تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
    بام سبز، باغ بام و یااجرای فضای سبز بر روی پشت بام ساختمان‌هاست به عبارت دیگراستفاده از پوشش گیاهی بر روی سقف ساختمان‌هاکه معمولا بام‌های سبز شهرت دارند به عنوان جایگزینی برای سقف‌های معمولی که منافع اقتصادی، زیست محیطی و فنی بسیاری به همراه دارند. از مناسب‌ترین راه‌ها برای مقابله با پدیده گرم شدن زمین، کاهش تولید دی اکسیدکربن و افزایش اکسیژن می‌باشد که این امر می‌تواند با افزایش سطح فضای سبز در شهرها اتفاق بیافتد. یکی از راه‌های افزایش فضای سبز شهری استفاده از تکنولوژی بام‌ها ونمای سبز شهری است. این تحقیق از نوع کاربردی است. روش تحقیق تحلیلی، توصیفی، و آماری است. در این مقاله ابتدابه معرفی بام و نمای سبز و نحوه‌ی تاثیرگذاری فضای سبز بر اقلیم شهری و نقش بام سبز در پایداری معماری شهرسازی و نقش واهمیت بام سبز در زندگی شهری پرداخته می‌شود و سپس مزایا و معایب استفاده ازاین سیستم‌ها در محیط شهری بررسی می‌شود، در انتها به منظور این امر که شهرهای کوچک پتانسیل استفاده از این سیستم‌ها را در راستای حل پاره‌ای از مشکلاتشان دارند به بررسی محدوده‌ای از شهر اهواز به منظور تاثیر بام سبز بر کاربری‌های شهری دارد پرداخته می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهدکه به طورکلی از (36) هکتار کل مساحت محدوده 13 هکتار (حدود 36. 54 درصد)به کاربری‌های عمومی دولتی اختصاص دارد، که قابلیت احداث بام سبز را داردکه این مقدار تنها با احتساب فضای بام کاربری‌های عمومی دولتی می‌باشد و در صورتی که بناهای مسکونی نیز این سیستم را اجرا کنند تحول بزرگی در مساحت فضای سبز محدوده و به تبع آن افزایش کیفیت محیط شهری بوجود می‌آید. سبزکردن بام‌ها در محله امانیه می‌تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از انتشار گردوخاک و آلاینده‌ها و کاهش درجه حرارت و تلطیف هواداشته باشد و میکرو کلیمای شهر توسط بام‌های سبزبه علت عمل تعرق از سطح گیاهان خنک ومطبوع می‌شود.

کلیدواژه‌ها


منابع
دباغیان، فرنوش وهوشمند، سمیه (1388). بام‌های زنده، نشریه اینترنتی معماری منظر، سال سه، شماره چهل ونهم.
رزازی، سمیرا (1387). بام سبز، نمادگلستان، ص44، 8، 43.
سفلایی، فرزانه، رحیمی، صیاد (1385). باغ بام، ضرورت معماری پایدار، مجله آبادی، ص63، 51، 56.
طوفان، سحر (1386). بام‌های حیاط، فصلنامه معماری و ساختمان، ص 4.
فرزاد، فروغ (1391). مقاله بام سبز، انتشارات آموزش و پژوهش سازمان پارک‌هاوفضای سبز، ص7.
مظفری پور، نجمه (1389). نماهاوبام‌های سبزراهی درجهت ساخت منظرسبزشهری، ماهنامه خدمات شهری، سال پنجم، شماره35، ص51.
یزدان دادحسین، سمیراامامی، نسیم‌ هاشمی (1389). ارزش‌ها و کارکردهای محیط زیستی بام‌های سبزدرتوسعه پایدار شهری، انتشارات دانشگاه گیلان. ص79.
مجنونیان، علی (1385). مباحثی پیرامون پارک‌ها و فضای سبز تفرجگاه‌ها، سازمان پارک‌ها وفضای سبزشهرتهران.
رهنمایی، محمدتقی (1371). توان‌های محیطی ایران، مرکز
Liu. K)2000)Thermal Performance of Green Roofs through Field evaluation. NRC CNRC.
www. greenroofs. com
Sherman,R. (2005)Compost Plays Key Role in Green Roof Mies. Biocycle. . no 3. March.