بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
گردشگری گسترده­ترین صنعت خدماتی دنیاست. این صنعت متنوع به عنوان منبع اصلی اشتغال­زایی، درآمد، شکوفایی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می­آید و از اینرو، اکثر کشورها امروزه در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای حاصل از توسعه این صنعت می­باشند. از سوی دیگر، توجهبهمقرراتحقوقیامروزه یکیازعواملاساسیدرتوسعهصنعتگردشگریاست که در کنار امنیت از نقش بی بدیلی در این زمینه برخوردار می­باشد.قانونمداریمبتنیبرتدوینقوانینومقرراتیاستکهوظایفوحقوقدوسویهگردشگرانوجامعهمیزبانراروشنمی­نمایدوهدفآنسامان­بخشیبهفعالیتهایعرضهگردشگریدرجهتیپایداراست. نظر به اهمیت منطقه­ی خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی، بحث امنیت و قانونمندی در این منطقه نه تنها برای توسعه­ی صنعت گردشگری، بلکه در تمامی جنبه­ها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حیاتی است. بنابراین توجه به مسائل امنیتی، زیست­محیطی و قوانین و مقررات ناظر بر سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه­نشین خلیج فارس­، می­تواند زمینه­ساز دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشد. در مقالهحاضر، چارچوب‌های تنظیمی گردشگری در کشورهای حاشیه­ی خلیج فارس با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. روشانجام اینپژوهشتوصیفی- تحلیلیو مبتنیمطالعاتاسنادیوکتابخانه­ای است. در این مقاله از داده­های مربوط به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیرامون شاخص جهانی رقابت­پذیری سفر و گردشگری در سال 2013 استفاده شده است. از یافته­هایتحقیق چنین بر­می­آید که به زعم گزارش منتشر شده، ایران در مجموع از نظر چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری، در بین کشورهای حاشیه­ خلیج فارس، از جایگاهی آنچنان که می­بایست برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


منابع
اکبرپور، محمد(1388) نقش ایران و عربستان در تامین ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس٬ مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان٬ موسسه جغرافیایی وکارتوگرافی گیتا شناسی.
الوانی،سیدمهدیومعصومهپیروزبخت (1385) فرایندمدیریتجهانگردی،تهران: دفترپژوهشهایفرهنگی.
پاپلی یزدی، محمد­حسین. سقایی، مهدی (1385) گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
جهانیان، منوچهر و نادعلی­پور، زهرا (1388) مدیریت گردشگری: تعاریف، ماهیت و اجزاء، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
داس ویل،راجر­ (1384) مدیریتجهانگردیمبانی،راهبردهاوآثار، ترجمهداودایزدیوسیدمحمداعرابی،تهران: دفترپژوهشهایفرهنگی.
فرزانه پور، حسین(1387)، مولفه­های تشکیل دهنده امنیت انسانی در اندیشه­های سیاسی اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی، ویژه همایشبین­المللیامنیتانسانیدرغربآسیا، مجموعه چکیده مقاله‌ها،‌ آذرماه 1387، شماره سوم، مسلسل 41.
کاستلز،استفنودیویدسون،الستر(1382)مهاجرت وشهروندی،ترجمهفرامرزتقی­لو،تهران:پژوهشکده مطالعاتراهبردی.
لی، جان(1378) گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه؛ افتخاری، علی رضا رکن الدین و صالحی امین، معصومه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، چاپ اول (112 ص).
ولا، فرانسوا و یونل بیچریل (1384) گردشگری بین المللی، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، محمد مهدی کتابچی، انتشارات امیر کبیر.
Blanke J., Chiesa T.(2013) The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013; Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation , World Economic Forum.
Burns, P.M., Novelli, M.(2007)Tourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities. Elsevier Limited, United Kingdom.
Cohen, R., & Kennedy, P. (2000). Global sociology. Houndsmills, Basingstoke, UK: Macmillan Press.
Hall, C.M. (1994) Tourism and politics: policy, power and place. John Wiley & Sons Limited, England.
Kerr, W.R. (2003) Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure. Pergamon, Elsevier Limited, United Kingdom.
Laesser, C., Beritelli, P.(2013) St. Gallen Consensus on Destination Management, Journal of Destination Marketing & Management, 2 (2013) 46–49.
McLeod, M., Airey, D. (2007) The Politics of Tourism Development, a case of dual governance in Tobago. International Journal of Tourism Policy, 1 (3), 217-231.
Molana, H. & Smith, G. (1990) tourism telecommunications and transitional banking: a frame frame work for policy analysis, Tourism Management, 11(4): 315-324.
World Travel and Tourism Councile (2011) Travel and Tourism 2011, available online at: http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/traveltourism2011.pdf.