تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران‌های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و عضو قطب مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره توریسم، مراکز پذیرایی‌اند. در بازار رقابتی دنیا مطمئناً مناطق و کشورهایی گوی سبقت را می‌ربایند که با توجه به سطح انتظارات مشتری (مسافر) خدمات را با استاندارد بالاتر ارائه کنند بدین معنی که با آموزش‌های مختلف به کارکنان، خدماتی با کیفیت بهتر و کارایی بالاتر را عرضه کنند. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن آن‌ها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به منظور سنجش رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی در خصوص توسعه کیفیت توریسم 60 نفر از کارکنان (با روش نمونه گیری تصادفی) و 20 نفر از مدیران مراکز پذیرایی گردشگری بصورت تمام شماری در رستوران‌های میان راهی در دهستان رودبار قصران روستای رودک و بطور تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند و. همچنین برای تکمیل داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. . برای بررسی رضایت مندی شاخص‌هایی چون حقوق مناسب، کار گروهی، پاداش و... مورد آزمون قرار گرفت. پایایی ابزار سنجش بدست آمده با استفاده از Spss برابر 0. 75 بوده که قابل قبول میباشد. با توجه به اطلاعات میدانی و نرم افزارهای Exell و Spssمشخص شد که از دلایل عمده برای انتخاب کار کارکنان در بخش مراکز پذیرایی گردشگری، حقوق و پاداش موجود در این صنعت است. اکثریت پرسنل در این مکان برای درامد بیشتر (دریافت‌های مالی توسط مدیران و مهمانان) کار می‌کنند. عدم حمایت مدیران و فشار کاری از مهمترین عوامل بی میلی به کار در کارکنان مراکز پذیرایی می‌باشد. برای افزایش رضایت کارکنان و موفقیت مدیران، توسعه طرح‌های آموزشی مناسب پرسنل در بخش مراکز پذیرایی گردشگری، روش‌هایی برای تقویت مشارکت بین مدیران و کارکنان، دریافت پیشنهادات کارکنان برای بهبود کارشان و پاسخ دادن به پیشنهاداتشان و... توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع
آشنایی با شوراهای اسلامی، وزارت کشور، ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی (1377).
ابوطالبی، علی(1378). حقوق اقلیت و همگرایی، ترجمه: علی کریمی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 32
احمدلو، حبیب، عماد افروغ(1381). رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 13، پاییز
احمدی، حمید(1376). قومیت و قوم­گرایی در ایران "افسانه یا واقعیت" مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 116- 115
احمدی پور، زهرا و دیگران (1392). تأثیر ویژگی­های قومی در فرایند مشارکت سیاسی کشور، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال یازدهم، شماره 36
آرنت، ‌هانا (1361). انقلاب؛ ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر خوارزمی
افشارسیستانی؛ ایرج(1385). خوزستان و تمدن دیرینه در آن
استاونین، رودفو (1376). ستیزه‌های قومی و تأثیر آن بر جامعه بین­المللی، مجله سیاست دفاعی، تهران
اسمیت، آنتونی(1377). منابع قومی ناسیونالیسم، واحد ترجمه: فصلنامه مطالعات راهبردی تهران، پیش شماره 1
بتهام، دیوید و کویل بویل(بی تا). دموکراسی چیست؟ ترجمه: شهرام نقش تبریزی، جلد دوم، تهران، انتشارات یونسکو، ققنوس
برتون، رولان(1380). قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی
برتون، رولان(1387). قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، چاپ سوم، تهران، نشر نی
برگر، پیترل و لوکمان، توماس(1375). ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، چاپ اول، تهران، شرکت اجتماعات علمی و فرهنگی
توسلی، غلامعباس و قاسمی، یارمحمد(1381). مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی، مطالعه موردی ایلام، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4
حقدار، علی اصغر(1380). فراسوی مدرنیته، چاپ اول، تهران، انتشارات ربیعی
خنجی، امیرحسین؛ نگاهی گذرا به مسأله قومیت‌ها در ایران قابل دسترسی در: http//www. irantarikh
. com 1386/10/23
سیدامامی، کاووس(1385). قومیت از منظر سیاست‌های هویت، دو فصل نامه دانش سیاسی، شماره سوم، بهار و تابستان
سیدامامی، کاووس(1386). مشارکت سیاسی دانشجویان، ارزیابی برخی از پیش­بینی کننده‌های مشارکت سیاسی، پژوهش نامه علوم سیاسی، سال دوم شماره 1
فکوهی، ناصر(1378). اسطوره شناسی سیاسی، تهران، انتشارات فردوس
قوام، عبدالعلی(1372). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت
گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران، نشرنی
مقصودی، مجتبی(1380). تحولات قومی در ایران، چاپ اول، تهران، تهران، مطالعات ملی
مقصودی، مجتبی(1385). مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران؛ فصلنامه مطالعات ملی، 28، سال هفتم، شماره 4
مویر، ریچارد(1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
میلر، دیوید؛ ملیت، ترجمه داوود قربن زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی (1386).
میلر، دیوید(1383). ملیت، ترجمه داوود قربن زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی
هدایت اهوازی، محمدحسین (1390). اهواز از دیدگاه مورخین، انتشارات رسانه مکتوب
یوردشاهیان، اسماعیل(1380). نشر پژوهش فرزان، تهران، تبارشناسی قومی و حیات ملی
Kellner, pouglas, television, Advertises and the construction of postmodern Identity, London rutlege publication (1996).
htt://fa. wikipedia. org