گروه بندی شاخص‌های توسعه کشاورزی وروستائی ایران مبتنی برجغرافیای انسانی کشاورزان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان،گرمسار،ایران

چکیده

چکیده
این مقاله باهدف طبقه بندی شاخص‌های توسعه کشاورزی وروستائی از دیدگاه کشاورزانکشور انجام شد.جامعه آماری این تحقیق کشاورزان کل کشور بودند که تعداد نمونه براساس فرمول کوکران از 5 استان که به صورت تصادفی معین شدند انتخاب گردیدند واین تعداد 400 نفر محاسبه گردید.ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روائی آن با نظرات صاحبنظران وپایائی آن با کرونباخ آلفا و30 پرسشنامه تکمیلی در رباط کریم88 درصد محاسبه شد.برای گروه بندی شاخصهای موردنظر نیز از تحلیل عاملی استفاده شد. براساس مقدارویژه (Eigen value) داده‌ها درمجموعا 11 طبقه تشکیل گردیدکه درمجموع توان تبیین واریانس3/66 درصد ازکل را پیش بینی کرد. بهبود منابع انسانی و فناوریها در اولویت برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی قرارگرفت که این عامل بیشترین سهم را (82/9 درصد) در تعیین واریانس کل برعهده داشت. پس از آن دسترسی به نهاده‌های تولیدودر انتها افزایش عملکرد کمترین سهم را درواریانس کل متغیر‌ها داشتند. این11 عامل مجموعا توانسته اند 3/66 درصد از کل واریانس شاخص‌های توسعه کشاورزی وروستائی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


منابع
پرتی،ان.جی(1381).بازآفرینی کشاورزی:سیاست‌ها و عملیات مناسب برای پایداری و خود اتکائی(ترجمه علیرضا کاشانی).تهران:سلسله انتشارات روستا و توسعه: شماره 46.
جمعه پور،م(1384).مقدمه ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستائی: دیدگاهها و روشها.تهران:نتشارات سمت.
جوهل،اس،اس(1383).عوامل تعیین کننده رشد و توسعه بخش کشاورزی(تجربه هندوستان). ارائه شده به همایش کشاورزی و توسعه ملی. تهران: موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی.
زمانی پور،ا (1380).ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه.چاپ سوم.بیرجند:دانشگاه بیرجند.
شکوری،ع(1384).سیاستهای توسعه کشاورزی در ایران.تهران: انتشارات سمت.
شهبازی،الف(1381).توسعه و ترویج روستائی.ویرایش دوم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
نورث.سی،د(1380).کارکرد اقتصادی طی زمان(ترجمه منوچهرفرهنگ).ویراستاران کارل ایچر و جان استانز.ارائه در توسعه کشاورزی بین المللی.تهران: موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی.
ون دن بن،آ وهاوکینز،اچ(1385).ترویج کشاورزی(ترجمه محسن تبرائی و زمانی پور).مشهد:دانشگاه فردوسی مشهد.
Agbaje, K.A.A, Martin, R.A. & Williams, D.L. (2001). Impact of sustainable agriculture onsecondary school agricultural education teachers and programs in the north central region.
Asiabaka, C.C. (2003). Promoting Sustainable Extension Approaches: Farmer Field School (FFS)and its role in sustainable agricultural development in African.Lessons from Kenya Paper presented at the Association of Third World Scientists, Njoro,Kenya: Egerton University.
Berdegué, J.A. & Escobar, G. (2001). Agricultural Knowledge and Information Systems and poverty reduction. AKIS Discussion Paper. Washington, DC, World Bank.
Dubois, D. D. (2002). Competency-Based Performance Improvement: A Strategy for Organizational Change. Amherst, MA: HRD Press.
Flora, C.B. (1997).Building social capital: the importance of entrepreneurial social Infrastructure. Rural development news, 21(2). available at: thehttp://www.ncrcrd.iastate.edu/ruraldev.html
Gasteyer, S.P., and Flora, C.B.,(2002), "Community participation for conservation anddevelopment of natural resources: A summary of literature and report of research findings."Delta development journal, 1(2): 56- 78.
Karbasioun, M., Mulder, M.& Biemans, H.(2007). The supporting role of the agricultural extension services (AES) and implications for agricultural extension instructors (AEIs) as perceived by farmers in Esfahan, Iran.
Marsh, S.P. and Pannel, D.J. (2001) 'Agricultural extension policy and practice in Australia: An overview'. Available On www.Journal of Agricultural Education and Extension. 6:2, 83-91.Tolink to this article: DOI: 10.1080/13892249985300201.
Mathieu, A. (2004).'The meaning of practices: Farmers'conceptions in agricultural development strategies'. available on www. The Journal of Agricultural Education and Extension. 10:3, 101 – 109.
Navaro,Maria(2006).How Can Agricultural Extension Educators Contribute To a Successful New Green Revolution. available on www.Journal Of Agricultural Education & Extension.Vol.R,No.2,83-96.
Rivera, W.M & Alex, G.(2004). Extension System Reform and the Challenges Ahead. The Journal of Agricultural Education and Extension.
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t741771144
Sulaiman ,R ,V&. van den Ban ,A.W.(2000).Funding and DeliveringAgricultural Extension in India. Journal of International.Agricultural and Extension Education Volume 10, Number 1pp21- 3
Swanson.E. B. (2006). Extension Strategies for Poverty Alleviation: Lessons from China and India. Available On www.Journal of Agricultural Education and Extension.Vol. 12, No. 4, 285_299, December.
Tripathi ,B.D.(2003).AgriculturalExtensionPersonnel in New Millennium-A Prospective View.Available on www.manage.gov.in/managelib/faculty/BDT(2).htm.
Verschoor, A.Jan ,Rooyen, J.v&’Haese, L, D.(2005). New agricultural development criteria: a proposal for project design andimplementation. Available on www.Development Southern Africa. Vol. 22, No. 4, October.
wielinga,E.(2000).Rural Extensionin Vital Network Changing Roles of Extension in Dutch Agriculture. Journal of International Agricultural and Extension Education.Volume 7 Number 1.Available on http://www.aiaee.org/index.htm
World bank.(2007).Enhancing Agricultural Innovation:How to Go Beyond the Strengthing of Research Systems.World Bank.Washington DC.