شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر سطح رضایت گردشگران نوروزی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
    صنعت گردشگری از مهمترین منابع کسب درآمد کشورهای جهان است و در قرن 21 به تدریج به عنوان دومین صنعت مهم دنیا برشمرده می‌شود. گردشگری فعالیتی چند وجهی است و یکی از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی است. به همین دلیل برای دستیابی به سهم بیشتری در بازار جهانی باید به دنبال راه کارهایی منطقی و ایجاد یک برنامه منظم بود تا از این طریق و با دستیابی به اهداف دراز مدت این صنعت، تأثیر آن بر بهبود وضعیت اقتصادی متجلی گردد. برنامه ریزی و مدیریت گردشگری، با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة آن و با پاسخ دهی مناسب به تأمین نیازهای گردشگری در مقیاس محلی، ملی و فراملی آغاز می‌شود. چنانچه مؤلفه‌های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران، با توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و... به خوبی شناسایی و دسته بندی شوند می‌توان از آثار بسیار زیاد و مثبت توسعة گردشگری سود جست. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی و رتبه بندی مؤلفه‌های مؤثر بر رضایت گردشگران، راهکارهایی را جهت بهبود و توسعة برنامه ریزی افزایش رضایتمندی گردشگران در جهت شکوفایی صنعت گردشگری ارائه نماید. جهت دستیابی به این هدف 27 متغیر مؤثر بر رضایت گردشگران، مشخص گردیدند. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام شده و داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 320 نفری از گردشگران نوروزی شهر اصفهان جمع آوری شده است. نتایج به کارگیری تکنیک‌های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چندشاخصه نشان داد که از میان این عوامل، ایجاد امنیت اجتماعی، آسایش و آرامش عمومی، دفاتر یا کیوسک اطلاع رسانی و قیمت اماکن اقامتی در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران در شهر اصفهان را فراهم می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


منابع
شفقی، سیروس (1381)، جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، ویرایش دوم
سلطانی، لیلا (1385)، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
صدر موسوی، میر ستار و جواد دخیلی کهنمویی(1383)، درآمدی بر برنامه ریزی تفریحگاه‌های توریستی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره پیاپی 17، دانشگاه تبریز
مهدی زاده، جواد، (1377)، بحران گردشگری در ایران و راهای برون رفت از آن، مهندسین مشاور فرنهاد
محلاتی، صلاح الدین(1380)، درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
کاظمی، مهدی(1386): مدیریت گردشگری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت
زنگی آبادی، علی و فرحناز ابواحسنی(1387)، تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری(TDI)- مطالعه موردی شهر اصفهان، نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره9
حیدری چیانه، رحیم (1383)، ارزیابی صنعت توریسم در ایران، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
لومسدن، لس (1380)، بازاریابی گردشگری، ترجمه ابراهیم گوهریان، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ولی زاده، حمید(1385)، بررسی چالشهای فراروی صنعت توریسم در شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
حیدری چیانه، رحیم و حسین زاده دلیر، کریم (1382): جستاری پیرامون ارزیابی صنعت توریسم در ایران، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، 1391
کلانتری، خلیل(1387)، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزارspss، چاپ دوم، نشر شریف، تهران
هومن، ح. ع.(1384)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ اول. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
رضوانی، علی اصغر (1385): جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ ششم، تهران، انتشارات پیام نور.
 پورعیدی وند، لاله(1390). برنامه ریزی توسعة پایدار گردشگری شهر اصفهان با استفاده ازGIS (مطالعه موردی منطقه 3 شهر اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر علی زنگی آبادی، استاد مشاور: دکتر دیبا زیرک باش، دانشگاه اصفهان.
قره نژاد، حسن(1388)، مقدمه ای بر گردشگری و تحلیل‌های اقتصادی آن، انتشارات دانشگاه نجف آباد
Bhatia, A.K,(2000) – tourism development principles and practices- sterling pvt.ltd, new delhi
Soderlund, M. (1998). “Customer Satisfaction and Its Consequences on Customer Behaviour Revisited. The Impact of Different Levels of Satisfaction on Word-of-Mouth, Feedback to the Supplier and Loyalty.” International Journal of Service Industry Management, 9 (2): 169–88.
Crosby A., (1993). The tourism development in rural areas, Cefat, Madrid
Briedenhan, Jenny and Eugenia wickness, tourism- Routes as a tool for the Economic Development of Rural Vibrant Hope or impossible Dream , Tourism of Management Vol. 25, (2004)
Sinha, p.c,(1997)- international encyclopedia of tourism management- vol(1). Anmol, new delhi.
Thomas R., Pigozzi B. and Sambrook R, (2005) Tourist Carrying Capacity Measures: Crowding Syndrome in the Caribean, The Professional Geographer, Vol. 57, No. 1, pp. 13-20.
Kozak, M. & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off – season holiday destination. Journal of Travel Research, vol. 38, PP. 260-269
Kline, R. B. (1998a). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Press.