تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    بحث ابزارها و شیوه‌های مشارکت سیاسی از ابعاد مهم موضوع مشارکت سیاسی در تاریخ اندیشه سیاسی و شاید مهمترین بحث در تاریخ معاصر باشد و امروزه از دغدغه‌های مهم جوامعی است که در حال گذر به شیوه نوینی از زندگی سیاسی می­باشند. مشارکت سیاسی دارای تعابیر و برداشت‌های مختلفی بوده است و با توجه به علایق، مصالح و منافع حاکمان دچار قبض و بسط مفهومی مداومی شده و همواره نگرش‌های مثبت و منفی بسیاری در نتایج و پیامدهای آن ابراز گردیده است. از این رو مشارکت شهروندان در پهنه جغرافیایی قومی و هدایت آن به سوی هویت­ملی امکان حضور افراد و اقوام در بخش‌های مختلف جامعه را فراهم و ثبات سیاسی و توسعه یافتگی را به دنبال داشته است به نحوی که ارتباطات اجتماعی را در ساختار سیاسی تسهیل و بستر مشارکت گروه‌های قومی را در تصمیم­گیری­های سیاسی کشور، فراهم نموده است. استان خوزستان به دلیل ساختار قومی و تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و اجتماعی که با بخش مرکزی دارد و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص از جمله مناطقی است که در طول تاریخ معاصر خود دچار تغییر و تحولاتی شده، اقوام ساکن آن نیز در این تغییر و تحولات نقش اساسی را ایفا کرده­اند. اینکه قومی در مرکز کشور متمرکز شده یا در حاشیه قرار دارد دارای آثار یا تبعات متفاوتی می­باشد. در چنین کشورهایی ایجاد همبستگی ملی و یکپارچگی سیاسی بین عناصر تشکیل دهنده ملی یک امر ضروری تلقی می­شود. نتیجه می­گیریم که پژوهش حاضر در پی بررسی شیوه‌های مشارکت سیاسی قومیت‌های مختلف در استان خوزستان با تأکید بر هویت ملی و همگرایی اقوام با یکدیگر می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می­باشد و با استفاده از کتب و اسناد سعی شده است که دلایل مشارکت اقوام را بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها


منابع
آشنایی با شوراهای اسلامی، وزارت کشور، ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی (1377).
ابوطالبی، علی(1378). حقوق اقلیت و همگرایی، ترجمه: علی کریمی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 32
احمدلو، حبیب، عماد افروغ(1381). رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 13، پاییز
احمدی، حمید(1376). قومیت و قوم­گرایی در ایران "افسانه یا واقعیت" مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 116- 115
احمدی پور، زهرا و دیگران (1392). تأثیر ویژگی­های قومی در فرایند مشارکت سیاسی کشور، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال یازدهم، شماره 36
آرنت، ‌هانا (1361). انقلاب؛ ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر خوارزمی
افشارسیستانی؛ ایرج(1385). خوزستان و تمدن دیرینه در آن
استاونین، رودفو (1376). ستیزه‌های قومی و تأثیر آن بر جامعه بین­المللی، مجله سیاست دفاعی، تهران
اسمیت، آنتونی(1377). منابع قومی ناسیونالیسم، واحد ترجمه: فصلنامه مطالعات راهبردی تهران، پیش شماره 1
بتهام، دیوید و کویل بویل(بی تا). دموکراسی چیست؟ ترجمه: شهرام نقش تبریزی، جلد دوم، تهران، انتشارات یونسکو، ققنوس
برتون، رولان(1380). قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی
برتون، رولان(1387). قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، چاپ سوم، تهران، نشر نی
برگر، پیترل و لوکمان، توماس(1375). ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، چاپ اول، تهران، شرکت اجتماعات علمی و فرهنگی
توسلی، غلامعباس و قاسمی، یارمحمد(1381). مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی، مطالعه موردی ایلام، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4
حقدار، علی اصغر(1380). فراسوی مدرنیته، چاپ اول، تهران، انتشارات ربیعی
خنجی، امیرحسین؛ نگاهی گذرا به مسأله قومیت‌ها در ایران قابل دسترسی در: http//www. irantarikh
. com 1386/10/23
سیدامامی، کاووس(1385). قومیت از منظر سیاست‌های هویت، دو فصل نامه دانش سیاسی، شماره سوم، بهار و تابستان
سیدامامی، کاووس(1386). مشارکت سیاسی دانشجویان، ارزیابی برخی از پیش­بینی کننده‌های مشارکت سیاسی، پژوهش نامه علوم سیاسی، سال دوم شماره 1
فکوهی، ناصر(1378). اسطوره شناسی سیاسی، تهران، انتشارات فردوس
قوام، عبدالعلی(1372). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت
گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران، نشرنی
مقصودی، مجتبی(1380). تحولات قومی در ایران، چاپ اول، تهران، تهران، مطالعات ملی
مقصودی، مجتبی(1385). مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران؛ فصلنامه مطالعات ملی، 28، سال هفتم، شماره 4
مویر، ریچارد(1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
میلر، دیوید؛ ملیت، ترجمه داوود قربن زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی (1386).
میلر، دیوید(1383). ملیت، ترجمه داوود قربن زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی
هدایت اهوازی، محمدحسین (1390). اهواز از دیدگاه مورخین، انتشارات رسانه مکتوب
یوردشاهیان، اسماعیل(1380). نشر پژوهش فرزان، تهران، تبارشناسی قومی و حیات ملی
Kellner, pouglas, television, Advertises and the construction of postmodern Identity, London rutlege publication (1996).
htt://fa. wikipedia. org