375، مجموعه مباحث و مقالات اولین همایش تدریس برنامه سوم توسعه کشور، ص 235 – 223.
بوذر جمهری، خدیجه و دیگران (1389) تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی مطالعه موردی شهرستان بناب آذربایجان شرقی، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره اول، ص 86 – 69.
ترکمانی، جواد و میرزایی (1378) تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های تولیدی همراه با دستمزد، فصلنامه روستا و توسعه، 95 – 89.
حسینی، سید محمود و دیگران (1386) بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های کشاورزی، فصلنامه مطالعات زنان، شماره 30، ص 83)
حسینی نیا، غلامحسین و ملک محمدی (1380)، بررسی نگرش زنان روستایی به فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، محیط روستا و برنامه‌های آموزشی – ترویجی، مجله آموزش و ترویج، سال 19، شماره 221- 220، ص 15 – 7.
حیدری، غلامرضا و جهان نما (1382) توانایی‌های زنان در بخش کشاورزی – روستایی، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 6، ص 163 – 129.
زرافشانی، کیومرث و خالدی (1388)، تبیین جایگاه مشارکت روستایی در برنامه‌های آموزشی – ترویجی بر اساس نردبان مشارکت شری ارنستین، مجله پژوهش زنان، شماره 3، ص 128 – 107.
شاهرودی، علی اصغر و دیگران (1385)، تاثیر دانش بومی زنان روستایی بر توسعه پایدار کشاورزی، ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی جهاد، شماره 169، ص 138.
شعبانعلی فمی، حسین (1374) نظریه‌های سیاست گذاری برای زنان در جهان سوم، ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصاد جهاد، سال 14، شماره 169.
شهبازی، اسماعیل (1375) زنان روستایی، شرکای توسعه کشاورزی و عمران روستایی، فصلنامه فرهنگستان علوم، شماره 5، سال سوم، ص 30 – 17.
علی بیگی، امیرحسین و دیگران (1372) قابلیت‌های فن اوری زنان روستایی در کشورهای درحال توسعه، فصلنامه روستا و توسعه، سال دوم، شماره 2، ص 74 – 61.
فنی، زهره (1376) ساختار مشارکت زنان در توسعه کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه (مقالات گردهمایی زنان، نشریه شماره 3، انتشارات کشاورزی).
لهسایی زاده، عبدالعلی (1379) جامعه شناسی توسعه روستایی، انتشارات نشر روز، تهران.
مشیری، سید رحیم، مهدوی و علیایی (1388) بررسی نقش سواد و نیروی کار زنان در درآمد خانوار روستایی مطالعه موردی دیواندره استان کردستان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 14، ص 82 – 69.
محمدی، مقداد (1385) اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور، مجله دانش پژوهان، شماره 9، ص 75)
محمدی، یگانه و احمدی (1386)، توسعه پایدار روستایی با تاکید بر نقش زنان، ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی جهاد، شماره 271، ص 150 – 138.
محیط، محمود (1375) جغرافیا وسیمای دیار ما قیروکارزین، چاپ اول، شیراز، نشر ایران.
نواب اکبر، فیروزه (1376) نقش زنان روستایی در دهه گذشته، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه (مقالات گردهمایی زنان، نشریه شماره 3، انتشارات کشاورزی).
‌هادیان، ابراهیم و وحیدپور (1378) توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار، فصلنامه جمعیت، شماره 27 و 28، ص 30 – 20
‌هاشمی، علی (1380) اشتغال زنان و هزینه‌های آنان از دیدگاه بنگاه اقتصادی، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 2، ص 137 – 112
Appleton , H. E. and Hill , L. M. (1995). Gender and indigenous knowledge in various organization.I K monitor. 2 (3) Available on line. www. nuffices.
Armestrong , E , (2001) , contingency plans for the feminist Revolution , Available at ; www. xanedu.
Botchway , K. (2001) , Paradox of empowerment , world Development , Vol. 29. No. 1 , pp. 135 – 153.
Torres Amaryllis , T. (1989) women`s participation in country side development ; Gender Analyis of Rural development , Quezon city ; Center for Inegrative and Development studies.
Simpson , B. M. (1994) , Gender and the social Differentiation Local Knowledge , IK , Monitor. 2 (3). Available at (on line) ; www. umffices.
Feldman , sh. (1991) , still Invesible ; woman in the Informal sector , in women and international Development Annual , edited by R. Gallinand and A. Ferguson , westview press.
Oveholt , C. (1995) , Gender Roles in Development Project. from ; www. mirror. ac. an /English for Agriculture / lesson 15 / read 15. htm