بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی

2 دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 معاون توسعه و پشتیبانی وزارت دادگستری

چکیده

چکیده
    به جرأت می‌توان قرن بیست و یک را قرن تحولات غیر قا بل پیش بینی نامید، تحولاتی که باعث بحرانهای زیادی در جهان شده است. در این بین، قرار گرفتن ایران در مرکزیت و محوریت حوزه‏های ژئوپولیتیک خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، آسیای‏مرکزی، قفقاز و تسلط بر کانون‏های استراتژیک انرژی خاورمیانه، نقش بنیادی و اساسی دراستراتژی‏های ژئوپولیتیکی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‏کند. فضاهای ژئوپولیتیک شمال، جنوب و شرق همچنین غرب کشور و اهمیت آن در برقراری و حفظ امنیت‏ جمهوری‏اسلامی ایران بر همگان آشکار است. ضرورت شناخت این نواحی و کارکردهای آن می‏تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت ملی و بین المللی داشته‏ باشد. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش کتابخانه ای، با اشاره به نقاط ژئوپولیتیک جمهوری‏اسلامی ایران و کارکردها و اهمیت ملی و بین‏المللی آن، ضرورت شناخت صحیح و دقیق یکی از این نواحی بحران زا (نواحی شرقی ایران) را یادآورشده، و به راهکارهایی در خصوص مدیریت این بحرانها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع
ام البنین توحیدی، مسئله افغانستان: امریکا و همسایگان، گزارش راهبردی، شماره 185، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتزیک، اسفند 1385، صص7-3
بیرو-آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، سال ۱۳۷۰
تاثیرات نا امنی‌های پاکستان و افغانستان بر ایران"چمع بندی نشست شماره 123، معاونت پزوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، بهمن1388، ص3.
حیدری-غلامحسن، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره۵و۶ سال ۱۳۷۲.
درودیان، محمد، نقد و بررسی جنگ ایران و عراق 2 اجتناب ناپذیری جنگ، مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ، 1382.
دره عسگری و سهراب میرحیدر، ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم‏فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی، 1383.
رضایی-ناصر، بررسی کانونهای بحران درجغرافیای سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آراد واحد تهران مرکزی سال ۱۳۷۵
عزتی، عزت الله، جغرافیای نظامی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران 1368.
مویر- ریچارد، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی-ترجمه دره میرحیدر، رحیم صفوی- انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سال ۱۳۷۹.
The State of World Population, 1995, UNFPA, P.64.WorldPopulation Data Sheet1995,prb.
canamlA dlrow ehTNewjersey,1996، P.737.